ENGASJERT: Arve Belt frå Venstre ynskjer ein kreftsjukepleiar i kommunen.
ENGASJERT: Arve Belt frå Venstre ynskjer ein kreftsjukepleiar i kommunen.

Ynskjer kreftsjukepleiar i kommunen

I dei store kommunane rundt Tysnes har dei eigne kreftsjukepleiarar som kan hjelpa kreftråka og pårørande. Arve Belt i Venstre etterlyser dette i Tysnes.
Publisert 10.07.2018 kl. 12.04.

– Kor er kreftsjukepleiaren i Tysnes kommune?

Dette var spørsmålet frå Arve Belt på førre kommunestyremøte. Under posten «ymse» las han opp eit brev han hadde fått tilsendt frå ein person i kommunen som hadde gjennomgått behandling for kreft.

I brevet stod det mellom anna:

– Då eg fekk påvist kreft, vart eg operert og sendt heim. Den einaste hjelpa eg fekk då, var at eg kunne gå inn på internett og lesa om sjukdomen. Frå eg var operert, til behandlinga starta, gjekk det sju veker. Eg veit at dei fleste som får kreftdiagnosen, eller pårørande, treng nokon å snakka med, spesielt rett etter dei har fått diagnosen, og fram mot behandling. Eg fekk tilbod om psykolog då eg var ferdig behandla, men med ei ventetid på 18 månader.

– I kommunar som Stord, Bømlo og Kvinnherad har dei eigne kreftsjukepleiarar, fortalde Belt vidare.


Kreftsjukepleiar

I innspelet sitt trekte han fram Kvinnherad kommune som ein kommune med eit godt tilbod for kreftpasientar og pårørande.

– Eg gjekk inn på Kvinnherad si kommuneside, og der fann eg litt om kva ein kreftsjukepleiar, eller ein kreftkoordinator, kan hjelpa med, sa Belt.

På Kvinnherad sine nettsider står det mellom anna at kreftsjukepleiaren er eit ledd mellom pasient og helsetenestene, som kan gje støtte, oppfølging og hjelp til pasientar og pårørande, gje råd til lindring av plagsame symptom, og gje informasjon om tenester, rettar og tilbod innan kreftomsorg.

Det står også at ein ikkje treng noko form for tilvising for å koma i kontakt med ein av dei to tilsette kreftsjukepleiarane i kommunen. Ein kan ta direkte kontakt om ein ynskjer det.

– Kreft er ein forferdeleg sjukdom, som me nok alle har vore borti, som pårørande eller ven. Kanskje nokon har hatt det sjølv. Det er ein stor påkjenning for alle partar, sa Belt på møtet.


Kompetansen er der

– Eg veit at kommunen har gjeve støtte til videreutdanning av kreftsjukepleiar. Når kommunen gjev støtte til videreutdanning, er det viktig at me brukar den, og at me får noko igjen for det. Kvifor er ikkje dei som har fått støtte til utdanning i arbeid, spurde Belt på møtet.

Rådmann Steinar Dalland svarte, og kunne bekrefta at kommunen har kompetansen tilgjengeleg.

– Me har støtta ulike typar vidareutdanning for sjukepleiarar, blant anna innan kreft, sa rådmannen.

– Det er ikkje sånn at dei ikkje er i arbeid eller at kompetansen ikkje vert brukt, for det vert den. Men me har ikkje oppretta ei stilling som kreftkoordinator, sa Dalland.


Vil drøfta i tenesteutvalet

Rådmannen forklarte vidare kva kommunen må gjera for å få på plass ei stilling som kreftsjukepleiar.

– Det er eit spørsmål som må prioriterast gjennom budsjettarbeidet. Det må vurderast om det er ei stilling me eventuelt skal ha inn i budsjettet for 2019. Då tenkjer eg at det naturlege kanskje er å drøfta dette vidare i tenesteutvalet, på bakgrunn av innspelet, sa Dalland.

Dette fekk støtte frå både Belt og ordførar Kåre Martin Kleppe.

– Me snakker ikkje nødvendigvis om ei 100 prosent-stilling. Eg oppmodar til å ta det vidare i tenesteutvalet, og få det som ei sak i budsjettforhandlingane, sa Belt.

– Innspelet til rådmannen er jo at me har personar med kompetanse innan dette som brukar det i sitt arbeid generelt. Om me skal ha ei slik stiling, tenkjer eg blir ei fin sak å ha ei drøfting på vidare i tenesteutvalet, sa Kleppe.


Tysnes har tilbod

– I Tysnes kommune ligg tilbodet i det ordinære tenestetilbodet, og brukarar får kontakt med oss, til dømes ved tilvising gjennom fastlege, frå sjukehus eller direkte til pleie- og omsorgstenesta eller rådhuset. Me ønskjer å kunna vera tilgjengeleg og til hjelp og støtte for pasientar og pårørande i ein vanskeleg sjukdomsfase, og kompetansen er tilgjengeleg for dei som treng den, forklarer helse- og sosialsjef i Tysnes kommune, Hildur Heie.

Ordførar Kleppe ser gjerne at kommunen får på plass ein kreftsjukepleiar.

– Eg ser absolutt behovet for ei slik stilling. Kreft er ein veldig vanleg sjukdom, og dei aller fleste er råka av det, anten direkte, eller som pårørande eller ven. Men sjølv om dette er veldig normalt, er det mykje dei fleste ikkje veit om sjukdomen. Dette gjeld alt frå korleis sjukdomen påverkar folk, til kva bi-effektar behandlinga har. Ikkje minst handlar dette om å tilby nokon å snakka med, både under og etter behandling. Det er viktig både for pasient og pårørande, seier Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Ingen dagar er like

Det er ei rekkje faste oppgåver å halda styr på, men det skjer likevel så mykje anna at ingen dagar vert like. – Det likar eg godt, seier Sondre Dale Alvheim.