INFORMERTE: Rådmann Steinar Dalland greidde ut for tenesteutvalet om den nye PPT-avtalen mellom Tysnes, Stord og Fitjar.
INFORMERTE: Rådmann Steinar Dalland greidde ut for tenesteutvalet om den nye PPT-avtalen mellom Tysnes, Stord og Fitjar.

Opprettar PPT-samarbeid med Stord og Fitjar

Rådmannen og tenesteutvalet håpar ein ny avtale gjev ei meir tilgjengeleg pedagogisk-psykologisk teneste.
Publisert 13.09.2018 kl. 06.00.

– PPT er ei viktig teneste. Veldig viktig.

Slik opna rådmann Steinar Dalland si utgreiing om forslaget til ny PPT-avtale.

Tysdag var tenesteutvalet samla til det fyrste møtet for hausten i kommunestyresalen på rådhuset.

Ei av sakene som vart drøfta, var innføring av PPT-samarbeid med nabokommunane Stord og Fitjar. Tysnes har tidlegare hatt PPT-avtale med Os kommune, men denne avtalen vart sagt opp av Os, og gjekk ut 1. august.


Fleire moglegheiter

Saman med rektorar og barnehagestyrarar i kommunen, har rådmannen vurdert korleis ein best skal få på plass ein ny avtale.

– Me såg på tre alternativ. Det eine alternativet var å starta eit eige tilbod i kommunen, opplyste rådmannen.

Eitt eige PPT-kontor har vorte vurdert som ei sårbar løysing, med eit lite kompetansemiljø. PP-tenester skal kunna dekka ulike problemstillingar, som krev variert kompetanse. Dette har vorte vurdert som utfordrande for ein kommune av Tysnes sin størrelse.

– Me vurderte også å gå i eit samarbeid med ein nabokommune som til dømes Fitjar eller Austevoll, fortalde Dalland vidare.

I sakspapira står det at Tysnes har drøfta samarbeid med Fitjar, men at tenesta framleis ville verta lita og sårbar.

– Det me landa på var eit samarbeid med Stord og Fitjar, sa Dalland.

Stord og Fitjar hadde frå før eit samarbeid som tenesteutvalet tysdag gjekk inn for å verta ein del av.


PPT

«Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste», er ordlyden i opplæringslova, paragraf fem.

Det er dette som legg grunnlaget for PP-tenesta Tysnes skal tilbyda.

Hos utdanningsdirektoratet vert PPT omtala som ei hjelp til barn, elevar, lærekandidatar, lærlingar, praksisbrevkandidatar og vaksne med behov for særskild tilretteleggjing. I tillegg skal det hjelpa barnehagar og skular med å leggja til rette for barn og elevar med særskilde behov.

Tenesta skal dekka over eit breitt spekter av ulike særskilde behov. Det kan vera alt frå språk- og talevanskar til åtferdsvanskar, eller generelle lærevanskar.


Tilgjengelegheit

Rådmannen opplyste vidare i møtet korleis avtalen skal fungera, og korleis skilnadane forhåpentleg vert i forhold til avtalen med Os.

– Me har ikkje alltid vore heilt tilfredse med leveransen frå Os. I den nye avtalen har me vore opptekne av å få ein avtale som sikrar oss det me har krav på, sa Dalland.

Med kontor på Stord, var tilgjengelegheit av tenesta eit av aspekta som vart diskutert på møtet.

– PP-tenesta skal vera tilgjengeleg. Det hjelper ikkje med eit stort og robust kontor, viss dei ikkje er her ute. Me har hatt eit stort fokus på tilgjengelegheit i avtale-forhandlingane, sa rådmannen.

–Viss me får tilgjengelegheit, kan dette verta ei bra løysing, uttalte Jannike Epland Dalland, som leia møtet i Bjørn Tore Malkenes sitt fråvær.


Opp i pris

Det vart også påpeikt frå rådmannen at den nye avtalen vert eit hakk dyrare enn den førre med Os, der Tysnes betalte for eitt årsverk.

Den nye avtalen med Stord og Fitjar gjer at Tysnes må ut med kring 1,3 millionar kroner årleg. Fitjar bidrar med kring den same summen, medan Stord betalar 7,4 millionar kroner årleg. Den økonomiske fordelinga er delvis rekna ut på bakgrunn av talet på innbyggjarar mellom 0 og 16 år i kvar kommune.

Det vart også teke opp frå utvalet kor mykje det ville kosta å drifta ei eiga PP-teneste.

– Då snakkar me nok om i alle fall tre årsverk. Då må me minimum ut med 1,8 millionar kroner i året, og det er ganske forsiktig estimert. I tillegg vil det fort vera behov for å leiga inn spesialkompetanse i enkelte sakar, svarte Dalland.

Den nye avtalen vert omtala som eit vertskommunesamarbeid, som betyr at kommunestyret i Tysnes delegerer mynde til Stord kommune.

Dersom kommunestyra godkjenner avtalen, vil den tre i kraft frå 1. oktober.


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.