UTFORDRAR POLITIKARANE: «Reiso er ei mellombels løysing, men kor lenge er mellombels?», undrar dei tilsette i Stjernereiso barnehage. (Foto: Camilla Korsnes)
UTFORDRAR POLITIKARANE: «Reiso er ei mellombels løysing, men kor lenge er mellombels?», undrar dei tilsette i Stjernereiso barnehage. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommune

Publisert 12.11.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 09.05.

Allereie for 12 år sidan, byrja ein å snakka om bygging av ny barnehage for Uggdal/Våge. Barn og vaksne i Stjernereiso barnehage/Vågsmarka barnehage lever framleis i uvisse om når eit slikt bygg eventuelt kjem. Modulane på Reiso er eit mellombels bygg, og no i haust har me vore der i seks år.

Det er eit lite hensiktsmessig bygg for barnehagedrift, og me må dagleg handtera dei fysiske utfordringane bygget gir oss, samstundes som me gir best mogleg kvalitet ut mot enkeltbarnet. Men me gjer det med tanken om at dette er ei mellombels løysing i bakhovudet. Frå 1.1.19 har me ingen ledige plassar, og både Våge og Uggdal er område med utbygging.

Me registrerer at det har vore ein del lesarinnlegg i bladet Tysnes den siste tida, blant anna frå Tysnes Ap, Øystein Dalland (Sp) og kommunestyregruppa til Krf, der kommuneøkonomi, oppdrettsmillionar, skule/barnehagestruktur og bygging av ny barnehage på Onarheim har vore tema. Me har full forståing for at Onarheim barnehage treng ei utviding, og gjerne ein ny barnehage på sikt, om barnetalet går opp.

Modulbygget på Reiso er ei mellombels løysing, men kor lenge er mellombels? Eller «mange år framover» som kommunestyregruppa til Krf snakkar om i høve levetida til bygget? Snakkar ein om 5 år, 10 år, 15 år?

At dette er økonomisk vanskelege prioriteringar, har me stor forståing for. Med bygging av nytt omsorgssenter, og nytt mellomtrinn på Tysnes skule på trappene, har kommunen allereie gjort store investeringar. Det finst sjølvsagt grenser for kor mange investeringar av eit slikt kaliber kommunen kan gjera. Nettopp derfor er det kanskje på tide å ta ein liten «timeout»?

Me står ved eit vegskilje, der det me bestemmer oss for no, vil ha ringverknader langt fram i tid. Me må våga å tenkja litt langsiktig, nettopp for å unngå kriseløysingar og scenario som at ein må byggja på Uggdal skule på grunn av sprengt kapasitet om få år, at Stjernereiso ikkje har ledig kapasitet eller at modulbygget om fem år er så dårleg at ein igjen må finna ei hastig løysing.

Kanskje er det på tide å sjå på barnehage/skulestruktur, med tanke på vala me står ovanfor? Skal me gå for 1-10 skule på Gjerstad, og Stjernereiso inn i lokala til Uggdal skule? Kva med å senda 5.-7. trinn ved Onarheim skule til Våge, og slik frigi meir areal til barnehage i skulen?

Me har ikkje svara, men utfordrar politikarane i Tysnes kommune til å stoppa opp litt, sjå på barnehage/skulestruktur og tenkja langsiktig og heilskapleg, innanfor dei økonomiske rammene kommunen har.

Les også: Må auka bemanninga i barnehagane


Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.