HØGE MÅL: Hittil i år har Tysnes Sparebank eit overskot før skatt på 22,8 millionar kroner. Målet for 2018 er ifølgje banksjefen nærare 30 enn 25 millionar kroner. Styret i banken, frå v: banksjef Dag Sandstå, Gunnar Hansen, styreleiar Bente Raknes, Vidar Høviskeland, Elisabeth Sandven, Steffen Sleire Opdal, Ingvild Aslaksen Hustad og Tor Brattebø.
HØGE MÅL: Hittil i år har Tysnes Sparebank eit overskot før skatt på 22,8 millionar kroner. Målet for 2018 er ifølgje banksjefen nærare 30 enn 25 millionar kroner. Styret i banken, frå v: banksjef Dag Sandstå, Gunnar Hansen, styreleiar Bente Raknes, Vidar Høviskeland, Elisabeth Sandven, Steffen Sleire Opdal, Ingvild Aslaksen Hustad og Tor Brattebø.

23 millionar i overskot hittil i år

Veksten i Tysnes Sparebank held fram. Hittil i år har banken eit overskot på nær 23 millionar før skatt. Det er ny rekord.
Publisert 31.10.2018 kl. 07.58. Oppdatert kl. 08.18.

Banksjef Dag Sandstå og styreleiar Bente Raknes smiler frå øyre til øyre når «Tysnes» møter dei tysdag ettermiddag. Det er styremøte i banken, resultatet for tredje kvartal er lagt fram.

– 22,8 millionar kroner før skatt er seks millionar betre enn på same tid i fjor, slår ein nøgd banksjef fast.

Resultatet er det beste nokon gong i banken si soge, og ifølgje banksjefen heilt i toppsjiktet mellom sparebankane i Norge.


Stolt

– Eg er stolt av å vera styreleiar i Tysnes Sparebank. Resultatet er eit godt bevis på at Tysnes Sparebank kan overleva som ein liten bank når me klarar å levera gode tenester som folk og bedrifter spør etter, seier Bente Raknes.

– Målet vårt er å vera best på å møta folk og bedrifter der dei er. Me snakkar med alle. Her får dei personleg oppfølging. Det er grunnlaget for den gode kundeveksten som me ser og bakgrunnen for det gode resultatet som me no har klart å leggja fram, legg banksjefen til.

Dei poengterer at den positive utviklinga for industrien både på Stord, Husnes og i Odda er eit godt grunnlag for bankveksten på Tysnes.

– Det er fantastisk å få Tysnes Sparebank til å bli ein bank for regionen med hovudadministrasjon på Tysnes og små salskontor i regionen, seier banksjef og styreleiar.

Dei er båe opptekne av at kommunikasjonane til og frå Tysnes må vera gode framover.

– Ferjetilbodet må for all del ikkje byggjast ned når folk skal besøkja oss på Tysnes, presiserer dei.


Stor kundevekst

Tysnes Sparebank opplever nemleg stor pågang frå kundar i heile regionen. Det er veksten i personkundemarknaden og mellom dei yngre kundane at banken aukar mest, men mindre næringslivskundar er også viktige. Totalt er utlånsveksten på 19 prosent.

– Det er høgare enn me hadde rekna med, seier banksjefen.

Dei siste åra har banken fått 500 nye kundar årleg utan å auka talet på tilsette.

– Med nye datasystem klarar dei tilsette å produsera meir pr årsverk enn for fem år sidan, og mykje meir enn for ti år sidan, forklarar han.


Ny eigenkapital

Til no har banken henta inn 110 millionar kroner i eigenkapital gjennom eigenkapitalbevis. Innskota i banken har ikkje vore store nok for å kunna ta unna alle utlån.

– Me har fått mange nye bedriftskundar i regionen som har innskota sine i banken, men det er lettare å få inn utlån enn innskot, vedgår banksjefen.

Han signaliserer alt no at styret i 2019 må vurdera om ein skal invitera til ytterlegare ein ny runde med teikning av eigenkapitalbevis.

Resultatet så langt i år er i alle fall svært bra for dei som har investert i Tysnes Sparebank.

– Så langt i år har me ei avkasting på 9,4 prosent på eigenkapitalen. Normalt for sparebankar i Norge ligg på mellom seks og åtte prosent, informerer banksjefen.

Gode resultat har ført til at kursen på eigenkapitalbevis på Oslo Børs har vore mellom 114 og 119 den siste tida. Pålydande er hundre kroner.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.