TYSNESFEST: Sylvia Spirova (t.v.) og 600 andre var i sving som frivillige under Tysnesfest. (Illustrasjonsfoto: Ingunn Gjærde)
TYSNESFEST: Sylvia Spirova (t.v.) og 600 andre var i sving som frivillige under Tysnesfest. (Illustrasjonsfoto: Ingunn Gjærde)

Ingen eigen strategi for frivillige

Frivillighet Norge har kartlagt kva kommunar som har ein strategi for frivilligpolitikk. Tysnes har ingen.
Publisert 23.07.2018 kl. 06.00.

– Kvifor ein ikkje har nokon vedteken strategi på dette kan eg ikkje svara på, men eg vil tru at noko av grunnen er at det frivillige arbeidet både i tenesteytinga til kommunen, og elles i Tysnes-samfunnet har gått bra, og at me i alle tider har opplevd at tysnesingane er flinke å jobba dugnad, sjølv om kommunen ikkje har vedteke ein strategi, seier ordførar i Tysnes kommune, Kåre Martin Kleppe (H).


Nabokommunar gjer grep

Sjølv om det på landsbasis berre er 57 kommunar som har ein vedteken strategi, har mange av kommunane i Hordaland byrja arbeidet med å få på plass ein frivilligstrategi. Stord, Kvinnherad, Fusa og Austevoll er nokre av kommunane som har sett i gang ein slik prosess.

– Tysnes kommune har ein frivilligsentral som over mange år har organisert det frivillige arbeidet på ein god måte, uavhengig om det har vore ein plan eller ikkje, legg Kleppe til.

Han ser likevel ikkje bort i frå at det kan vera aktuelt med ein strategi for frivillig arbeid.


Vil auka ressursane

– Det er viktig å erkjenna at me alltid kan gjera ting betre. I det ligg det at det er mogleg at ein på sikt skulle fått på plass ein slik strategi. Det skal nemnast at formannskapet har bede om at ein i budsjettarbeidet vurderer å auka opp ressursane til frivilligsentralen. Me ser at dei frivillige gjennom frivilligsentralen gjer eit uerstatteleg arbeid for kommunen og for innbyggjarane i kommunen, seier Kleppe.

Frivillighet Norge har i fleire år rettleia kommunar i korleis ein utviklar ein frivilligpolitikk, altså ein politisk vedteken strategi eller plan, med konkrete tiltak for å skapa vekst og utvikling i frivillig sektor.

– Som ordførar er det viktig for meg å anerkjenna og setja pris på det frivillige arbeidet som skjer i lag og organisasjonar rundt om i kommunen, seier ordføraren.


UTELUKKAR IKKJE: Det kan vera aktuelt å få ein eigen strategi med frivilligpolitikk, fortel Kåre Martin Kleppe (H). (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
UTELUKKAR IKKJE: Det kan vera aktuelt å få ein eigen strategi med frivilligpolitikk, fortel Kåre Martin Kleppe (H). (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)

Siste saker Gå til framsida

Vegstenging - Myrdal

Vegen til Myrdal vert stengt fredag 22. mars mellom klokka 0800 og 15.00 på grunn av vegarbeid. Gjeld for for privatbilar på strekkja ovanfor Hagen. Brann og ambulanse får passera.