TENESTEUTVALSMØTE: Else Marit Særsten las eit brev frå pårørandegruppa i omsorg+ til resten av tenesteutvalet tysdag.
TENESTEUTVALSMØTE: Else Marit Særsten las eit brev frå pårørandegruppa i omsorg+ til resten av tenesteutvalet tysdag.

Vil invitera pårørande til møte

Else Marit Særsten las brev frå pårørandegruppa i omsorg+ for tenesteutvalet tysdag.
Publisert 25.10.2018 kl. 15.00.

Tysdag var det møte i tenesteutvalet på rådhuset. Ei tynn saksliste enda med fleire innspel under ymse-posten. Eit av desse var eit brev sendt frå pårørandegruppa i omsorg+.


Las brev

Det var Else Marit Særsten frå Ap som tok opp brevet i møtet, og ho las høgt for dei andre representantane.

– Då det nye omsorgssenteret opna i 2017, var det med 30 sjukeheimsplassar. Dette er 10 færre enn det som var på den gamle sjukeheimen. I tillegg er det 10 leigebustader i bygget som vert beskrevet som omsorg+-bustader, startar brevet frå pårørandagruppa.

– Me, dei pårørarande, vert stadig vitne til at desse bebuarane har større hjelpebehov enn det heimesjukepleien kan dekka. Det er ikkje noko kritikk av dei tilsette, tvert om. Dette handlar meir om strukturar og organiseringar, står det vidare i brevet som Særsten las opp.


Omsorg+

I brevet vert fleire av bebuarane i omsorg+-bustadene omtalt som sterkt pleietrengande, og ikkje i stand til å greia seg sjølve med daglege gjeremål som av- og påkledning og toalettbesøk.

– Særleg om natta kan det oppstå situasjonar som er uverdige. Bebuarane har same nattevakt som dei heimebuande. Når ein frå bustadene bruker alarmen, og nattevakta i verste fall er på Reksteren, kan det gå over ein time før ein får hjelp. Dette er ikkje godt nok, skriv pårørandegruppa, som etterlyser to nattevakter, eller eit nattevaktsamarbeid med sjukeheimen.Pårørandegruppa meiner at fleire av dei som bur i omsorgsbustadene har meir behov for hjelp enn det omsorg+ er meint å dekka.

– Det er no snart eitt år sidan det nye omsorgssenteret vart teke i bruk. Me som pårørande er innforstått med at det tek tid å få dette tilbodet på skinner. Likevel er det stor skilnad i kva Norconsult beskriv omsorg+ til å vera, og kva det er blitt, skriv gruppa.

Omsorg+ vart i Norconsult sin prosjektomtale av det nye omsorgssenteret beskrive som eit nytt trinn i omsorgstrappa med hensikt å tetta gapet mellom eigen heim og institusjon. Omsorg+ er knytta opp mot dei ti omsorgsbustadene som vart bygd som ein del av Tysnes omsorgssenter.

– Det aller viktigaste for oss er å styrka bemanninga, og sørgja for fast nattevakt knytt til omsorgsbustadene. To faste om ettermiddagene og ein styrka bemanning ved travle tider. Når me ser på kva Norconsult beskriv som omsorg+, trur me det er stor skilnad på helsetilstanden på dei dette tilbodet er tiltenkt, og dei som bur der i dag, skriv pårørandegruppa.


Helsesjefen var til stades

Brevet var kome i hende kvelden før møtet, og helse- og sosialsjef Hildur Heie, som var med på møtet, hadde ikkje sjølv fått lesa brevet før Særsten tok det opp i møtet. Heie fortalde på møtet om ein tilstandsrapport for omsorgssenteret som er på veg, og at den kan vera med å belysa og svara på problemstillingane i brevet.

Ho fortalde til utvalsmedlemmane at organsieringa av nattevakt er lik som den var før det nye omsorgssenteret vart bygd.

Bjørn Tore Malkenes stilte spørsmål om kva som ville skje ved ein akutt situasjon.

– Alle nattevaktene som er knytt til omsorgssenteret kan rykkja ut til bustadene, fortalde Heie.


Vil invitera til møte

Brevet skapte engasjement blant medlemmane i tenesteutvalet.

– Når det kjem eit slikt brev, er det viktig at det vert teke seriøst, og eg har forstått det slik at det er ynskje frå deira side om eit møte, sa Særsten.Utvalet vart fort einige om at dei ville invitera pårørandegruppa til eit møte for at gruppa skulle få fremja sine synspunkt, både for dei folkevalde i utvalet, og for administrasjonen.Sidan budsjettet for 2019 allereie denne veka skal takast opp i formannskapet, var tenesteutvalet tydelege på å få til eit møte raskast mogleg slik at problemstillingane i brevet kan drøftast opp mot budsjettforhandlingane i haust.– Då prøver me å få til eit møte i løpet av dei nærmaste vekene, konkluderte utvalsleiar Bjørn Tore Malkenes.


Siste saker Gå til framsida

Har fått 100 år gamle draktdelar

Synnøve Hodneland i Tysnes Husflidslag kan fortelja at laget har fått mange gamle draktdelar i gåve frå ein privatperson. Plagga skal vera om lag 100 år gamle, og kjem mellom anna frå Bergsvåg og Solheimsdalen. – Det er blant anna bunadsbelte, brystdukar, bunadsliv, silkeforkle, barnehuer og bunadshuer, fortel Hodneland. På lagskvelden i Husflidstova komande måndag vil Britt Kjellesvik...

Lesarbrev: God søndagstur

På søndag skal Norge nok ein gong gjennomføra verdas største dugnad. 100.000 bøsseberarar går på tur i heile Norge, og samlar inn pengar til velgjerande organisasjonar. Kvart år blir det lagt ned ein stor innsats på Tysnes, og det er kjekt å sjå at gjevargleda til oss tysnesingar er stor kvart einaste år. Skular, lag og organisasjonar, kyrkja, privatpersonar og bedrifter har bidrege for å få...