ALTERNATIVE TRASEAR: Haugaland Kraft har lagt fram to alternative hovudtrasear for ny 132 kV-kraftline mellom Langeland og Flygansvær. Alternativ 1.0 som i hovudsak følgjer eksisterande line med På kartet er desse teikna inn som 1.0, og ei heilt ny løysing som på kartet er vist som 2.0. I tillegg er det lagt fram nokre variantar av 1.0 og 2.0.
ALTERNATIVE TRASEAR: Haugaland Kraft har lagt fram to alternative hovudtrasear for ny 132 kV-kraftline mellom Langeland og Flygansvær. Alternativ 1.0 som i hovudsak følgjer eksisterande line med På kartet er desse teikna inn som 1.0, og ei heilt ny løysing som på kartet er vist som 2.0. I tillegg er det lagt fram nokre variantar av 1.0 og 2.0.

Rår frå å byggja ny kraftline i urørt natur

Fylkesmannen vil at Haugaland Kraft skal nytta mest mogeleg av eksisterande linetrasé for den nye 132 kV-kraftlina frå Langeland til Flygansvær og vidare til Austevoll.
Publisert 18.10.2018 kl. 06.00.

Fylkesmannen kjem også med klare føringar på at planlegginga av den nye kraftlina må samordnast med planarbeidet for den nye E39 over Tysnes.


Bør unngå kryssing av vatn

– Basert på dagens kunnskapsgrunnlag vil me anbefala at ein går for ei vidareføring av dagens linetrasé frå Langeland til Liatjørna (i Hålandsneset), og derifrå går parallelt med E39 dersom den vert bygd, og dersom E39 ikkje vert bygd, mest mogeleg i eksisterande linetrasé, skriv Fylkesmannen i si høyring til kraftlineplanane.

Dersom det gjennom konsekvensutgreiinga vil koma fram ny kunnskap og eit nytt vurderingsgrunnlag, tek Fylkesmannen atterhald om å korrigera denne tilrådinga.

Generelt så meiner Fylkesmannen at den nye kraftlina bør gå mest mogeleg parallelt med veg og på den måten nyttiggjera seg av naturinngrepet som vegen vil føra med seg. Fylkesmannen poengterer også at ein bør unngå at kraftlina kryssar vatn.

Seniorrådgjevar Anniken Friis hjå Fylkesmannen fortel til «Tysnes» at kraftliner langs opne område som vatn og vassdrag er spesielt uheldig for fuglelivet.

– Kollisjonsfare for fuglar er større i slike område, seier Friis.

Friis legg til at Fylkesmannen er særleg oppteken av å unngå nye inngrep i urørt natur.


Må ta vare på regnskogen

Kystregnskogen på Reksteren er eit anna tema i høyringsuttalen til Fylkesmannen. Det blir her peika på at kartlagt boreonemorale regnskog må vera eit sentralt tema når ein skal i gang med å konsekvensutgreia traséen for kraftlina, slik det også har vore i vegvesenet sin planprosess for E39.

Fylkesmannen poengterer i høyringsuttalen at det i samband med E39 kan verta aktuelt å fremja forslag om økologisk kompensasjon i form av nye naturreservat. Friis opplyser at dette i så fall vil vera heilt nytt i Hordaland, men dette er gjort i samband med fleire større samferdsleprosjekt andre stadar i landet, mellom anna knytt til bygging av ny Ringeriksbane og ny E16.

– Viss ein øydelegg sårbar natur, så kan ein bruka vedtaket til å oppretta nye naturreservat i staden for det ein tapar, forklarar Friis.


Ynskjer samla vurdering

Friis er oppteken av at både E39 og ei ny kraftline må sjåast i ein samanheng.

– Det er summen av naturen på Tysnes me er opptekne av. Difor trengst det samhandling, forklarar seniorrådgjevaren.

Difor er Fylkesmannen oppteken av at ei ny kraftline bør følgja same traséen som E39.

Då «Tysnes» kontakta prosjektleiaren for E39 Stord-Tysnes-Os, var ikkje ho kjend med Haugaland Kraft sine nye kraftlineplanar.

Friis er overraska over at vegvesenet ikkje er informert om dei nye kraftlineplanane. Ho viser til naturmangfaldlova sine krav om å vurdera samla belastning på naturverdiane knytt til alle vedak om utbygging og tiltak.


Lang prosess

Det er NVE som til slutt skal avgjera konsesjonssøknaden frå Haugaland Kraft for den nye 132 kV-kraftlina. Den nye lina skal erstatta eksisterande 66 kV-line som er gamal og ifølgje Haugaland Kraft teknisk sett utgått på dato. Delar av lina er frå 1950-talet.

Søknaden om ei ny kraftline må gjennom ei omfattande sakshandsaming. I denne omgang har NVE invitert til open høyring om saka, etter at planane vart kunngjort tidlegare i haust saman med informasjonsmøtet i Uggdal i september. Høyringsfristen er 20. oktober.

Sjølve søknaden med konsekvensutgreiing kjem seinare i saksprossessen.

Fylkesmannen skriv avslutningsvis i uttalen at endeleg avgjerd på kor kraftlina skal gå ikkje bør takast før etter at traséen for E39 og økologiske kompensasjonsområde er vedtekne.


FRÅ INFORMASJONSMØTET: Mellom 20 og 30 personar deltok på informasjonsmøtet om dei nye kraftlineplanane som NVE skipa til saman med Haugaland Kraft i september i Grendatun.
FRÅ INFORMASJONSMØTET: Mellom 20 og 30 personar deltok på informasjonsmøtet om dei nye kraftlineplanane som NVE skipa til saman med Haugaland Kraft i september i Grendatun.

Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.