PRAKSISPLASS: UiB innleiar praksissamarbeid med Tysnes kommune, noko som inneber at det kan koma praksisstudentar til kommunen frå neste vår. (Arkivfoto)
PRAKSISPLASS: UiB innleiar praksissamarbeid med Tysnes kommune, noko som inneber at det kan koma praksisstudentar til kommunen frå neste vår. (Arkivfoto)

Opprettar praksisplass på Tysnes

Til våren vert det tilbydd praksisplass for universitetsstudentar i samanliknande politikk i Tysnes kommune.
Publisert 19.10.2018 kl. 06.00.

I ei pressemelding frå Universitetet i Bergen vert Tysnes kommune lansert som ein ny mogleg praksisplass i faget som omhandlar samanliknande politikk.

– Praksis i samanliknande politikk er eit emne i vekst, med fleire søkjarar for kvart semester. Me er difor glade for å meddela at me også har ei rekkje attraktive nye samarbeidsbedriftar med på laget frå og med våren 2019, står det skrive i pressemeldinga.

I tillegg til Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Røde Kors, er Tysnes kommune med på lista over nye praksisplassar. Plassen vert tilbode frå vårsemesteret 2019, og studenten kan oppnå 30 studiepoeng ved å koma til Tysnes.


Varierte arbeidsoppgåver

– For studenten vert det arbeid opp mot den alminnelege politiske saksgangen, og det skal enda opp i ein sluttrapport, fortel rådmann Steinar Dalland.

UiB melder at under eit praksisopphald i Tysnes vil studenten delta aktivt i ulike politiske og administrative prosessar.

– Gjennom praksisopphald i Tysnes kommune får studenten moglegheit til å delta i politiske prosessar, møte med sentrale delar av kommuneadministrasjonen, og få moglegheit til å knyta kontaktar både innan offentlege institusjonar og privat næringsliv, skriv UiB på sine heimesider.

Det vert vidare skrive at Universitetet er opptekne av praksisstudenten på Tysnes skal få relevante erfaringar og det skal leggjast til rette for kva studenten sjølv vil jobba med.

– Det er viktig for oss at studenten får utfordra seg, og at studenten får oppgåver som krev ansvar, skriv UiB.


Kommunen tok initiativet

– Me har sett til Austevoll der dei har hatt praksisstudentar, og me har sett på deira erfaringar med det, fortel Dalland.

Han fortel at det var kommunen sjølv som tok initiativet og avtalte eit møte med Universitetet. Rådmannen ser positivt på å kunna få ein student til kommunen.

– Eg trur det er ein vinn-vinn-situasjon. Me får inn nye impulsar med ny og viktig kunnskap, samtidig som det er med på å belysa vår verksemd. I tillegg kan det vera greitt med tanke på framtidig rekruttering til kommunen, seier rådmannen.

– Me har funne ut at dette er noko me ynskjer å få til, avsluttar han.


Siste saker Gå til framsida

Premierte ivrige turgåarar

Anne Britt Onarheim vann gåvekort på 1.000 kroner, medan Viljar Olai Skaten vann hovudgevinsten på 2.000 kroner.

– Det er kjekt å koma heim att

Nokon fedrar er vekke mellom åtte og fire kvar dag. Nokon er vekke to veker i Nordsjøen. Christer Helland er vekke to månadar om gongen.

Har fått fornya tillit

8. november signerte Norconsult AS og Dr.techn. Olav Olsen AS kontrakt på «Konseptutredning flytebru E39 Bjørnafjorden».

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år. Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske...