NØGD MED ÅRSMELDINGA: Anne Merete Fjeldstad frå Arbeidarpartiet skrytte av arbeidet med årsmeldinga for 2017.
NØGD MED ÅRSMELDINGA: Anne Merete Fjeldstad frå Arbeidarpartiet skrytte av arbeidet med årsmeldinga for 2017.

Større inntekter og lågare fråvær

Årsmeldinga for 2017 skapte begeistring i kommunestyret.
Publisert 21.06.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 08.57.

Tysdag vart siste kommunestyremøte før sommaren halde i rådhuset i Uggdal. Blant dei sentrale punkta i møteplanen var gjennomgang av årsmeldinga, rekneskapen og finansforvaltninga for 2017.

Årsmeldinga vart godt motteken av representantane som gjekk på talarstolen. Blant dei var Anne Merete Fjeldstad frå Arbeidarpartiet.

– Årsmeldinga minnar oss om kor stor organisasjonen er og kor mykje som skjer i løpet av eit år. Tysnes kommune er velsigna med ansvarlege politikarar og ein rådmann med full kontroll over verksemda.

Også ordføraren er nøgd med årsmeldinga.

– Det er kjekt å lesa ein slik årsmelding. Den viser at mykje går bra, at me har mange dyktige folk i organisasjonen, men også at det er nokre mørke skyer som kan føra til utfordringar.


Overskot

Årsmeldinga og rekneskapen viser mellom anna at Tysnes kommune har gått med eit stort driftsoverskot i 2017.

– Me hadde ein veldig god skatteinngang i 2017, sa økonomisjef Rolf Johan Lunde under presentasjonen av rekneskapen for kommunestyret.

Totalt sett fekk Tysnes kommune inn 7,4 millionar meir i skatt på inntekt og formue enn i 2016. Kommunen hadde budsjettert med meir skatteinntekter enn i 2016, men fekk likevel inn 5,7 millionar meir enn budsjettet tilsa.

– Auken i skatteinntektene er gledeleg, og viser at folk er i arbeid og at enkelte har stor inntekt, sa Kristin T. Gjerstad Kleppe frå talarstolen.

Skatteinntektene er den største årsaka til at kommunen gjekk med eit netto driftsresultat på 13,1 millionar. Dette er også langt over budsjettet som tilsa eit overskot på 2,9 millionar.


Høg gjeldsgrad

– Gjeldsgraden vår går opp, men så lenge me har evne til å betena gjelda vår er det for så vidt greitt, skriv rådmann Steinar Dalland i innleiinga av årsmeldinga.

Trass positivt driftsresultat har kommunen høg gjeldsgrad. I årsmeldinga er den sett til 94 prosent. Dette er i stor grad grunna investeringa i nytt omsorgssenter i Uggdal, som vart ferdigstillt i fjor haust.

– Gjeldsgraden er høg, men det som ikkje vert tatt med, er tilskotet frå Husbanken på 66 millionar kroner til det nye omsorgssenteret. Den vil på ein måte redusera gjeldsgraden, sa økonomisjef Lunde.

Trass høg gjeldsgrad er kommunen flink til å nedbetala gjelda si.

– Me betalar 11,7 millionar i avdrag på lånegjeld. Lovpålagt minimum å betala er 5,4 millionar. Dermed betalar me 6,3 millionar meir enn nødvendig. Eg tenkjer at det er ein reserve og eit handlingsrom me kan ta me oss dei neste åra, fortalde Lunde til kommunestyret.

– Når omsorgssenteret no er fullført, vil renter og avdrag auka kraftig. Dette slo ikkje inn i 2017, og det er flott at kommunen held på tradisjonen med å betala langt større avdrag enn det som er minimumskrav.


Lågare fravær

Trenden frå dei siste åra er at sjukefraværet blant dei tilsette i kommunen går ned. I 2017 var det samla fråværet på 7,19 prosent. Tilbake i 2014 var fråværet på 10,55 prosent.

– Sjukefråværet i 2017 viser nedgang innanfor dei fleste sektorområda. Me er også glade for å notera oss at det meste av reduksjonen også i år kjem innanfor langtidsfråvær, står det skrive i årsmeldinga.

Øystein Flakke frå KrF prata ivrig om det minska sjukefråværet.

– Dess mindre sjukefravær, dess meir nøgde folk. Me kan lesa i årsmeldinga at det har vore fokus på leiaropplæring, og korleis ein kan leggja til rette for auka nærvær. Dette er viktige ting, og eg håpar at kvar enkelt tilsett i kommunen opplever å føla seg verdsett.

Her kan du lesa heile Tysnes kommune si årsmelding for 2017.


KOMMUNESTYREMØTET: Årsmeldinga og rekneskapen for 2017 var viktige tema på kommunestyremøtet tysdag.
KOMMUNESTYREMØTET: Årsmeldinga og rekneskapen for 2017 var viktige tema på kommunestyremøtet tysdag.
OGSÅ NØGD ORDFØRAR: – Det er kjekt å lesa ei slik årsmelding, sa Kåre Martin Kleppe.
OGSÅ NØGD ORDFØRAR: – Det er kjekt å lesa ei slik årsmelding, sa Kåre Martin Kleppe.

Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.