NY SAMFUNNSPLAN: ­– Det er lenge sidan samfunnsdelen i kommuneplanen har vore rullert, sa Kåre Martin Kleppe til kommunestyret i førre veke.
NY SAMFUNNSPLAN: ­– Det er lenge sidan samfunnsdelen i kommuneplanen har vore rullert, sa Kåre Martin Kleppe til kommunestyret i førre veke.

– Samfunnsdelen er det viktigaste styringsdokumentet for kommunen

Kommunestyret vedtok å senda framlegg til ny samfunnsplan ut på høyring.
Publisert 28.06.2018 kl. 15.00.

– Det er lenge sidan samfunnsdelen i kommuneplanen har vore rullert, sa Kåre Martin Kleppe frå talarstolen på kommunestyremøtet i førre veke.

Det vart der vedteke å senda framlegget til samfunnsplan ut til offentleg ettersyn.

– Det er lenge sidan me bestemte oss for at den skulle rullerast, så låg arbeidet litt dødt ei stund. Då me fyrst starta, gjorde ein det skikkeleg, og arbeidet har gått fort, fortalde Kleppe.

Gjeldande plan for Tysnes er «Kommuneplan - langsiktig del 2003-2015».

Det nye planframlegget skal gjelda fram til 2030 og tek mellom anna føre seg kommunen sin overordna strategi vedrørande helse og omsorg, oppvekst, næringsliv og infrastruktur.

– Samfunnsdelen er det viktigaste styringsdokumentet for Tysnes kommune, heiter det i inneiinga til planframlegget.


Framtidsretning

– Planen skal vera slik at det gjer ein retning for kven me er, utan å vera slik at den bind oss fast og hindrar utvikling i dei komande tolv åra, sa Arbeiderpartiet sin representant Anne Merete Fjeldstad frå talarstolen på kommunestyremøtet.

Ho fortalde også om utfordringane med planarbeidet.

– I arbeidet med samfunnsdelen har det vore vanskeleg å halda det på eit overordna nivå. Det har vore lett å dukka ned i detaljane, men rådmannen har bringa oss opp igjen, og sagt at her skal me ha eit ørneblikk over samfunnet vårt.

LES OGSÅ: Større inntekter og lågare fråvær


Overordna mål

Planforslaget er delt inn i overordna mål og delmål.

– Eg reflekterer mykje over måla som er sett for perioden, for dei omfattar eigentleg heile samfunnet vårt, sa Fjeldstad til kommunestyret.

I planen står det at Tysnes kommune skal stimulera til tilflytting og vekst ved å leggja til rette for gode bumiljø, og utvikling av næring og arbeidsplassar.

Samtidig skal kommunen sikra innbyggjarane trygge og gode oppvekstvilkår, gode helsetilbod, tilgang til meiningsfull fritid og god infrastruktur.

– Tysnes skal vera eit attraktivt samfunn å bu i. Klarer me gjennom politikken vår og jobba mot dette målet, med dei små sakene me jobbar med, med det store målet for auget, då trur eg kanskje me klarar å gjera ein god jobb, sa Fjeldstad.


Folkemøte

Som ein del av utarbeidinga av planframlegget har kommunen halde tre folkemøte i løpet av våren. Her skulle tysnesingane få seia sine meininger om framtida til kommunen.

– Alle innspel er samla i eit dokument som vil leggjast ved og følgja planarbeidet når planen ligg til ettersyn og seinare vedtak og som idebank når samfunnsdelen igjen skal rullerast, står det i innleiinga til planen.

På desse møta har det mellom anna kome innspel om ny gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal, oppretthalda legevakta og betre skilting av vegane, som er særleg viktig for utrykkingskøyrety.

Planframlegget gjev svar på både konkrete problemstillingar og meir generelle utfordringar.

Mellom anna står det at «Tysnes kommune skal oppretthalda eigen legevakt» og «det skal arbeidast for parallelle og samordna investeringar som også gjev grunnlag for opprusting og ny utbygging av gang- og sykkelvegar».

Det står også skrive at fritidsbustader ikkje skal prioriterast framfor regulær bustadutvikling, noko som er svar på eit anna spørsmål som har vore drøfta på folkemøta i vår.

LES OGSÅ: Tysnes – Sovekommune eller ny næring?


Vidare arbeid

– No skal planen ut på høyring, då får me sikkert fleire nye innspel, og ein del av det må me kanskje ta med i samfunnsdelen når me endeleg skal vedta den, sa Kleppe.

Som ein vidare del av den kommunale planstrategien vart det på kommunestyremøtet vedtatt oppstart av rullering av arealdelen i kommuneplanen.

Arealdelen er ein plan som skal visa hovudtrekka i arealdisponeringa i kommunen. Denne planen legg også grunnlaget for framtidige kommunedelplanar og reguleringsplanar.

LES OGSÅ: – Ny gang- og sykkelveg vil betra folkehelsa


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.