KRITISK: – Me kan ikkje akseptera at pendlarar og næringsliv vert ofra i prosessen, skriv Torstein Fjeldet Lunde i eit lesarbrev. (Arkivfoto)
KRITISK: – Me kan ikkje akseptera at pendlarar og næringsliv vert ofra i prosessen, skriv Torstein Fjeldet Lunde i eit lesarbrev. (Arkivfoto)

Debatt: Nei til førehandsinnkrevjing av bompengar på tysnesferjene!

Publisert 03.06.2018 kl. 14.00.

Øyvind Halleraker i Hordfast ynskjer oppstart av førehandsinnkrevjing av bompengar m.a. på ferjene frå Våge og Hodnanes. Føremålet er tidlegare byggestart. Tysnessamfunnet har ikkje råd til å takka ja til invitasjonen.

I dag må ein alminneleg bilist som reiser frå Tysnes til Stord eller Os betala for å nytta seg av ein fylkesvegstrekning som er open berre delar av døgeret. For vanleg bil må ein betala kr. 82 for ein tur Hodnanes-Jektevik og kr. 160 Våge-Halhjem. I tillegg må ein betala for passasjerar. Med auka kostnader for Hordaland fylkeskommune i samband med oppstart av ny anbodsperiode for desse ferjerutene frå 2020 vil takstane truleg auka monaleg i åra frametter.

Hordfast er eit viktig prosjekt for Tysnes. Men det er ikkje fyrst og fremst eit Tysnes-prosjekt. Hordfast inngår i ei storstilt satsing på å knyta store delar av Vestlandet tettare saman, frå Stavanger til Bergen – ei satsing som vil gjera dette til eitt felles bu- og arbeidsområde og skapa betre konkurransevilkår for næringslivet i heile regionen.

Mange tysnesingar er nok viljuge til å strekka seg langt for å få realisert den planlagde utbygginga av ferjefri E39 frå Stavanger til Bergen. Men skal tysnessamfunnet og næringslivet her ha nytte av prosjektet, må me ha moglegheit til å halda oss i live fram til Hordfast er realisert.

Når Halleraker antydar ein bompengesats på om lag 20 kroner, høyrest det isolert sett ikkje valdsamt ut. Men på toppen av dei «bompengane» me allereie betalar på riksvegane våre gjennom ferjetakstane, vert førehandsinnkrevjinga ikkje til å leva med. I Bergen er det innført rushtidsavgift i bomringen. Her betalar ein liten bil 45 kroner per passering. Bergen Næringsråd har m.a. i årsrapporten for 2016 peika på at dette bompengetrykket er så stort «at ytterligere kostnader ikke kan bæres av alene av privatbilister og næringsliv». I samband med etablering av Oslopakke 3 har politikarar i Oslo og Akershus arbeidd iherdig for å få bomsatsane ned. Satsar på 120 kroner ein veg frå Akershus til Oslo i rushtida vart av fylkesordførar Anette Solli I Akershus skildra som «langt over» smertegrensa, og ein enda på løysing med 87 kroner for denne turen, utan rabatt.

Ein pendlar frå Tysnes som skal til Bergen i dag må altså betala 160 kroner berre for å koma seg til Halhjem, og denne prisen vil auka. Med full rabatt (50 %) vert prisen 80 kroner, sjølv då langt over både rushtidsavgift i Bergen og på nivå med rabattfri ordning i Oslopakke 3. Med bompengar på toppen vil belastninga auka ytterlegare. 20 kroner pr. veg tilsvarar 9 200 kroner i året for ein pendlar. I tillegg kjem bompengar på nye Svegatjørn-Rådal, samt bompengar i Bergen.

I arbeidet med å realisera Hordfast er det viktig med aktive og kreative pådrivarar. Høgre i Tysnes er viljuge til å strekka seg langt for å bidra til at prosjektet vert realisert. Men me kan ikkje akseptera at pendlarar og næringsliv i Tysnes vert ofra i prosessen.


Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...