DISKUSJON: Tysnes skule var eit heitt tema under formannskapsmøtet tysdag. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)
DISKUSJON: Tysnes skule var eit heitt tema under formannskapsmøtet tysdag. (Alle foto: Vetle Mikkelsen)

Eit steg nærmare nytt mellomtrinn

I formannskapet tysdag, var nybygget på Tysnes skule ei kjelde til heftig debatt.
Publisert 15.11.2018 kl. 14.00.

Prosjektleiar Haakon Haaland byrja med å orientera om alternativa for tilkomst til nye Tysnes skule.

Det har i hovudsak vore snakk om tre alternativ når det kjem til tilkomst til skulen. Desse er ny tilkomst frå vest, ny tilkomst frå sør, eller å byggja vidare på den eksisterande tilkomsten frå nord.

Ein ny tilkomst frå vest, vil føra til at trafikken blir lagt inn til skuleområdet om lag der gangvegen går no. Den eksisterande tilkomsten vil stengast, og ei ny avkøyrsle frå fylkesvegen må opparbeidast.

Det sørlege alternativet inneber å bruka den eksisterande tilførslevegen i nord, men at avsetjing frå bussane skal gå føre seg i sør.

Det siste alternativet vil innebera å byggja vidare på løysinga ein har i dag, med ein nordleg tilkomst. Samtidig er det lagt opp til at meir plass for bussane, slik at elevar som blir skyssa med buss slepp å kryssa veg eller parkeringsareal.

– Det me ønskjer er ei utviding av det me har i dag. Å byggja vidare på den nordlege tilkomsten gir låg kostnad, låg risiko og eit komprimert trafikk- og parkeringsareal, sa prosjektleiar Haaland.


Plassering av nybygg

Deretter orienterte Haaland om dei fire alternativa prosjekteringsgruppa har sett på, når det kjem til nybygget for mellomtrinnet.

Alternativ 1a, 1b og 1c har til felles at det er mogleg dei kan gjennomførast utan å riva det eksisterande mellomtrinnbygget. Dermed slepp ein å reisa eit mellombels bygg til mellomtrinnet i byggjeprosessen.

Alternativ 2 inneber å riva det noverande mellomtrinnbygget, og byggja ein langstrakt bygning som tar seg opp i det skråe terrenget mellom øvre og nedre skuleplass. Bygget vil ha to etasjar, på ikring 1000 kvadratmeter kvar.

Alle alternativa ligg mellom 111 og 113,5 millionar kroner i kostnad, og det er i alle alternativ tatt høgde for eit eventuelt framtidig nybygg, dersom ein vedtar å ha 1.-10. trinn ved Tysnes skule.

Rådmannen si innstilling i saka, var at ein skulle gå for alternativ 2, men redusera kostnadsramma frå 113.158.592 til totalt 101.000.000 kroner.

Reduksjonen skal kunna gjerast, ved å redusera romprogrammet med i overkant av 100 kvadratmeter, og å redusera uteområdet som skal opparbeidast med 5000 kvadratmeter.


Innspel frå brukargruppa

– Eg synest alternativ to framstår som spennande og mest moderne, sa Anne Merete Fjeldstad (Ap).

Dette var det brei einigheit om i formannskapet, samtidig som fleire etterspurde innspel frå brukargruppa.

– Den gruppa som har arbeidd med dette, anbefaler dei å riva først? spurde Arve Belt (V).

Ifølgje Haaland var det delte meiningar om temaet i brukargruppa.

– Viss den beste løysinga på lang sikt er å riva, bør det prioriterast. Dei to åra med ei mellombels løysing betyr lite i det store og heile, sa Belt.

Ingrid Restad (Ap) tok òg til orde for at brukargruppa må høyrast.

– Eg er redd me skal spara oss til fant. Når me tenker på skulen, og kva den skal innehalda, må me tenka langt fram. Me må tenka oss godt om. Skal me kutta areal? Er det verd det? spurde Belt.– No har me lagt det på eit innovativt niå, på 101 millionar. Det vil gi ein framtidsretta skule. Det vil vera ei øving for brukargruppa å sjå kor ein kan kutta. Me sit framleis igjen med eit fantastisk prosjekt, sa Anne Merete Fjeldstad.


Utsetjing av vedtak

Arne Leite (Sp) meinte eit eventuelt vedtak i saka burde utsetjast til neste formannskapsmøte.

– Viss me skal klara å halda oppe den framdrifta me har no, ønskjer eg ei innsnevring i kva det er me skal jobba med, sa prosjektleiar Haaland, og tok dermed til orde for at formannskapet burde fatta eit vedtak.

– Det er viktig med framdrift, men det er ikkje lurt å ha høg fart viss me ikkje veit kor me skal. Eg vil utsetja til neste møte, sa Øystein Flakke (KrF).

Han argumenterte for at det ikkje berre er formannskapet som treng meir tid til å setja seg inn i saka; også Tysnes-samfunnet må bli gjort kjent med alternativa.

– Eg trur det vil vera veldig greitt om me kan jobba med eitt alternativ, i staden for å setja alt på pause i 14 dagar, sa Haakon Haaland.

Formannskapet gjekk til slutt inn for ei kompromissløysing. Dei utsette sjølve vedtaket, men ba prosjekteringsgruppa jobba vidare med alternativ 2.


PRESENTERTE ARBEIDET: Haakon Haaland er prosjektleiar i kommunen.
PRESENTERTE ARBEIDET: Haakon Haaland er prosjektleiar i kommunen.
UTSETJA: Arne Leite og Senterpartiet ønskte å utsetja endeleg vedtak om Tysnes skule.
UTSETJA: Arne Leite og Senterpartiet ønskte å utsetja endeleg vedtak om Tysnes skule.
ALTERNATIV TO: Slik kan det nye mellomtrinnet sjå ut. Markert med stipla linje er eventuelt framtidig nybygg, viss ein vel å flytta barnetrinnet til Gjerstad. (Illustrasjonsbilde: Tysnes kommune)
ALTERNATIV TO: Slik kan det nye mellomtrinnet sjå ut. Markert med stipla linje er eventuelt framtidig nybygg, viss ein vel å flytta barnetrinnet til Gjerstad. (Illustrasjonsbilde: Tysnes kommune)

Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokalsamfunn med eit godt hjelpeapparat

Natt til laurdag tok det til å brenna i eit bustadhus i Uggdal. Den unge familien kom seg til all lukke ut av det brennande huset utan fysiske skadar. I «Tysnes» denne veka kan me lesa at brannvesenet var på brannstaden eit kvarter etter at mor i huset fekk varsla om brannen klokka 03.23. Det gler...