MØTE: Ingebjørg Hatteberg og Lars Mæland er plukka ut som representantar for pårørandegruppa til omsorg+.
MØTE: Ingebjørg Hatteberg og Lars Mæland er plukka ut som representantar for pårørandegruppa til omsorg+.

Bekymra for bemanninga på omsorgsbustadar

Tenesteutvalet inviterte pårørandegruppa til omsorg+ til møte på omsorgssenteret.
Publisert 13.11.2018 kl. 13.11.

I eit møte i tenesteutvalet i slutten av oktober vart det lese opp eit brev frå pårørandegruppa til omsorg+. I brevet vart det mellom anna teke opp bekymringar kring bemanninga og pleia bebuarane på omsorg+ får.

Omsorg+ handlar om omsorgsbustadene knytt til Tysnes omsorgssenter. Tilbodet ligg under open omsorg og heimetenesta, og er omtalt som eit steg mellom å vera heimebuande og vera institusjonsbuar.

I brevet til tenesteutvalet ba pårørandegruppa om eit møte med kommunen, noko politikarane i utvalet var bestemte på å få til. Sist torsdag møttest dei på Tysnes omsorgssenter.


Møtte politikarar og administrasjon

– Me har oppretta ei pårørandegruppe for å få svar på bekymringane våre, fortel Lars Mæland til «Tysnes».

Han og Ingebjørg Hatteberg er plukka ut som representanter for pårørandegruppa, og det var dei som fekk møta politikarane i utvalet, medlemmar i kommuneadministrasjonen, samt styrar på omsorgssenteret Helga Boland og einingsleiar for open omsorg Therece Aga.

Mæland og Hatteberg fekk undervegs stilla spørsmål om ting dei lurte på kring tenesta, og kommunen kom med oppklaringar og informasjon samtidig som politikarane fekk koma med eigne innspel.


Avklaringar

Fleire av spørsmåla dei pårørande kom med, handla om bemanninga på omsorg+. Dei forklarte også kvifor dei var bekymra. Dette var basert på gruppa sine eigne erfaringar frå besøk hos sine næraste i omsorgsbustadene.

– Me opplever at bemanninga har det utruleg travelt på vaktene sine, spesielt den eine personen som er på vakt om ettermiddagen. Det vert hektisk og uroleg, og dei som bur her er under stress, sa Hatteberg til utvalet og administrasjonen.

– Oppfatninga vår er basert på korleis me ser og observerer ting når me er på besøk, og det er som oftast på ettermiddag og kveldstid, presiserte Mæland.

Representantane frå pårørandegruppa var tydeleg på at dei kanskje ikkje oppfatta ting riktig, men at dei var ute etter avklaringar på ulike område. Dei var også nøye med å skryta av aspekt ved pleietenesta og omsorgstilbodet.

– Det er fantastisk flott her. Det er konsert kvar onsdag og mange flotte tiltak, sa Hatteberg.


Positive til møte

Dei pårørande vart møtt med forståing av administrasjonen, som var positiv innstilt til møtet. Politikarane var nøye med å koma med eigne innspel, og det var tydeleg at dette var ei sak som engasjerte fleire av medlemmane i tenesteutvalet.

– Eg tenkjer at det er viktig med ein gjennomgang av faktum i saka, og eg er positiv til å få i stand eit møte. Då får me dykkar oppfatning av tenesta som pårørande, fortalde rådmann Steinar Dalland.

Helse- og sosialsjef Hildur Heie var til stades og forklarte om pleiestrukturen i kommunen.

– Omsorg+ går inn under heimetenesta, og dei som bur i omsorgsbustadane er leigetakarar, sa ho.


Fekk svar

Ein del av spørsmåla var knytt til bemanninga, spesielt på ettermiddag og nattestid.

– Det er open omsorg som har ansvaret for tenesta. Me fordeler ressursar i heile Tysnes etter behov. Me har åtte personar på jobb på dagtid og fire på kveld. Ei vakt er fast stasjonert til omsorg+. I tillegg har me ambulerande personell som kan ta oppdrag, fortalde Therece Aga.

Det vart vidare vist til bekymring for nattevaktene, og det vart dratt fram eksempel der bebuarar mellom anna ikkje har fått naudsynt hjelp til toalettbesøk nattestid fordi nattevakta har vore på andre oppdrag ute i kommunen.

– Det er tre nattevakter som dekkjer heile omsorgssenteret og heimebuande, sa rådmann Dalland.

Det vart opplyst at ein av nattevaktene kvar natt vert valt ut til å ta utegåande oppdrag, men at dei to andre kan trå til ved behov.


Engasjerte politikarar

– Viss nokon vert liggande lenge og til dømes ikkje får hjelp til toalettbesøk om natta, så er det ein uønska episode og ein openbar svikt, sa Bjørn Tore Malkenes.

Han er leiar for tenesteutvalet. Fleire av politikarane var engasjerte i omsorg+-situasjonen.

– Det er klart at feil kan skje, og difor er det viktig med eit internt kontroll-system slik me har, for å registrera og undersøka uønska episodar, svarte Dalland.

Utvalsrepresentantane Else Marit Særsten og Geir Austvik var også engasjerte, og stilte fleire oppfølgingspørsmål undervegs.


Vidare oppfølging

– Det me har sett dei siste ti månadene er at det er høg alder på bebuarane, og at det ei utvikling i pleiebehovet. Me meiner at behovet for bemanning er større no enn for ti månader sidan, sa Hatteberg, og dei pårørande fekk oppsummert sine syn.

– Me veit litt for lite om tenesta, og me føler det har vore dårleg kommunikasjon, sa ho vidare.

Geir Austvik sakna meir informasjon til tenesteutvalet om utfordringane i helsetenesta.

– Eg føler at det kan vera litt uklare tilbakemeldingar til tenesteutvalet om tilstanden innanfor helse og omsorg. Me må få vita om utfordringane me har, sa han.

Administrasjonen følgde opp med å invitera til vidare samarbeid og oppfølging med pårørandegruppa.

– Me frå administrasjonen vil gjerne møta dykk vidare som representantar for dei pårørande til omsorg+, sa Heie, noko Mæland og Hatteberg reagerte positivt på.


Nøgde med møtet

– Me vil takka for at me fekk på plass møtet så kjapt, og at me fekk svar på ting og gehør for våre syn, avslutta Mæland møtet.

Pårøranderepresentantane er godt nøgde med møtet.

– Det var eit godt og nyttig møte, fortel Mæland til «Tysnes» etter møtet.

– No har me fått etablert ein dialog og kontakt, og me er overbevist om at det vil føra fram, seier Hatteberg vidare.

Dei var begge imponert over at kommunen fekk på plass møtet på kort tid. Det gjekk berre nokre få veker frå brevet vart lese opp i tenesteutvalet til møtet var gjennomført.

– Det tyder på at politikarane tek dette på alvor, seier Hatteberg.

Øyvind Bjerkestrand

oyvind@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...