KAN BLI UTVIDA JAKT: Grågåsa gjer stor skade på ein del innmark på Tysnes. Fleire bønder melder om avlingsskade. Normalt kjem grågåsa i februar-mars og ein del av fuglane er her heile våren og sommaren. No kan det bli utvida jakt.  (Foto: Camilla Korsnes)
KAN BLI UTVIDA JAKT: Grågåsa gjer stor skade på ein del innmark på Tysnes. Fleire bønder melder om avlingsskade. Normalt kjem grågåsa i februar-mars og ein del av fuglane er her heile våren og sommaren. No kan det bli utvida jakt. (Foto: Camilla Korsnes)

Tysnes kan få utvida jakt på grågås

No kan det bli utvida sesong både på grågåsjakt og eggsanking. Sist veke vedtok politikarane i landbruk/teknisk samrøystes forvaltnings- planen for gås i Tysnes.
Publisert 12.09.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 13.59.

Saka går no vidare til endeleg handsaming i kommunestyret. Det må og lagast ei eiga forskrift før det blir utvida jakt.

Rådmann Steinar Dalland opplyser at kommunestyret får saka på bordet på møtet 25. september.

– Eg er veldig glad for at denne planen no kjem på plass, seier rådmannen.


Eiga forskrift frå Fylkesmannen

Ein av dei som har jobba med detaljane i denne saka er Johan Bergerud ved Bjørnefjorden landbrukskontor. Han stadfestar at saka vil bli følgt opp vidare når kommunestyret har vedteke planen.

– Planen går då til Fylkesmannen til endeleg godkjenning. Vidare forventar me at Fylkesmannen vil laga ei lokal forskrift for Tysnes. Med ein godkjent plan er det høve til å utvida jaktsesongen med 14 dagar, me forventar at det vil skje også for Tysnes sin del, seier Bergerud.

Reglane i dag er at jakt på grågås tek til 10. august.

– Utfordringa er at grågåsa dreg vekk frå Tysnes og heile Hordaland før 10. august, seier Bergerud.

Han reknar med at Fylkesmannen vil flytta startdatoen for gåsejakta i Tysnes fram til 26. juli i den nye forskrifta.


Gjer stor skade

Grågåsa kan gjera stor skade på innmark. Fleire bønder kringom i kommunen er plaga av grågås.

– Ei rekkje gardbrukarar opplever at grågåsa gjer til dels store avlingsskadar, heiter det i planen.

Det er dei siste åra meldt inn fleire område i Tysnes med beiteskadar av gjæser eller område som er tilgrisa av gjæser. Stadar som er nemnt i planen er Malkenes, Økland-Gripnesvågen, Fiskevatnet, Humlevik, Nymark-Hovland-Tveit, Kyrkjevatnet, Kidno, Nordbustadvatnet og Flatråkervatnet.

Grågåsa er også eit problem på andre område. I planen vert det peika på at brukarar av badestrender og andre friluftsområde kan oppleva at terreng og vatn blir tilgrisa med fjør og avføring.

I planen blir det slått fast at grågåsa har hatt ein kraftig vekst fleire stadar i Norge dei siste tiåra. Heimehøyrande gåseartar skal sikrast i levedyktige bestandar, på kort og lang sikt. Vidare naturleg ekspansjon og utbreiing skal tillatast.

– Framande gåseartar som kanadagås, snøgås og stripegås bør reduserast til eit minimum. Bestandane bør i konfliktfylte område stabiliserast, slik at beiteskadar på innmark og tilgrising av badeplassar og friområde blir på eit akseptabelt nivå, heiter det i planen.


Tidlegare eggsanking

Grågåsa er ein trekkfugl som kjem til Tysnes i små flokkar, vanlegvis i februar-mars. Fuglane oppsøkjer då ofte innmark, der graset er næringsrikt. Ein del av gjæsene hekkar i Tysnes, ein del trekkjer ut av kommunen i hekketida. Hekketida er i april-mai.

Johan Bergerud fortel at ein har prøvd med eggsanking i Fusa, men ikkje i Tysnes.

– Kontrollert eggsanking over fleire år kan ha ein god effekt, seier Bergerud.

Per i dag kan grunneigarar sanka egg fram til 15. april.

– Noko av utfordringa i Tysnes har vore at egglegginga ikkje har kome i gang til 15. april.

Han forventar at Fylkesmannen vil utvida fristen i den nye forskrifta med 14 dagar.

– Med frist til 1. mai trur ein at eggsanking kan verta mogeleg og ein måte å få redusert bestanden på grågås i Tysnes, seier Bergerud.

Han peikar også på andre tiltak som grunneigarar kan gjera. Eitt tiltak kan vera å setja opp gjerde mellom stranda der gåsa hekkar og innmarka, slik at gåseungar ikkje kjem seg over.

– Dette er eit tiltak mot fuglar som har ungar, dei vaksne fuglane som ikkje har ungar vil ikkje bry seg om desse gjerda, seier han.


Friområde for gås

I planen er det lagt opp til at det skal vera friområde for gås, der gjæsene skal kunna leva i fred utan jakt.

Bønder som får slike område på sin eigedom vil frå 2019 kunna få økonomisk kompensasjon.

Rådmannen opplyser at det er lagt opp til at ein skal kunna bruka Smilmidlar til dette. Det er ei tilskotsordning i landbruket.

I gjeldande SMIL-startegi for Tysnes ikkje lagt opp til at dette kan brukast på tiltak mot gås, men det er gjeve signal frå fylkesmannen som at desse midlane også kan nyttast til tiltak mot grågås.

– Tilskot til friområde er for å auka grasproduksjonen i desse områda for å hindra at gåsa dreg til andre område der graset er grønare, heiter det i planen.

Eitt tiltak som er nemnt i planen for å skremma gåsa vekk, er å ha gjetarhund i løypestreng langs kanten av marka. Bergerud kjenner ikkje til om det er planar om dette på Tysnes.Plan frå 2012

Det er ikkje noko ny plan som no kjem opp til politisk handsaming. Planen er frå hausten 2012, og er utarbeidd av Rådgivende Biologer AS. Arbeidet er utført av cand.real/ornitolog Ole Kristian Spikkeland, supplert med innspel frå dr.philos Geir Helge Johnsen, som hadde fleire synfaringar på Tysnes våren 2012.

Sidan den gong skjedde det lite før planen kom opp til politisk handsaming i landbruk/teknisk i juni i år. Då vedtok utvalet å leggja planen ut på høyring med høyringsfrist i sommar. Det kom merknader frå nokre bønder, bondelaget, jakt- og fiskelaget og grunneigarlaget på Tveit. Planen er no tilpassa ein del av dei merknadane som kom inn.


FORVALTNINGSPLAN: For å få utvida jaktsesongen på grågås i Tysnes, må ein ha ein politisk godkjend forvaltningsplan. No kjem planen i kommunestyret 25. september. Planen er på 25 sider med tekst og bilete.
FORVALTNINGSPLAN: For å få utvida jaktsesongen på grågås i Tysnes, må ein ha ein politisk godkjend forvaltningsplan. No kjem planen i kommunestyret 25. september. Planen er på 25 sider med tekst og bilete.

Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.