ØNSKJER SATSING: Patrick Russel Madsen ser gjerne at kommunen lagar ein eigen plan for reiseliv. (Foto: Vetle Mikkelsen)
ØNSKJER SATSING: Patrick Russel Madsen ser gjerne at kommunen lagar ein eigen plan for reiseliv. (Foto: Vetle Mikkelsen)

Etterlyser ein eigen reiselivsplan

Patrick Madsen saknar ein strategi for reiselivet i Tysnes. No ber han kommunen ta grep.
Publisert 16.10.2018 kl. 15.00.

– Eg saknar ein reiselivsstrategi i kommunen, ein overordna plan, slik at ein veit kva ein går til, seier Patrick Russel Madsen.

Gjennom Mandelhuset og turistinformasjonen, har han etter kvart mykje erfaring med turisme og reiseliv.

– Eg ønskjer eit samarbeid med kommunen. Reiseliv er veldig i fokus for tida, både nasjonalt og lokalt. Kommunane rundt oss tar allereie tak, held Madsen fram.


Innbringande næring

– Servicenæringa må ha folk, og dei som jobbar i servicenæringa betaler skatt. Så reiseliv kjem kommunen til gode, seier han.

Hovudpoenget til Madsen er at han ønskjer ein konkret reiselivsstrategi, men han går òg eitt steg lengre:

– Det kunnne òg vore ein idé om dei hadde hatt ein eigen person som jobbar med å følgja opp reiselivsplanen, og som jobbar opp mot eksisterande bedriftar og folk som vil starta opp nytt. Det trur eg vil bidra til auka engasjement innan reiselivet i Tysnes, fortel han.

Madsen meiner vidare at det vil kunna ta tid å byggja opp ein god reiselivsstrategi, men at ein må byrja ein plass.

– Viss ein vil ha fleire arbeidsplassar i kommunen, er dette vegen å gå. Om dei ikkje tilset nokon, vil iallfall ein reiselivstrategi kunna hjelpa på, seier han.

Han trekkjer òg fram at reiseliv er meir enn berre restaurantar og hotell, og nemner at turistane blant anna bruker tilbod som butikkar, bussar og meir; dermed skapar dei verdiar for kommunen.


Positiv til satsing på reiseliv

– Me har ikkje vedtatt noko på dette med eigen reiselivsplan. Det er likevel aktuelt å laga ein eigen strategi for næringsliv, der reiseliv er ein naturleg del, seier ordførar Kåre Martin Kleppe.

Vidare fortel han at Tysnes har ei reiselivsatsing opp mot resten av Sunnhordland, og at kommunen blant anna har investert i VisitSunnhordland, destinasjonsselskapet til Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Der sit blant anna Kleppe og Torstein Hatlevik i styringsgruppa.

– Det eg synest er spesielt interessant, er det nye samarbeidet mellom kommunane rundt Bjørnafjorden. Det blir interessant å sjå resultata av det samarbeidet, seier Kleppe.

Patrick Madsen sit i styret til den nemnde reiselivssatsinga i Bjørnafjorden.

Kleppe legg til at dersom ein skal laga ein eigen næringslivsplan for Tysnes, er det relevant å følgja med på nye Bjørnafjorden kommune, og om dei eventuelt tenkjer å gjera noko liknande.

Kleppe trekkjer òg fram den positive utviklinga i Tysnes, når det kjem til reiseliv, og nemner blant anna hamnene i Våge og Onarheim, i tillegg til fleire andre turistattraksjonar i kommunen.

Til sist seier han seg langt på veg einig med Patrick Madsen, om strategiar for reiseliv:

– Slik eg forstår Patrick, ønskjer han ein overordna strategi for korleis ein bruker pengane best mogleg i reiselivssektoren. Det trur eg er lurt, seier Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.