FÅR SJÅ MEIR AV NATUREN: Fastlandssambandet til Huglo vil bli like godt utan tunellar, skriv bladet Tysnes i leiaren denne veka. På biletet ser me mot Laukhamarsundet og Huglo, frå Salsborg.  (Foto: Ole Skaten)
FÅR SJÅ MEIR AV NATUREN: Fastlandssambandet til Huglo vil bli like godt utan tunellar, skriv bladet Tysnes i leiaren denne veka. På biletet ser me mot Laukhamarsundet og Huglo, frå Salsborg. (Foto: Ole Skaten)

Leiar: Fornuftig innspel frå Huglo

Publisert 11.06.2018 kl. 06.00.

Huglo bygdelag ivrar sterkt for at det skal bli bygt bru over Laukhamarsundet, og ny veg på båe sider av sundet.

Det er viktig at innbyggjarane på Huglo står på i denne saka.

Heldigvis er den politiske leiinga både i Tysnes kommune og i Stord kommune også sterkt opptekne av å få realisert bru til Huglo.

Det me allereie veit, er at det så langt ikkje finst midlar på offentlege vegbudsjett til brua og vegane som må til. Til no har ikkje dette sambandet vore teke med i prioriteringane korkje i fylkesvegbudsjettet eller Nasjonal Transportplan.

Politikarane i dei to kommunane har så langt sett si lit til at vegmidlar frå Stortinget via ordninga «Ferjeavløysingsmidlar» er den måten som fastlandssambandet til Huglo må realiserast på. Per i dag ligg denne saka til vurdering i Oslo, på eit departementskontor.

Ordførar Kåre Martin Kleppe fortalde til «Tysnes» sist veke at han «ganske snart» ventar på svar frå samferdsledepartementet. Me får vona at han får rett, at det ikkje går for lang tid før svaret kjem. Men endå viktigare er det at det blir eit positivt svar som kjem frå Oslo.

Informasjon som har kome i denne saka kan tyda på at eit positivt svar frå samferdsledepartementet ikkje er nok. Det er ikkje sikkert at ferjeavløysingsmidlane er nok til å realisera fastlandssambandet. I så fall kan det bli økonomiske utfordringar med å løysa prosjektet. Dei planane som så langt er skissert, kan rett og slett bli for dyre.

Viss det blir tilfelle, må ein leita etter alternativ. Det er viktig at prosjektet, som har vore lansert i mange tiår, etter kvart kjem vidare.

I avisa sist veke kan me lesa at leiar i Huglo bygdelag, Sigurd Huglen, kjem med eitt innspel som kan gjera bruprosjektet billegare. Huglo bygdelag gjer framlegg om å kutta ut planlagde tunellar på Huglo. Bygdelaget meiner at dette grepet kan gjera fastlandssamband til Huglo hundre millionar kroner billegare. Det er eit godt innspel.

Me trur at fastlandssambandet til Huglo vil bli like godt sjølv om tunellar på Huglo blir kutta ut. Faktisk vil ein som vegfarande få sjå endå meir av den vakre naturen i området om vegen blir lagt «i dagen».

Det som også er viktig, er at vegen over Skorpo blir bygt med den løysinga som Johannes Sørli i si tida laga, med ny veg midt på Skorpo via gardane i Hetlelid og med avkøyrsle på Skorpetveit.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida