HASTAR MEST: Når det gjeld investeringar i barnehagar, er det utviding av Onarheim barnehage som er mest presserande, skriv Øystein Flakke og Magne Hauge Skartveit i dette lesarbrevet. (Arkivfoto)
HASTAR MEST: Når det gjeld investeringar i barnehagar, er det utviding av Onarheim barnehage som er mest presserande, skriv Øystein Flakke og Magne Hauge Skartveit i dette lesarbrevet. (Arkivfoto)

Debatt: Oppdrettsmillionar og kommuneøkonomi

Publisert 03.11.2018 kl. 15.00.

Øystein Dalland i Senter-partiet utfordrar andre parti på deira syn på kommunale prioriteringar. Han ivrar sterkt for fellesskule 1-10 på Gjerstad og omgjering av Uggdal skule til barnehage. Han imøtegår Anne Merete Fjeldstad sitt utspel om kommunal prioritering av gangveg Uggdal – Våge.

Kristeleg Folkeparti i Tysnes meiner at ein må ha is i magen når det gjeld dei tildelte oppdrettsmillionane. I hovudsak er me einige med innstilling frå rådmannen om å halda fast på den prioritering som er lagt til grunn i kommunen sitt langtidsprogram. Så langt me kjenner til, er dei fleste partia opptatt av å ikkje leggja pengane inn i drift.

Tysnes står framfor store investeringar. Nytt omsorgssenter har vore eit stort løft, som vil belasta lånebudsjett i mange år. Nytt skulebygg for mellomtrinnet (5.-7.klasse) ved Tysnes skule vert eit nytt stort løft for kommunen. Det er kalkulert summar på 60-70 millionar. Dersom ein utvidar skulen til 1-10-skule i denne omgang, må ein rekna med totalkostnad på det doble av dette, og då vil dei tildelte oppdrettsmillionane på ingen måte strekka til. Og det er usikkert med tildeling av tilsvarande midlar i dei komande åra! Og me må vera opne for at rentenivået vil kunna auka framover. Unødvendig store låneopptak vil avgrensa kommunen sitt handlingsrom over tid. Alle parti har vore samde om at ny skule på Gjerstad skal planleggast slik at den på eit seinare tidspunkt skal kunna utvidast.

Me meiner at dagens 1-4-skule i Uggdal og Uggdal barnehage er gode og tenlege for mange år framover. Skulen har hatt store investeringar/forbetringar seinare år, og den er eit godt tenleg bygg. Ombygging til barnehage vil krevja store investeringar. Og Kr.F. meiner at eit skjerma oppvekst- og opplæringsmiljø for 1.-4. klasse ved Uggdal skule fungerer godt. Stjernereiso barnehage (modulbygg) vil ikkje ha like lang levetid som eit permanent bygg, men me er trygge på at den vil kunna brukast i mange år vidare. Kommunen eig i dag Stjernereiso, og framleis bruk av bygget til barnehage er god kommuneøkonomi og god barnehageteneste.

Når det gjeld investeringar i barnehagar, er det utviding av Onarheim barnehage som er mest presserande. Der står ein no i fare for å måtta avvisa søknader til barnehagen. Næringslivet og bustadbygginga på Onarheimssida peikar i retning av aukande behov for barnehageplassar på Onarheim. Kr.F. ynskjer å prioritera barnehage på Onarheim straks (og gjerne få gjennomført «tusenårsplassen» samtidig?).

Kristeleg Folkeparti ynskjer gangveg Uggdal – Våge så snart som råd. Det er rett at fylkeskommunen har ansvar for økonomien i prosjektet. Men kommunen må vera ein sterk pådrivar og medaktør i arbeidet. Me venta i 20-30 år på gangveg/fortau i Uggdal. Men me ser at når dette prosjektet endeleg vart gjort, er det blitt svært mykje betre nærmiljø og trafikksikring i Uggdal. Tilsvarande forbetring vil ein få når ein får bygt dei 4-5 kilometrane med gangveg Reiso – Våge.

Kommunen må samhandla med fylkeskommunen om planlegging og gjennomføring av gangvegprosjektet. Om me får bygt vegen innan 2025, er det svært vesentleg for utviklinga av vårt lokalsamfunn i forhold til å venta til 2050. Kommunen må sikra areal til vegen via arealplanlegginga. Ein må gå i dialog med oppsitjarane på Dalland om planløysing. Dei vil måtta avgje grunn, men får tilbake gevinst med trygg gangveg mellom Dalland og Våge.

Vegard Aslaksen – leiar i Tysnes Industri – har peika på at industri og kommunale anlegg i Eredalen treng betre vassforsyning. Det same gjeld for dei prosjekterte industrianlegga på Hodlekje-/Dalland-grensa. Samankopling av vassverka i Tysnesbygda og Uggdal er viktig for Tysnes kommune, og det må finansierast lokalt i Tysnes. Men vassverkutbygginga må gjennomførast samordna med det fylkeskommunale gangvegprosjektet.

I samband med ny E-39 over Tysnes – spesielt med Langenuen Bru – ser ein at trafikken på FV49 (Uggdal – Lukksund) vil auka. Dette vil forsterka trong for gangveg Uggdal – Våge.


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.