OPPDRETTSMILLIONAR: Tysnes får over 24 millionar kroner frå det nye Havbruksfondet. Ordføraren signaliserer at midlane skal gå til investeringar og nedbetaling av lån. Prosjekt som kan dra nytte av dette er utbygging av Tysnes skule og ny banrehage på Onarheim barnehage.
OPPDRETTSMILLIONAR: Tysnes får over 24 millionar kroner frå det nye Havbruksfondet. Ordføraren signaliserer at midlane skal gå til investeringar og nedbetaling av lån. Prosjekt som kan dra nytte av dette er utbygging av Tysnes skule og ny banrehage på Onarheim barnehage.

Tysnes får 24 millionar frå Havbruksfondet

Sikrar utbygging av Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim.
Publisert 10.09.2018 kl. 14.51.

Måndag 10. september kom den endelege meldinga. Tysnes kommune får 24.158.795,64 kroner frå Havbruksfondet. Det er det nøyaktige talet som ordføraren har fått.

– Dette var veldig kjekt. Det blir veldig gode pengar for Tysnes kommune, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.


Frå 17 til 24 millionar

Allereie i fjor haust, då den politiske leiinga i Tysnes hadde vore i møte med dåverande fiskeriminister Per Sandberg, vart det signalisert at Tysnes kunne koma til å få millionar frå det nye Havbruksfondet. Eit tal som kom fram på møtet i Oslo var om lag 17 millionar til Tysnes. Seinare har det kome fram ulike tal som ville koma Tysnes tilgode frå Havbruksfondet.

– Seinast i sommar fekk me signalisert at Tysnes ville få 23,6 millionar, seier ein strålande nøgd ordførar.

Han konstaterer med glede at summen no er blitt ytterlegare ein halv million høgare.

Ordføraren forklarar det med at det er kome inn meir pengar frå oppdrettsnæringa til Havbruksfondet. Mellom anna skal auksjonsrundar på konsesjonar har medverka til dette. Det er staten som får inn pengane i Havbruksfondet, som blir delt ut til kommunane kringom i landet. Det som er sagt er at utdelingar frå Havbruksfondet vil skje anna kvart år.


Skule og barnehage

– Eg har tidlegare sagt at midlar frå Havbruksfondet bør gå til nedbetaling på lån. Men det er klart at dette vil gje rom for å kunna realisera utbygging både av Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim. Den vedtekne økonomiplanen vil no bli endå meir realistisk. Det ser no ut til å gå heilt fint med dei planlagde investeringane, seier ordføraren.

Han legg til at det er kommunestyret som skal bestemma korleis midlane skal brukast. Han vil og at kommunestyret skal laga retningsliner på dette, sidan midlane ikkje vil koma kvart år, og at summen også vil variera frå gong til gong.

– Aller fyrst vil eg drøfta saka med formannskapet. Eg vil difor ikkje lansera nye prosjekt no, men det er klart at kjøp av næringsareal og nye vegprosjekt kan vera aktuelle saker. Dette er og pengar som bør koma infrasturen på Tysnes til gode, slik at me halda fram med å satsa på næringsutvikling både for oppdrettsnæringa og næringslivet generelt, seier Kleppe.

Kleppe gler seg over høge søkjartal til barnehagen på Onarheim, som har ført til sprengt kapasitet på skule- og barnehagebygget.

– Barnehage er hyllevare. Her treng ein ikkje finna opp krutet på nytt. Det er eit prosjekt som bør kunna framskundast. Dette blir spennande, seier han.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.