FLEIRE TILSETTE: Dei nye teljereglane gjer at det vil bli fleire tilsette per barn i tysnesbarnehagane. (Arkivfoto frå skattejakt i Lunde)
FLEIRE TILSETTE: Dei nye teljereglane gjer at det vil bli fleire tilsette per barn i tysnesbarnehagane. (Arkivfoto frå skattejakt i Lunde)

Må auka bemanninga i barnehagane

Nye teljereglar gjer at det trengst fleire tilsette i Tysnes-barnehagane.
Publisert 09.11.2018 kl. 06.00.

Nyleg vart rådmannen sitt forslag til kommunebudsjett presentert i Tysnes kommune. Det vart meldt om eit stramt driftsbudsjett, og mange nye årsverk i kommunen.

Rådmannen har budsjettert med kring ti nye årsverk i kommunen, og over halvparten av auken kjem innanfor oppvekst-sektoren. Dei største endringane kjem i barnehagane, der det er foreslått over seks nye årsverk.


Fleire grunnar

Rådmann Steinar Dalland fortel at det er fleire grunnar til at kommunen må utvida oppvekst-staben.

– Det er forskjellige faktorar som speler inn, seier han.

Han opplysar at den eine faktoren handlar om barnehagane i Lunde og Onarheim. Dei har tidlegare vore felles styrt, men grunna størrelsane på barnehagane må dei no ha kvar sine styrarar.

Det andre punktet handlar om kor mange pedagodar det skal vera i barnehagane.

– Før måtte me ha ein pedagog per 18. barnehageplass. No må me ha ein pedagog per 14. plass. Det påverkar personalsamansetninga vår litt, fortel rådmannen.


Bemanningskrav

Den tredje endringa handlar om reglar for teljing av barna i barnehagane. I lovverket er det sett nøye krav til bemanning.

«Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år,» lyder lovteksten når det gjeld bemanning.

Det betyr at når kommunen skal berekna kor mange tilsette som trengst ifølgje lovverket, vert alle barna telt. Sidan barna under tre år skal ha éin tilsett per tre barn, vert desse telt to gongar for å koma fram til det naudsynte talet på tilsette.


Nye reglar

Lovendringane handlar om kor ofte ein kan telja barna og barnehageplassane.

– Me har tidlegare telt barna to gongar i året, i august og januar. No har me berre lov å telja ein gong i året, i august, fortel Dalland.

Han forklarar at lovverket tillet at barn som fyller tre år i løpet av det neste halvåret frå teljinga, kan teljast som over tre år, og dermed ikkje trengst å teljast dobbelt. Før kunne ein to-åring teljast dobbelt i august, men viss barnet fylte år i løpet av neste vår, kunne barnet teljast på nytt i januar, og då ikkje lenger ta opp to plassar.

No kan det same barnet ikkje teljast på nytt før hausten etterpå.

– Me får berre telja ein gong i året, og det utløyser ein del ekstra plassar. Det gjer at me må ha inn kring tre nye årsverk frå januar, seier Dalland.

Han fortel at denne lovendringa vart innført i fjor, men grunna årskullsamansetninga i kommunen påverkar det ikkje Tysnes-barnehagane før i år.

– Paradokset er at staten seier det er greitt at eit barn med tre-årsdag i desember berre tek opp ein plass ved teljing i august, men me kan ikkje lengre telja på nytt i januar slik at eit barn med tre-årsdag i mai, også kan ta opp éin plass frå januar, fortel rådmannen.

– Barnehagane vert no fullt ut statleg regulert, og i realiteten har ikkje kommunen noko særleg styring med ressursbruken, seier han.


Betre bemanning

Sjølv om dei nye reglane gjer at driftsbudsjettet vert råka, er ikkje rådmannen utelukkande negativ til endringane, og konsekvensane det fører med seg.

– Det positive er at grunnbemanninga går opp. Det er viktig å poengtera at bemanninga vert betre i barnehagane, og at me må sjå det positive i situasjonen. Det er ei reell styrking, seier Dalland.

Han fortel også at endringa er med å påverka kommunebudsjettet.

– Det er klart at budsjettet vårt vert strammare. Fleire årsverk betyr ein del ekstra i løn og sosiale kostnadar.

Den totale auken i årsverk er størst i Onarheim og Lunde barnehage, der det er budsjettert med 4,05 nye årsverk. I Vågsmarka er det foreslått 0,69 nye årsverk, medan det i Stjernereiso trengst 1,80 nye årsverk.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein slitesiger

Søndag tok Tysnes IL sitt damelag to poeng mot Sandviken, men målskilnaden kunne godt ha vore større. Stillinga blei 24-22.

Reserveferje for MF «Folgefonn»

Det er sett inn reserveferje på sambandet Jektevik-Nordhuglo-Hodnanes. MF «Folgefonn» har no sitt årlege opphald på verkstad. MF «Etne» er sett inn som erstatning. Rutene vil gå som normalt.