BREI STØTTE: Styreleiar Gunnar Bakke framheva at sørleg kryssing har brei oppslutnad, både politisk og i næringslivet, og viste til at kommunane Kvinnherad, Stord, Tysnes, Bømlo og Os har alle gått inn for sørleg kryssing, i tillegg til fylkeskommunen og ei lang rekkje bedrifter.
BREI STØTTE: Styreleiar Gunnar Bakke framheva at sørleg kryssing har brei oppslutnad, både politisk og i næringslivet, og viste til at kommunane Kvinnherad, Stord, Tysnes, Bømlo og Os har alle gått inn for sørleg kryssing, i tillegg til fylkeskommunen og ei lang rekkje bedrifter.

– No er det viktig å stå på for kryssing av Langenuen i sør

– Folkevalde organ vil ha kryssing av Langenuen i sør. Det same vil næringslivet. No må alle stå på i den politiske innspurten, oppfordra styreleiar Gunnar Bakke på generalforsamlinga i Sunnhordlandsambandet måndag.
Publisert 13.06.2018 kl. 08.06. Oppdatert kl. 08.08.

Han fekk full støtte av ordførarane Kåre Martin Kleppe og Gaute Epland og storaksjonær Gerhard Alsaker.

Gunnar Bakke held fram som styreleiar i Sunnhordlandsambandet AS etter generalforsamlinga i Uggdal måndag. Han vart attvald med akklamasjon.

Det var nemleg ingen diskusjon om å leggja ned selskapet, snarare tvert imot. Entusiasmen var tydeleg.


Står på vidare

– No er det viktig å stå på vidare fram til statsråden og regjeringa skal ta den endelege avgjerda kor E39 skal kryssa Langenuen, oppfordra styreleiaren.

For Sunnhordlandsambandet AS er det berre eitt alternativ som er godt nok: bru mellom Hodnanes-Jektevik.

Ordførar Kåre Martin Kleppe, som representerte aksjonær Tysnes kommune på generalforsamlinga, poengterte at ein vil få meir att for kvar investert krone ved kryssing i sør i staden for lenger nord, ved Neshamn-Raunholm.

– Samfunnsmessig vil ein på sikt koma vesentleg betre ut ved sørleg kryssing, framheva han.

Det same poengterte stordordførar Gaute Epland.

– Kommunestyret i Stord har gått for kryssing i sør. Det er eit samrøystes vedtak, sa Epland.

Gerhard Alsaker, som representerte Meidell AS og Alsaker Fjordbruk AS, var ifølgje han sjølv betinga optimist på at brukryssinga vil koma i sør.

Han var difor tydeleg på at det bør haldast liv i Sunnhordlandsambandet AS vidare.

– Eg trur det skal konkluderast mange gonger enno, la han til.


Møte i departementet

Styreleiar Gunnar Bakke var fredag i møte med samferdslepartementet saman med dei tre ordførarane Kåre Martin Kleppe, Gaute Epland og Peder Sjo Slettebø. Målet med møtet var å få fram kor viktig det er å få brukryssinga i sør.

– Eg følte dei lytta til oss. Dei lova å ta innspela våre med i vurderinga, sa Bakke til dei frammøtte på generalforsamlinga.

Han la til at for Sunnhordland si framtidige organisering vil effekten av E39 vil bli betrakteleg større med kryssing i sør.

På møtet i Oslo presenterte dei fire den nye rapporten som Sunnhordlandsambandet har fått laga. Denne tek føre seg trafikale effektar og trafikknytte av E39 med eit nytt brusamband til Kvinnherad.

Vegvesenet har laga ein liknande rapport for nytt brusamband mellom Austevoll og Reksteren.

På eit folkemøte i Uggdal opplyste prosjektleiaren for E39 at vegvesenet ikkje hadde mandat til å laga ei utgreiing om tilknytingsveg til Kvinnherad.

– Styret i Sunnhordlandsambandet meiner at arm til Kvinnherad er viktig å ha med når ein skal gjera endeleg vedtak for E39-traséen, poengerte Gunnar Bakke.

Kostnaden med den nye rapporten er eit spleiseprosjekt med midlar frå Alsaker og kommunane Tysnes, Stord og Kvinnherad.


Kvinnherad før Austevoll

Alsaker meinte det var større sjanse for å få Kvinnherad til å kopla seg opp mot E39 enn Austevoll.

– Eg trur ein skal få slita med å få folk i Austevoll til å reisa om Reksteren, la han til.

Magne Skartveit var ikkje sikker på det.

– I dag har ein eit lite tenleg samband frå Austevoll og sørover med få ferjeavangar på kveldstid, sa Skartveit.

Det som irriterte Skartveit er at vegvesenet har gått bort frå ynskjet frå Tysnes om å laga eit vegkryss ved Hodnanes på E39-traseen.

Han fekk full støtte frå Ove Rosvold. Rosvold brukte ordet vrangvilje for ikkje å få dette til.

Gerhard Alsaker minna om at Sunnhordlandsambandet i si tid vart etablert for å få bygd bru mellom Tysnes og Stord, og då med selskapsnamnet Tysnesbrua AS.

– Då var det ikkje andre alternativ for kryssing enn mellom Hodnanes og Jektevik, la han til.


601 stemmer

Ti aksjonærar møtte på generalforsamlinga i rådhuset i Uggdal måndag. Dei representerte totalt 601 aksjar, av totalt 1.349 aksjar i selskapet.

Dei største aksjonærane Sunnhordlandsambandet AS er Meidell AS med 151 aksjar, Alsaker Fjordbruk med 150 og Tysnes Sparebank med 150 aksjar. Stord kommune og Tysnes kommune har 100 aksjar kvar. Tysnes Kraftlag og Windsor Door AS har 50 aksjar kvar.

Generalforsamlinga gjorde vedtak om at arbeidet skal halda fram, men ikkje kor lenge. Det vart og kasta fram idear om at selskapet bør sjå på andre samferdsleoppgåver når E39 er vedteke.


MÅ HALDA FRAM: Lakseoppdrettar Gerhard Alsaker (t.v.) av ein av dei som poengterte at Sunnhordlandsambandet bør halda fram. Det var eit innspel som styreleiar Bakke var godt nøgd med.
MÅ HALDA FRAM: Lakseoppdrettar Gerhard Alsaker (t.v.) av ein av dei som poengterte at Sunnhordlandsambandet bør halda fram. Det var eit innspel som styreleiar Bakke var godt nøgd med.

Siste saker Gå til framsida

Debatt: Miljødiplomet til Hordaland fylkeskommune og Skyss må ned frå veggen no

I seinare tid har det vore diskutert opp og ned om ferjer til og frå Tysnes. Møte har vore organiserte og haldne, folk har fortvila forsøkt på å få svar på spørsmåla sine rundt dette temaet, men Hordaland fylkeskommune og Skyss er tause. Dei vil ikkje plagast med slikt frå distrikta.Her er det politikarane i fylkeskommunen som fylgjer opp initiativa frå sentralt hald, og har tildelt...

To løp på ei veke

Løpssesongen har starta igjen, og Pernilla Eugenie Epland er allereie godt i gang.Onsdag sprang ho 1500-meter under Trond Mohn Games i Fana. Der enda ho opp på ein sjetteplass, med tida 4.26.87.– Eg visste at desse som kom utanlandsfrå hadde ganske gode tider å visa til. Det var ikkje noko poeng for oss norske å henga oss på, seier Epland.Dermed blei løpet todelt frå...