NYTT OG GODT: Arbeidet går lettare unna med den nye produkslina, og Daniel Sjøbø er godt nøgd med millioninvesteringa. (Alle foto: Camilla Korsnes)
NYTT OG GODT: Arbeidet går lettare unna med den nye produkslina, og Daniel Sjøbø er godt nøgd med millioninvesteringa. (Alle foto: Camilla Korsnes)

Frisk haust på fabrikken

August er den beste månaden dei har hatt så langt. Ordrebøkene fram mot jul er velfylte, og det er satsa fleire millionar kroner på ei ny produksjonslinje.
Publisert 09.10.2018 kl. 06.00.

Etter ein blytung start på året, opplever fabrikken på kaikanten i Uggdal frisk medvind denne hausten. Talet på fast tilsette ved Optimera Prefab Vest har auka med fire siste året, og ved sida av dei 19 faste er det for tida fire leigefolk på plass for å kunna levera ordrene i tide.

– For det er det er snakk om, å gje kundane det dei har bestilt til rett tid, og med god kvalitet. I så måte er investeringane i ei ny produksjonslinje til fire millionar kroner viktig for å nå dette målet, seier dagleg leiar Bjarte Litlabø i Optimera.

– Arbeidet går lettare unna med det nye utstyret me har fått. No slepp me å snu plankane manuelt, maskinen gjer også den delen av jobben, seier Daniel Sjøbø frå Uggdal. Han har vore to år ved fabrikken, og trivst med å styra nyinvesteringa.

– Ja, dette er til god hjelp, seier han der han programmerer inn oppgåvene maskineriet skal utføra.


Stor ordre

– Dette er ein del av den store ordren me har til eit rekkjehusprosjekt i Haugesund, viser Litlabø. Danis Kalvans og Ivo Haranovics frå Latvia er i full sving med å prefabrikera delar av det som skal setjast opp som nye husvære i Haugesund.

– Der har me ein stor ordre på ni millionar kroner, ein viktig del for å nå dei måla me har sett oss dette året, slår den daglege leiaren fast.

Elles leverer fabrikken på Tysnes takstolar og monteringsferdige hus til heile landet, frå Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Ferjene viktige

– Med den store varemengda som går inn og ut av kommunen me verkar i, er me heilt avhengige av god ferjekapasitet. Den må heller byggjast ut enn å trappast ned, slik det er kome signal om at kan skje. I dei travlaste vekene går det 10-15 vogntog til og frå fabrikken her. Fire inn med trelast, resten ut med ferdige produkt. Det er kostbart for oss å transportera varer, og med eit slikt volum seier det seg sjølv at det er avgjerande for oss at ferjefrekvensen blir oppretthalden minst på dagens nivå, understrekar Litlabø.

Dagen me var innom Optimera på Heningen, blei to vogntog lasta og sende i retning Haugesund på morgonkvisten. Med leveransar til det meste av landet, er det litt av ein logistikk som må klaffa for å få det heile til å gå i hop. Trass dette, har det sine føremonar å ha fabrikken i ein – i denne samanheng – utkant som Tysnes.


Kan utvida

– Stabil arbeidskraft, 15 av dei 19 fast tilsette er lokale folk, låg arbeidsgjevaravgift og billegare lokale enn det me ville hatt ved å liggja på ein meir sentral plass, er eit pluss. No er me oppe i den kapasiteten me kan ha her på eitt skift. Skal me utvida, og eigarane ser på sjansen til å utvida arealet me disponerer i Tysnes næringspark, kan me produsera meir. Det same ved å gå over til to skift, men til det trengst det meir kvalifisert personale. Me er relativt ferske i marknaden, og målet i denne runden er å koma opp på eit nivå som me kan handtera, både når det gjeld kvalitet og å vera punktlege, understrekar Bjarte Litlabø.

Budsjettet for i år siktar mot ei omsetning på 44 millionar kroner, noko som ser ut til å vera godt innan rekkjevidde trass den tunge starten på året. På det meste var seks personar permitterte.

Optimera Prefab Vest AS, som er det offisielle namnet på fabrikken på Heningen, er ein del av det landsdekkjande Optimera-konsernet. Dei held til i lokala der Fronta hadde sin elementfabrikk. I tillegg til største aksjonær Optimera AS, som har 60 prosent av aksjane, er Fronta inne på eigarsida saman med Byggmester Hitland og Litlabø Invest.

Lars Mæland

redaksjonen@tysnesbladet.no


STOR ORDRE: Danis Kalvans (t.v.) og Ivo Haranovics frå Latvia er i ferd med å klargjera element til rekkjehusa som skal leverast til Haugesund.
STOR ORDRE: Danis Kalvans (t.v.) og Ivo Haranovics frå Latvia er i ferd med å klargjera element til rekkjehusa som skal leverast til Haugesund.
TAKSTOLAR: Arturs Eglitis frå Latvia bur på Flygansvær med familien, jobba tidlegare innan oppdrett, men er no i ferd med å klargjera takstolar ved fabrikken på Heningen.
TAKSTOLAR: Arturs Eglitis frå Latvia bur på Flygansvær med familien, jobba tidlegare innan oppdrett, men er no i ferd med å klargjera takstolar ved fabrikken på Heningen.
STOR AKTIVITET: Dei travlaste vekene går det 10-15 vogntog med trelast inn og ferdige element ut frå fabrikken på Heningen i Uggdal.
STOR AKTIVITET: Dei travlaste vekene går det 10-15 vogntog med trelast inn og ferdige element ut frå fabrikken på Heningen i Uggdal.

Siste saker Gå til framsida