FEKK TO BOMPENGE-NEI: Tysnes og Os gjekk prinsippielt imot førehandsbompengar, men Hordfast-leiar Øyvind Halleraker er framleis positiv med tanke på vidare framgang med ferjefri E39. Her frå generalforsamlinga i Hordfast AS i mai.
FEKK TO BOMPENGE-NEI: Tysnes og Os gjekk prinsippielt imot førehandsbompengar, men Hordfast-leiar Øyvind Halleraker er framleis positiv med tanke på vidare framgang med ferjefri E39. Her frå generalforsamlinga i Hordfast AS i mai.

– Hordfast rullar vidare

Øyvind Halleraker ser ikkje mørkt på Tysnes-nei til førehandsbompengar.
Publisert 10.10.2018 kl. 16.00.

I sist kommunestyremøte vedtok Tysnes å seia nei til ei prinsippsak om å slutta seg til førehandsinnkrevjing av bompengar på ferjene som vert erstatta av ny ferjefri E39 mellom Stord og Os.

Det var Hordfast AS som hadde kome med innspelet om å prinsipielt slutta seg til førehandsbompengar.


Inga endring

– Det er absolutt ikkje eit steg tilbake, seier Øyvind Halleraker, dagleg leiar i Hordfast AS.

Både Os og Tysnes har behandla saka i sine kommunestyre. I Os var formannskapet, med Høgre og FrP, fyrst positive til førehandsinnkrevjing, men FrP snudde og sa nei i kommunestyret.

I Tysnes vart det også prinsipielt sagt nei til bompengar, men det vart opna for å følgja Rogfast-modellen, som vil bety at det vert innført bompengar på ferjestrekninga Halhjem-Sandvikvåg, men ikkje på ferjene til Tysnes.

Stord og Fitjar har ikkje handsama saka i kommunestyra, men signala er førebels at kommunane er positive til forslaget.


Pengar til planlegging

I Os kommune vart eit positivt vedtak i formannskapet endra til kommunestyremøtet, etter at Terje Søviknes returnerte til ordførar-posten.

– FrP i Os stilte spørsmålet om det verkeleg var naudsynt med bompengar til prosjektet, seier Halleraker.

Hordfast AS har rekna ut at bompengar på ferjesambanda Våge-Halhjem, Hodnanes-Jektevik og Halhjem-Sandvikvåg, tilsaman vil bringa inn drygt 50 millionar kroner i året.

– Når heile prosjektet har ein prislapp på kring 30 milliardar, så skjønner eg at 50 millionar kanskje ikkje høyrest så mykje ut, men desse pengane er verdifulle bidrag til vegvesenet si vidare planlegging. Samtidig legg me vel så mykje vekt på å få synleggjort prosjektet for fylket og staten. Det handlar om å auka merksemda i sentrale beslutningsorgan, fortel Halleraker.


Vidare til vegvesenet

Det var Hordfast AS som sende ut prinsippsaka til kommunane, og når alle resultata er klare, vert dei sende til vegvesenet.

– Me vil ta ein diskusjon med dei, og så vil vegvesenet ta ei intern avgjerd på om dei skal koma med ein søknad om førehandsinnkrevjing, fortel Halleraker.

Viss vegvesenet kjem med søknad om førehandsbompengar, vil forslaget gå ut på ei ny og breiare høyring, før ei eventuell endeleg sak om førehandsbompengar kan fremjast og fattast vedtak om i Stortinget.


Positiv til progresjon

Han er framleis positiv til framgangen i Hordfast-prosjektet, trass bompengemotstand frå Os og Tysnes.

– Prosjektet rullar vidare med stor tyngde. Eg merkar ingen endring i holdningane til Hordfast, og alle meiner framleis at dette er eit viktig prosjekt, seier han.

Også statsbudsjettet, som vart presentert måndag, var Halleraker godt nøgd med.

– Det ligg inne mykje midlar i statsbudsjettet til planlegging.

I tillegg er Hordfast-leiaren glad for progresjon i planarbeidet.

– Det kjem sannsynlegvis svar på kommunedelplanen i haust, og då kan vidare arbeid med ulike reguleringsplanar umiddelbart starta, fortel Halleraker.


Ny kvardag

Sjølv om Halleraker skulle ynskja Tysnes slutta seg til førehandsinnkrevjinga, har han forståing for det standpunktet som vart vedteke i kommunestyret.

– Eg forstår Tysnes, men eg har sans for at me kunne stått skulder ved skulder og sett at dette er noko som kjem oss alle veldig til gode, seier han.

– Samtidig er det eit uheldig tidspunkt med auka ferjeprisar, prat om rutekutt og innføring av autopass. Det er utanforliggjande aspekt som ikkje me rår over, fortel Halleraker vidare.

Han håpar i det minste at tysnesingane ser betydninga av Hordfast for kommunen.

– Det vil bety enormt mykje, og det vil verta ein ny kvardag på Tysnes. Med nye bussar vil ein koma seg til Bergen på under ein halvtime. Samtidig vil det gjera Tysnes meir attraktivt for etablering av ny næring, avsluttar Halleraker.


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.