BUDSJETT: Økonomisjef Rolf Johan Lunde la fram forslaget til driftsbudsjett for 2019 i formannskapsmøtet sist torsdag.
BUDSJETT: Økonomisjef Rolf Johan Lunde la fram forslaget til driftsbudsjett for 2019 i formannskapsmøtet sist torsdag.

– Det er eit ganske stramt budsjett

Rådmannen sitt forslag til kommunebudsjett for 2019 vart lagt fram i formannskapet sist veke.
Publisert 01.11.2018 kl. 06.00.

Det var i formannskapsmøtet sist torsdag at rådmannen sitt forslag til driftsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 til 2022 vart lagt fram. Økonomisjef Rolf Johan Lunde og prosjektingeniør Haakon Haaland var med og presenterte forslaget saman med rådmann Steinar Dalland.


Føringar i statsbudsjettet

Fyrst ute var økonomisjefen, som la fram forslaget til driftsbudsjett for neste år. Han melde at drifta i hovudsak vert ført fram som i 2018.

– Me legg fram nokon mindre endringar og interne justeringar, sa han.

Han prata mellom anna om statsbudsjettet, og korleis det påverka Tysnes sitt budsjettforslag.

– Statsbudsjettet er eigentleg ganske grei lesing. Det ligg ein del pengar der, fortalde Lunde.

I forslaget til statsbudsjett for neste år er det kome ein auke i frie inntekter til kommunane på 3,8 prosent. Det er i Tysnes sitt tilfelle berekna til 9,3 millionar kroner i ekstra inntekter for kommunen.

Frie inntekter inkluderer skatt på inntekt og formue, samt ordinært rammetilskot.


10 nye årsverk

Dei ekstra frie inntektene forsvinn derimot i auka lønsvekst og ein auke i talet på årsverk.

Medan det innanfor sentraladministrasjonen og landbruk/teknisk berre er mindre endringar, er det lagt opp til ein auke på nesten ti nye årsverk innan oppvekst- og helsesektoren.

Spesielt vil nye reglar for barnehagane skapa store endringar.

– Det kjem innskjerpingar på dette med tellereglar på avdelingane. Tidlegare har me telt barna to gongar i året, som har gitt anledning til opprykk to gongar i året. Det har me ikkje lov til lengre. No må me telja ein gong i året, i august. Det får veldig stor effekt for oss. Bortimot fire nye årsverk er knytt til nye tellereglar, fortalde Lunde.

I tillegg til endringane i barnehagane, er det lagt inn ein auke på drygt 3,5 årsverk i helsesektoren. Mesteparten av dette kjem i heimesjukepleien.

– Heimesjukepleien er eit område som har vorte meir omfattande, og me må ha ressursar til å gjera ein del ting, sa Lunde.


Stramt budsjett

Lunde oppsummerte budsjettforslaget med eit netto driftsresultat på kring 2,2 millionar kroner. Samanlikna med budsjettet for 2018 er det ein stor auke både i driftsinntekter og utgifter.

– Me endar eigentleg opp med redusert handlingsrom. Det som fyrst såg positivt ut i statsbudsjettet viser seg å verta litt strammare når me ser på kva det betyr for drifta vår. Likevel klarar me å få eit netto driftsresultat på 2,2 millionar. Det er ikkje høgt, men me ligg i alle fall på den rette sida av streken, fortalde økonomisjefen.

– Det er bra i forhold til der me starta. Det me ofte gjer når me startar budsjettarbeidet er å sjå på konsekvensane av ei rein vidareføring av drifta. Då såg me at me mangla kring 5 millionar for å koma i null. I tillegg hadde me ein klar intensjon om at dette måtte gjerast opp med eit overskot, skaut Steinar Dalland inn.

Han fortalde for formannskapet at budsjettet ikkje gjev stor grad av spelerom.

– Sjølv om det kanskje ikkje ser så stramt ut, så er det eit ganske stramt budsjett. Me har justert ned absolutt alt me kan justera ned for å ivareta det politiske handlingsrommet. Det finst ikkje nokon reservar i budsjettet i det heile tatt, sa Dalland.


Store investeringar

Etter at driftsbudsjettet vart lagt fram, tok rådmannen sjølv ordet og presenterte økonomiplanen for 2019 til 2022. Til slutt gjekk Haakon Haaland gjennom investeringsdelen av økonomiplanen, og greidde ut om kva investeringsprosjekt som var prioritert i forslaget dei neste åra.

Totalt i forslaget til økonomiplan er det berekna investeringskostnadar på over 130 millionar kroner fram til 2022. Den største utgiftsposten dreier seg om bygging av nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Dette har ei prosjektramme på litt over 60 millionar, og pengane er i økonomiplanen fordelt ut over dei neste tre åra.

Frå 2021 er det lagt inn pengar til den andre store investeringa i «nye bygg og anlegg»-posten, nemleg Onarheim barnehage. Dette har ei total prosjektramme på 36 millionar, og pengane er fordelt på 2021 og 2022.

Det er også sett av investeringsmidlar til ei rekkje mindre prosjekt og postar i 2019. Det gjeld mellom anna uteområdet ved Onarheim skule og barnehage, og utstyr til brannvesenet. Lengre fram i tid er det mellom anna planlagt å byggja om garderobane i symjehallen. Her er det sett av 8,5 millionar i 2021.


Havbruksfondet

Det har i haust vore mykje merksemd kring Havbruksfondet, og bruken av dei 24 millionane Tysnes får frå fondet. Det vart oppretta eige sak på den prinsipielle bruken av midlane til møtet, og det vart i budsjettet lagt fram eit meir detaljert forslag til bruk av midlane.

I prinsipp-saka var det foreslått at minimum 70 prosent av midlane skulle setjast av til nedbetaling av lån, medan resten hamna i investeringsfond. I budsjettforslaget er 19 millionar sett av til lån, fordelt på dei neste ti åra. Det betyr at kommunen vil betala ned kring 10 millionar i året på lån. Det er 3-4 millionar meir enn berekna minimumsavdrag.

Det vart også opplyst om moglege inntekter frå fondet dei neste to åra.

– Det ligg pengar igjen i fondet som vert delt ut neste år. Med same fordelingsnøkkel vil me sannsynlegvis få mellom 3,6 og 4,1 millionar. I 2020 er det ny konsesjonsrunde. Det er vanskeleg å seia kor mykje som kjem ut av det, men med ein tilsvarande runde som i år, så kan me få 20 nye millionar inn, fortalde Lunde.

Formannskapet bestemte å utsetja prinsipp-saka om havbrukspengane til partia hadde fått betre oversikt over budsjettframlegget.

Budsjettforslaget skal no drøftast politisk før eit vedtak vert fatta i kommunestyret i desember.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...