IVRAR FOR SYKKELVEG: Anne Merete Fjeldstad (Ap) ser gjerne at pengane frå Havbruksfondet blir brukt på sykkel- og gangveg mellom Våge og Uggdal. (Foto: Camilla Korsnes)
IVRAR FOR SYKKELVEG: Anne Merete Fjeldstad (Ap) ser gjerne at pengane frå Havbruksfondet blir brukt på sykkel- og gangveg mellom Våge og Uggdal. (Foto: Camilla Korsnes)

Vil bruka havbruksmillionar på sykkelveg

Arbeidarpartiet kom med samferdselsinnspel på kommunestyremøtet.
Publisert 27.09.2018 kl. 15.00.

– I Arbeidarpartiet har me diskutert dei fantastiske pengane som skal koma frå Havbruksfondet, og me har høyrt om gode innspel om reduksjon av eigedomsskatt, og nedbetaling av lån, sa Anne Merete Fjeldstad frå talarstolen under kommunestyremøtet tysdag.

– Me har hatt eit litt anna fokus.


Vil investera i infrastruktur

Under posten «Ymse» nytta ho høvet til å fremja Ap sitt synspunkt på kva pengane frå Havbruksfondet bør brukast til.

– Me har sett for oss at desse pengane, og komande pengar frå Havbruksfondet, kan peilast inn mot infrastruktur. Fordi det er så vanvitige summar som skal til, er det veg som alltid tapar når me skal fordela pengane om hausten, sa Fjeldstad til ordføraren, rådmannen og resten av kommunestyret.

I partiet sine diskusjonar er det spesielt eitt vegstrekke som har vorte trekt fram.

– Under folkemøta i vår kom det spesielt fram eit ynskje om gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal. Det er noko me i Arbeidarpartiet har hatt høgt på vårt program dei to siste periodane, og me augnar no ein liten sjanse for at me kan jobba vidare mot dette, fortalde Fjeldstad.


Ser mange fordelar

– Etablering av sykkelsti betyr i realiteten ei full oppgradering av heile vegstrekket, også for bil, og fordelane med sykkelsti og ny veg mellom Uggdal og Våge står i kø. Det er folkehelse på sitt ypperste. Ein trygg sykkelsti er ei trygg transportåre for barn og unge både på sykkel og til fots, og det er spesielt viktig i forhold til dei unge sine behov for å koma til og frå fotballanlegget i Uggdal, og idrettshallen og symjehallen i Våge, sa Fjeldstad, som også trekte fram andre positive aspekt ved ei slik utbygging.

– Eit slikt arbeid vil kunna opna opp og gjera området rundt miljøstasjonen og brannstasjonen opnare og meir trafikksikkert. Så har me også Tysnes industri som ligg ved dette strekket, og fleire av dei som jobbar der har ikkje sertifikat. Dei vil då eventuelt kunne bruka gang- og sykkelsti på ein trygg og god måte, sa Fjeldstad.

Ho håpar også utbygginga kan opna for ny næring.

– Me ynskjer å tilby det strekket for etablering av ny industri. Per i dag ser det ikkje så veldig attraktivt ut, men me har håp og tru om at ei slik oppgradering vil kunna gjera det meir attraktivt å etablera ny industri på strekket.


Ikkje nok pengar i fondet

I innlegget sitt presiserte Fjeldstad at ei utbygging av strekket mellom Våge og Uggdal er kostbart, og krev meir finansiering enn det Havbruksfondet aleine kan tilby.

– Eit slikt prosjekt er eit stort stykke arbeid som krev samarbeid med fleire aktørar for å sikra finansieringa. Me ser at Havbruksfondet aleine ikkje kan gje ei full finansiering til dette, men så ser me òg at eit slikt prosjekt kan utnyttast til fleire gode formål. Til dømes kan vassleidning, avløp, straum og nett leggjast ned parallelt, fortalde Ap-leiaren.


Eiga sak

Ordførar Kåre Martin Kleppe varsla at det vil verta drøftingar utover hausten på korleis havbrukspengane skal brukast.

– Me vil nok leggja fram ei sak i tilknyting til budsjettet for å gå gjennom prinsippa for bruken av pengane. Bruken av Havbruksfondet vert ein debatt i løpet av hausten. Det er kome fleire innspel på korleis me kan bruka dei, og ein set sjølvsagt pris på alle innspel ein får, sa ordføraren etter Fjeldstad sitt innlegg.

Kleppe nemnde også samfunnsdelen av kommuneplanen i same anledning. Samfunnsdelen skal vedtakas i kommunestyret i løpet av hausten, etter at høyringsprosessen er ferdig.

– I samfunnsdelen ligg det visjonar om å få til ein vegpakke der me i alle fall går i gang med å planleggja ein del vegstykke, og får prislappen på dei, så me faktisk veit kva det vil kosta å gjera slike investeringar.

Fjeldstad avslutta sitt innlegg med å nemna at hennar parti sin grunntanke, er at pengane skal koma tysnesingane til gode.

– Kanskje er det heilt andre infrastruktur-tiltak me treng meir, og som er lettare å gjennomføra. Tanken vår er i alle fall at millionane me får frå Havbruksfondet bør gå til investeringar som er til glede og nytte for flest mogleg av Tysnes sine innbyggjarar, sa Fjeldstad.


HOLLEKJEVEGEN: – Etablering av sykkelsti betyr i realiteten ei full oppgradering av heile vegstrekket, meiner Fjeldstad. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
HOLLEKJEVEGEN: – Etablering av sykkelsti betyr i realiteten ei full oppgradering av heile vegstrekket, meiner Fjeldstad. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...

På plass som bibliotekvikar

Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at