BETRE TRAFIKKTRYGGLEIK: Kvar einaste skuledag er det mange born som kryssar dei to gangfelta ved rundkøyringa i Våge. Oppheva gangfelt vil gjera skulevegen tryggare. (Foto: Camilla Korsnes)
BETRE TRAFIKKTRYGGLEIK: Kvar einaste skuledag er det mange born som kryssar dei to gangfelta ved rundkøyringa i Våge. Oppheva gangfelt vil gjera skulevegen tryggare. (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Godt nytt på vegfronten

Publisert 10.11.2018 kl. 13.00.

Statens vegvesen vil oppgradera dei to gangfelta i Våge sentrum. Det er godt nytt for trafikktryggleiken i Tysnes. Hordaland fylkeskommune har løyvt 750.000 til å oppgradera gangfelta framfor Coop Prix og Spar.

Det er positivt at dei mjuke trafikkantane i Tysnes blir prioritert på denne måten. Hadde lokalpolitikarane våre fått 750.000 frå det offentlege til trafikksikring, så er me litt i tvil om midlane hadde gått til å opprusta to eksisterande gangfelt på begge sider av rundkøyringa i Våge. Trafikkfarlege vegstrekkjer for til dømes skulebussar hadde truleg kome høgare på priorteringslista. Og det ville nok kanskje mange i Tysnes vera samde i. Sånn sett kan det vera greit at det er folk utanfor Tysnes som løyver pengar til, og rustar opp desse to gangfelta.

For dei aller yngste i trafikken er gangfelt som dette ei viktig sak. Det er skulevegen for born i ytre Våge, Teigland og ikkje minst Lande, der den nye bustadutbygginga i Tysnesbygda skal skje. Å leggja til rette for ein trygg skuleveg slik at borna kan gå og sykla til skulen, er fornuftig. I ei tid der det ofte blir peika på at born i dag har for lite mosjon, så er det ekstra viktig å leggja til rette for ein trygg skuleveg, slik at borna sjølve kan gå og sykla utan at dei må skyssast av foreldre eller andre.

Begge dei to gamle overgangane skal opprustast til oppheva gangfelt. Vegvesenet sin representant frå plan- og forvaltningsseksjonen fortalde til «Tysnes» nyleg at målet er å få farten i området ned mot 40 kilometer i timen. Det er fornuftig like ved ein ferjekai, der ein tidvis nok kan oppleva at bilane hastar forbi.

Godt nytt frå vegfronten er det også at Hordfast AS med dagleg leiar Øyvind Halleraker i spissen har lagt frå seg saka om førehandsbompengar på ferjene. Det er fornuftig. I statsbudsjettet for neste år er det løyvt nye millionar til planleggingsarbeidet med E39. Dermed er det ikkje nødvendig å krevja inn bompengar verken på Halhjem-Sandvikvåg eller på ferjene til og frå Tysnes.

Å setja fram eit forslag om å krevja inn førehandsbompengar på Tysnes-ferjene for E39, var eit bomskot.


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.