VILLE FÅTT BETRE KÅR: – Me er veldig interessert i å få bygd både gang- og sykkelveg, samt få kopla lokala våre til vass- og avløpsnettet, fortel Aslaksen. (Foto: Camilla Korsnes)
VILLE FÅTT BETRE KÅR: – Me er veldig interessert i å få bygd både gang- og sykkelveg, samt få kopla lokala våre til vass- og avløpsnettet, fortel Aslaksen. (Foto: Camilla Korsnes)

– Vassleidning og gangveg ville betydd mykje for oss

Tysnes industri ser gjerne at det kjem gangveg og vassleidninger mellom Våge og Uggdal.
Publisert 11.10.2018 kl. 06.00. Oppdatert 15.01.2019 kl. 15.24.

– Det hadde betydd mykje for oss å verta kopla på vassnettet, fortel Vegard Aslaksen, dagleg leiar i Tysnes Industri.

Han kastar seg på debatten om ny gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal, og meiner det ville gjeve vesentleg betre kår for Tysnes Industri og andre næringsverksemder i området.


Debatt om gangveg

Det har lenge vore snakk om ein ny gangveg mellom Våge og Uggdal. For to veker sidan skreiv «Tysnes» om Ap-leiar Anne Merete Fjeldstad som i kommunestyremøtet nytta høvet til å føreslå at kommunen kunne bruka pengar frå havbruksfondet på infrastruktur.

Ny gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal vart trekt fram som eit eksempel på ei viktig utbetring av infrastrukturen i kommunen.

– Under folkemøta i vår kom det spesielt fram eit ynskje om gang- og sykkelveg mellom Våge og Uggdal, og me augnar no ein liten sjanse for at me kan jobba vidare mot dette, fortalde Fjeldstad til kommunestyret den gong.Ho trekte fram fleire fordelar med prosjektet. Mellom anna at ein samtidig kunne leggja vass- og avløpsleidninger, og at ny infrastruktur ville gjera området meir attraktivt for ny industri, og leggja betre til rette for noverande industri.


Tysnes Industri

Ei av bedriftene som held til i Eredalen mellom Våge og Uggdal, er Tysnes Industri. Dette er ei vektsbedrift med tilrettelagte arbeidsplasser, med hovudavdelingar innan montasje, tre og vaskeri.

Dagleg leiar Vegard Aslaksen håpar på ei utbetring av infrastrukturen i området.

– Me er veldig interessert i å få bygd både gang- og sykkelveg, samt få kopla lokala våre til vass- og avløpsnettet, fortel Aslaksen.

Spesielt vass og avløp er eit viktig aspekt for industriverksemda. I Eredalen er ikkje bedrifta kopla til vassnettet, noko som ikkje er optimalt.

– Løysinga per dags dato er at må henta vatn frå borehol, og retta oss etter utsleppsløyve, noko som begrensar utsleppsmoglegheitane våre, seier Aslaksen.

Vatnet som Tysnes Industri slepp ut i Eredalen går gjennom strenge krav til reinsing, og det vert teke prøvar annankvar månad.


Hemmar utviklinga

At Tysnes Industri ikkje er kopla til vass- og avløpsnettet, gjev særleg utfordringar for vaskeri-delen av bedrifta.

– Me har delar av vaskeri-drifta i leigde lokale i Våge, fortel den daglege leiaren.

– Hadde me hatt ei permanent vass-løysing i Eredalen, kunne me prioritert annleis og brukt midlane våre her, fortel han vidare.

Aslaksen meiner utsleppsbegrensingane hindrar det fulle potensialet til bedrifta.

– Det stoppar oss når det gjeld vaskeri, og det hemmar utviklinga vår.

Aslaksen tenkjer også på dei andre som held til i Eredalen.

– Eg trur det ville betydd mykje for brannstasjonen og miljøsentralen å få kopla seg på vassnettet også, fortel han.


Kommunale vassverk

Ifølgje ordførar Kåre Martin Kleppe kan det verta naudsynt å leggja vassleidninger mellom Våge og Uggdal, men at det enno er uvisse rundt ein del aspekt ved ei eventuell vatn- og avløpsutbygging.

– Kommunen har starta arbeidet med å utgreia moglegheita til ta over vassverka i Våge og Uggdal. Både vassverka og kommunen skal ta stilling til om det er grunnlag for å inngå ein avtale, for vassverka skjer det på årsmøta neste år, seier Kleppe.

Han fortel vidare at det truleg vil koma krav om reserveforsyning. Viss slike krav skulle koma, vil ei mogleg løysing vera å knyta saman vassnetta i Våge og Uggdal.

Ei realisering av gang- og sykkelveg, og å kopla saman vassnetta i Våge og Uggdal, heng med stort sannsyn saman. Å byggja ut vegen vil gje gode høve for å leggja vassleidninger i same slengen.

– Det er naturleg å tenkja at dei to eventuelle prosjekta vert kombinert, seier Kleppe.


Vil ikkje bruka kommunepengar på fylkesveg

Det har kome fleire politiske innspel om kva havbruksmillionane skal brukast til. Anne Merete Fjeldstad og Arbeidarpartiet sitt forslag om å leggja midlane i infrastruktur, er ikkje ein tanke ordføraren vil avskriva.

– Det er eit bra initiativ av Fjeldstad. Eg kan heilt klart sjå for meg at delar av pengane frå havbruksfondet kan brukast til å forbetra infrastrukturen i kommunen, men fyrst og fremst på kommunen sin veg og grunn, seier Kleppe.

Han er klar på at vegen mellom Våge og Uggdal er ein fylkesveg, og at fylkeskommunen har ansvar for vegen.

– Eg meiner ganske klart at me ikkje skal bruka våre midlar på å byggja fylkesvegar. Me får tildelt pengar for å finansiera det me har ansvar for, som for eksempel eldreomsorg, barnehage, skule og kommunale vegar. Skal me ta på oss å finansiera fylkesveg, får me mindre å bruka på det me faktisk har ansvar for, seier Kleppe.

Han er likevel ikkje framand for å bruka pengar frå havbruksfondet til å planleggja nokre av vegutbetringane knytt til fylkesvegen.

– I samfunnsdelen i kommuneplanen har me sagt me vil laga ein vegpakke der me ser for oss å gå inn å planleggja nokre av utbetringane. På den måten kan me posisjonera oss når fylkeskommunen skal dela ut pengar til veginvesteringar, seier Kleppe.


Naturlege steg

Ordføraren forklarar kva som er dei naturlege stega for å realisera vegutbetring mellom Våge og Uggdal.

– Første steg er å sjå om dette kan vera interessant for fylkeskommunen, og så laga ei prioritering på kva vegar me skal planleggja. Vegstykket Våge – Uggdal er eit stort prosjekt, men det er også fleire mindre prosjekt ein bør sjå på. For eksempel Vadlasvingane mellom Våge og Lunde, og fleire flaskehalsar mellom Hodnanes – Nymark, Flatråker – Søreidsvågen og Uggdal – Onarheim.

Å delfinansiera vegen kan vera ei løysing, men Kleppe tenkjer at det vert ein ny diskusjon, skulle den moglegheita dukka opp.

– Eg vil ikkje at me skal gå inn i dette prosjektet med intensjon om å bruka eigne pengar til ei utbetring av fylkesveg. Viss det frå fylket si side berre er aktuelt å vera med i ein delfinansieringsplan, så er det noko me får diskutera vidare då. Kommunen sin andel på ei eventuell utbetring mellom Våge og Uggdal, bør uansett ikkje vera større en det det uansett vil kosta å byggja saman leidningsnetta til vassverka, seier ordføraren.


BRA INITIATIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe set pris på Arbeidarpartiet sitt forslag om å bruka havbrukspengar på infrastruktur, men er skeptisk til å bruka kommunale pengar på fylkesvegar. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
BRA INITIATIV: Ordførar Kåre Martin Kleppe set pris på Arbeidarpartiet sitt forslag om å bruka havbrukspengar på infrastruktur, men er skeptisk til å bruka kommunale pengar på fylkesvegar. (Arkivfoto: Ingunn Gjærde)
VASKERI: Utan å vera knytt til vass- og avløpsnettet, er det grenser for kor mykje vatn Tysnes industri og leiar Vegard Aslaksen kan sleppa ut i naturen i Eredalen. Det er ikkje optimalt for vaskeri-drifta, der delar av drifta difor er lagt til Våge. (Foto: Camilla Korsnes)
VASKERI: Utan å vera knytt til vass- og avløpsnettet, er det grenser for kor mykje vatn Tysnes industri og leiar Vegard Aslaksen kan sleppa ut i naturen i Eredalen. Det er ikkje optimalt for vaskeri-drifta, der delar av drifta difor er lagt til Våge. (Foto: Camilla Korsnes)

Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.