RÅDMANN: Steinar Dalland er positiv til at det kjem tilbakemeldingar på samfunnsdelen av kommuneplanen. - På den måten kan me få ein endå fyldigare plan. (Arkivfoto)
RÅDMANN: Steinar Dalland er positiv til at det kjem tilbakemeldingar på samfunnsdelen av kommuneplanen. - På den måten kan me få ein endå fyldigare plan. (Arkivfoto)

– Me er positive til at det vert gjeve tilbakemeldingar

Samfunnsdelen av kommune- planen har vore ute på høyring.
Publisert 22.10.2018 kl. 06.00.

5. oktober var siste frist for uttale til høyring av kommuneplanen sin samfunnsdel. Fylkesmannen i Hordaland er blant instansane som har kome med innspel i høyringsprosessen.

Fylkesmannen hadde fleire ting å plukka på i planen.


Saknar «korleis»

I uttalebrevet frå Fylkesmannen kjem det fyrst skryt for at kommunen har vald å utarbeida samfunnsdelen som ein eigen del, og Fylkesmannen meiner temaet «oppvekst» er godt greidd ut.

Fylkesmannen er nøgd med mange av måla som er sett i planen, men ynskjer meir konkretisering.

– Vidare saknar Fylkesmannen ei meir konkret målsetjing og konkretisering av vegen fram mot dei ulike måla. Me rår til at dei ulike målsetjingane blir godt utgreidde, ikkje berre med tanke på kva som skal gjerast, men også korleis, skriv Fylkesmannen i sin høyringsuttale.

Det har også kome innspel til tema som helse, skule og miljø. Fylkesmannen kommenterer at han ikkje kan sjå at det er laga ei folkehelseoversikt som kommunen skal ha.

Også innanfor skule og oppvekst er det merknader.

– Kommunen syner til eit stort investeringsbehov på både barnehage og skule utan å følgja dette opp på ein meir konkret måte, skriv Fylkesmannen.

LES OGSÅ: – Samfunnsdelen er det viktigaste styringsdokumentet for kommunen


Fleire innspel

Det er ikkje berre Fylkesmannen som har kome med høyringssvar. Hordaland fylkeskommune vil at Tysnes skal ta «ein runde til» og gjera eit grundigare arbeid med planen.

– Me saknar generelt tydelegare målsetjingar og strategiar, og vil tilrå at kommunen arbeider meir med dette, skriv fylkeskommunen i sin uttale.

Også vegvesenet har sendt eit svar der dei kjem med positive tilbakemeldingar på punkt kring bustadutvikling og samferdsel. Mellom anna ser dei positivt på fokuset planen set på trafikktryggleik og transportplanlegging.

Stord kommune set i sitt høyringsinnspel fokus på at det er viktig at kommunane står saman i felles utfordringar som kollektivtilbod og planlegging av nye E39. Samtidig er dei opptekne av at det framleis vert eit sterkt regionalt samarbeid i Sunnhordland, spesielt i desse tider med kommunesamanslåingar og samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane.


Konstruktivt

Rådmann Steinar Dalland har sett over høyringsinnspela som er komne inn, og han er i fyrste omgang positiv til innspela.

– I utgangspunktet ser me at uttalen frå Fylkesmannen ser grei ut. No skal me setja oss ned og gå i gjennom alle innspela, både frå Fylkesmannen og dei andre høyringsinstansane, seier Dalland.

Eit av innspela frå Fylkesmannen gjeld ei oversikt over helsetilstanden i kommunen.

– Me er i gang med arbeidet med å laga i stand ei ny oversikt over folkehelseutfordringane i kommunen, fortel Dalland.

Han fortel vidare at innspela skal luftast politisk, og at kommunen satsar på å vedta samfunnsdelen i desember.

– Me er positive til at det vert gjeve tilbakemeldingar. På den måten kan me gjera justeringar og få ein endå fyldigare plan, avsluttar rådmannen.

LES OGSÅ: Etterlyser ein eigen reiselivsplan


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...