VIKTIG BRIKKE: Øystein Dalland meiner at Tysneshallen er ei viktig brikke i Tysnes Skule- og Fritidssenter.
VIKTIG BRIKKE: Øystein Dalland meiner at Tysneshallen er ei viktig brikke i Tysnes Skule- og Fritidssenter.

Debatt: Flesk eller berre valflesk?

Publisert 21.10.2018 kl. 06.01. Oppdatert kl. 08.40.

Arbeidarpartiet ynskjer å nytta pengar til sykkelveg mellom Våge og Uggdal. Flott det! Eg er også einig i at dette er ei viktig sak. Det at born og vaksne skal kunna sykla trygt og sikkert mellom bygdene våre er viktig. Både veg og sykkelforhold er svært dårleg der, som så mange andre stadar i kommunen. Men til AP sitt utspel; kor høgt opp på lista skal dette prioriterast? Er det flesk eller berre valflesk?

Vegen mellom Uggdal og Våge er ein fylkesveg. Eg er ikkje i utgangspunktet klar for å direkte prioritera kommunale millionar på ein veg som fylket eig. Det er, etter mitt syn, viktigare å investera i noko som kjem heile kommunen til gode. Det har vore eit rimeleg tydeleg formannskap og kommunestyre når det gjeld kva som har prioritet no, og den desidert største og viktigaste investeringssaka etter omsorgssenteret er; SKULE!

Me må klara å halda fokus og ikkje strø rundt oss med «monopolpengar» og lova både det eine og det andre. Me som forvaltar pengane til innbyggjarane kan ikkje oppføra oss som «Gutten med gullbuksene», sjølv om me no får ei overføring av laksepengar. Arbeidarpartiet sitt utspel tar eg foreløpig som eit mediastunt med tanke på posisjonering fram til valet. Kva plan AP og samarbeidspartnarar har for skule og den midlertidige barnehagen på Reiso, er eg meir spent på.

Tidlegare i år hadde eg eit innlegg der eg påpeikte ein del problemstillingar og hadde forslag til prioriteringar i samband med skule og barnehage. Dette var tenkt som eit forslag, og utgangspunkt for å koma fram til eit godt resultat på utfordringane. Avisa følgde opp og utfordra andre parti. Eg vart svært overraska over ein del politikarar sine haldningar og svar på ei seriøs utfordring. Svar som «det fungerer godt...» forbausa meg stort. Kva med litt visjonar for å få det til å bli enda betre? Kva med ein bygningsmasse som er sprengt på kapasitet?

Det som gledde meg stort etter innlegget var støtta som kom frå Utdanningsforbundet ved Tysnes skule. Deira meining og syn på saka burde vera ein vekkar til dei som meiner at alt er «ok». Kven skal ein lytta til om ikkje nettopp dei som er utdanna og har fagkunnskap om skulen? Dette er resurspersonane me skal ha på laget når det gjeld å skapa ein god skule for framtida i Tysnes.

I samband med vedtak av underlag for anbudsinnbyding til utvidinga ved Tysnes skule, vart det heldigvis fanga opp at det i teksten frå administrasjonen, ikkje var tatt med pasus om at det skulle takast høgde for ei framtidig utviding til 1-10 skule. Dersom ein ikkje hadde med dette i teksten, ville det sjølvsagt ikkje verta tatt omsyn til frå konsulentane si side. Slik eg ser det, var det ei bevisst handling frå administrasjonen, og det uttalte eg mi misnøye om frå talarstolen. Me politikarar lyt no vera vakne for å påverka detaljar rundt planlegginga i samband med skulen.

Eg vil enda ein gang koma med utfordring til dei andre politiske partia, om kva som er deira framtidige plan for utviding når det gjeld skulen vår? Kva med barnehage; har ein fortsatt ikkje forstått at me har ei midlertidig barnehageløysing på Reiso? Skal det, enda ein gong, enda i eit «panikkvedtak» når ein innser at modulbarnehagen er for liten? 1-4 skulen på Reiso er allereie sprengt på kapasitet. Skal me «lappa» på den og byggja den ut? Me er nøydde til å nytta heilskapstenking i denne samanheng.

Me har sagt, og må stå for vår prioritering; at me skal gå for ei etterlengta og høgst nødvendig oppgradering av Tysnes skule. Den lange planen må vera å skapa «Tysnes skule- og fritidssenter» på Gjerstad.


Siste saker Gå til framsida

Ynskjer ekstra omsorgsbemanning

Budsjettforhandlingane er godt i gang, og i formannskapet måndag tok Arne Leite (Sp) og Anne Merete Fjeldstad (Ap) til orde for å sjå på høva for å få fleire stillingar inn i omsorgstenestene.