KREFTOMSORG: Helse- og sosialsjef Hildur Heie var til stades i tenesteutvalet tysdag, og informerte mellom anna om kreftomsorgen i kommunen.
KREFTOMSORG: Helse- og sosialsjef Hildur Heie var til stades i tenesteutvalet tysdag, og informerte mellom anna om kreftomsorgen i kommunen.

– Me har fått nytta ressursane våre

Tenesteutvalet diskuterte kreftomsorgen i kommunen.
Publisert 14.09.2018 kl. 06.00.

– Kor er kreftsjukepleiaren i Tysnes kommune?

Dette var spørsmålet frå kommunestyrerepresentant Arve Belt til resten av salen på det siste kommunestyremøtet for sommaren.

Han etterlyste eit lavterskel-tilbod til kreftramma og pårørande som ynskjer hjelp og informasjon kring diagnosen.

LES OGSÅ: Opprettar PPT-samarbeid med Stord og Fitjar


Ville følgja opp

Det vart mellom anna vist til Kvinnherad kommune, som har eit system med kreftsjukepleiarar. Der er dei eit mellomledd mellom pasientar og helsetenestene, og kven som helst kan ta kontakt.

Rådmannen og ordføraren vurderte den gong at det var naturleg å føra saka vidare til tenesteutvalet, samtidig som spørsmålet om å oppretta ei eiga stilling i Tysnes måtte takast i budsjettforhandlingane i haust.Samtidig vart det påpeikt at den nødvendige kompetansen allereie eksisterer i det ordinære tenestetilbodet i kommunen, og at den er tilgjengeleg for dei som treng den.


Oppfølging i tenesteutvalet

I møtet i tenesteutvalet tysdag informerte helse- og sosialsjef Hildur Heie om oppfølginga av kreftomsorga.

– Me har personell med kompetanse både i institusjon og i open omsorg. Om det skal opprettast ei eiga stilling må me drøfta i budsjettforhandlingane, sa Heie på møtet.

Ho fortalde samtidig at kommunen har fått nytta ressursane og kompetansen i sommar.

– Me har fått eit behov, og sett at folk har meld seg for tilbodet. Me har fått nytta dei tilsette hos oss, fortalde helse- og sosialsjefen.


Vil synleggjera

Det vart vidare diskutert om tilbodet burde vore meir synleg for allmenta.

– Er dette noko me burde informert om på heimesida, kommenterte Inge Malkenes.

– Alle er ikkje innom nettet. Kanskje me kunne fått oppslag på legekontoret, skaut Else Marit Særsten inn.

Også rådmannen slutta seg til ein synleg tilnærming.

– Det er viktig å kommunisera dette ut, slik at folk får moglegheita til å melda seg, sa Steinar Dalland, som oppmoda om ei fullstendig utgreiing til neste møte 23. oktober.

– Dette finn me ut av, konkluderte Jannike Epland Dalland, som leia møtet tysdag.

Øyvind Bjerkestrand


Siste saker Gå til framsida

Held liv i gammalt handverk

Viss du ser sauefellane til Jorunn Økland frå berre den eine sida, ser dei ut som vanlege fellar. Men skinnet bedrar.