PÅ STORKJØKKENET: Måndag sist veke fekk ordførar Kåre Martin Kleppe sjå korleis matproduksjonen på det nye omsorgssenteret føregår. 28. november skal heile formannskapet få eta same maten som bebuarane, fortel han i eit lesarbrev. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)
PÅ STORKJØKKENET: Måndag sist veke fekk ordførar Kåre Martin Kleppe sjå korleis matproduksjonen på det nye omsorgssenteret føregår. 28. november skal heile formannskapet få eta same maten som bebuarane, fortel han i eit lesarbrev. (Foto: Øyvind Bjerkestrand)

Debatt: Svar om middagsservering på omsorgssenteret

Publisert 08.10.2018 kl. 13.30. Oppdatert kl. 13.31.

I bladet Tysnes 27. september utfordrar Jane Kleppe ordførar og varaordførar på korleis matserveringa vert praktisert på det nye omsorgssenteret, og kvifor det blir gjort på denne måten.

Kort summert er spørsmåla hennar kvifor maten ikkje vert servert på produksjonsdagen, og kvifor det ikkje er ettermiddagskaffi. Det var i avisa sist veke ein stor artikkel om korleis den nye drifta rundt matserveringa er, og kva som er bakgrunnen for dette. Likevel ynskjer me å svara heilt kort sjølv.

Kort og godt er bakgrunnen for dette, at ein har gått frå å servera middag rundt klokka 13:00, til å servera middagen rundt 16:30. Dette er gjort på bakgrunn av at det av ernæringsmessige behov er anbefalt å ha to varme måltid om dagen. Bebuarane får varm lunsj klokka 13:00, som er laga på kjøkkenet på kvar eining.

Sjølve middagen blir servert rundt 16:30, og det er denne som er laga på storkjøkkenet på omsorgssenteret, men varma opp og servert av dei som jobbar ute på einingane. For at det skulle vera mogleg for oss å leggja om rutinane for matservering på denne måten, har ein gått over til eit kok/kjøl-system, der ein raskt kjøler ned maten etter produksjon, før ein varmar den opp igjen den dagen den skal serverast. Ein lagar mat for opp til tre dagar fram i tid.

Dette er eit system der me klarar å laga mat frå «botnen» av, på eige kjøken med gode rådvarer, der ein beheld god smak og næringsstoff, og maten får ei appetittleg lukt og utsjånad.

Jane Kleppe avsluttar innlegget sitt med spørsmålet «Er det slik dei gamle skal ha det på Tysnes?» Om Jane med denne avsluttinga meiner at bebuarane våre på omsorgssenteret ikkje får god mat, slik me faktisk les det, meiner me ho tar feil. Det som kjem fram av tilbakemeldingar om matserveringa på omsorgssenteret er i det store og heile veldig positivt. Det er me glade for.

Men ein har høyrt om enkelthendingar der ein ikkje har vore fornøgd med maten. Enten fordi den ved eit høve har vore kald, for lite smak på, eller feil konsistens på. Desse historiene stammer gjerne frå heilt i starten, då ein måtte venna seg til det nye kjøkkenet, og det nye systemet. No legg kjøkkenet opp til at ein kvar dag har høve til å gi tilbakemelding på korleis maten er, og at kjøkkenet på den måten kan gjera endringar og justeringar for å få maten slik ein ynskjer det.

Gjennom heile omstillinga frå den gamle sjukeheimen til det nye omsorgssenteret har politikarane på Tysnes, frå alle parti, vore opptekne av å få tilbakemeldingar på korleis den nye organiseringa fungerer. Me har difor, blant anna, lagt opp til at formannskapet skal ha møtet som er planlagt 28. november på Tysnes omsorgssenter.

I det høvet skal me eta same maten som bebuarane på sjukeheimen får servert den dagen. I tillegg får me ei orientering om erfaringane ein har hatt med den nye driftsmodellen på omsorgssenteret. Dette er noko me ser fram til, då det er viktig for oss som styrer kommunen å få tilbakemelding på korleis vedtaka me gjer politisk slår ut for dei som er mottakarar av tenestene våre.

Me vil avslutningsvis retta ei stor takk til dei tilsette ved Tysnes omsorgssenter, både dei som arbeider på kjøkken og dei som jobbar ute i einingane, som kvar dag står på for å laga og servera god mat til bebuarane på heimen.


Siste saker Gå til framsida

Onsdag: Ordføraren treng ei forsamling på E-brygga

Eit innlegg publisert i den offentlege Facebook-gruppa «Oppslagstavlo Tysnes» har vekt mykje nysgjerrigheit. – Hei alle saman! I morgon, onsdag 26. juni, treng eg litt hjelp frå store og små, innleiar Kleppe i innlegget som blei lagt ut tysdag kveld. Han skriv vidare at han skal vera med i eit program som skal...