NYTT LESARBREV: Tysnes Sp og Øystein Dalland meiner at dei talar folket si sak i skule- og oppvekstssaka. (Arkivfoto)
NYTT LESARBREV: Tysnes Sp og Øystein Dalland meiner at dei talar folket si sak i skule- og oppvekstssaka. (Arkivfoto)

Debatt: Enno ingen svar å få

Publisert 16.11.2018 kl. 14.00.

Etter at Tysnes Senterparti har utfordra andre politiske parti på korleis dei vil løysa ulike problemstillingar med kapasitet og struktur på skule/barnehage, så har KrF og Arbeidarpartiet hatt sine standpunkt på trykk i avisa. Det er kjempeflott, og det er med stor interesse eg har lese desse. Diskusjonen rundt dette må opp og fram, slik at me får belyst saka.

Det som slår meg er at desse partia enno ikkje har innsett alvoret, verken når det kjem til kapasitet, økonomi eller struktur. Eg er svært takksam for alle gode tilbakemeldingar eg får i samband med innlegga mine, og føler at Tysnes Senterparti talar folket si stemme i denne saka.

Når no til dømes Ap brukar argument som: «veggar i betong», «steintrapper» og «vindauge høgt oppe på veggen», så meiner eg at dei ikkje tar saka seriøst, og at dei har stor manko på gode argument. Dei problema skal ingeniørane løysa for oss, så det treng ikkje Ap å frykta.

Når dei i tillegg legg ut skremselspropaganda som at me får 2000 kvadratmeter barnehage og soleis kjem til å leggja ned barnehagar i andre bygder, vert eg vonbroten. Dei ynskjer her, atter ein gong, å tilleggja Senterpartiet andre standpunkt enn dei me har. Tysnes Senterparti er svært for den desentraliserte barnehagestrukturen, og skal kjempa hardt for den.

Når det gjeld dette med storleik, så har me, i motsetning til Ap, henta informasjon om saka FØR me skriv innlegg: I bygget på Reiso vil ein klara å få inn fem barnehage-avdelingar. Det vil seia at den vil vera for liten for det barnetalet me har i dag i Uggdal/Våge-området. Dette vil nok medføra at me må gå for ei vidareføring, og forhåpentlegvis, ei utviding av Vågsmarka barnehage. Det vil slik sett og vera i samsvar med det gode vedtaket om at me skal barnehagar i alle bygder.

Det som eg ikkje forstår i det heile, er Ap si bekymring over høge vindaugskarmar på Reiso, samstundes som dei ikkje tek opp problematikken med kva retning ein eventuelt skal utvida dette bygget i som skule. Skuleplassen er delvis fylt opp med ein modulbarnehage, som dei ynskjer skal stå der i årevis.

KrF, på si side, er «trygge» på at modulbarnehagen vil vara i mange år framover. Ja vel, men om dei les innlegget frå dei tilsette, er dei då sikre på at dei vil ha kvalifisert personell med seg der i alle dei åra framover? KrF meiner også at ei ombygging av skulebygget vil kosta mykje pengar. Ja, pengar vil gå med til dette, men kva vil ein NY barnehage i Uggdal kosta? Jo, ca. fem gongar så mykje. Skulen på Reiso er dimensjonert for max 110 elevar. Det er i dag 108 elevar der, og det er venta ein ny elev i desember. Slik sett har KrF ein einsleg elev å gå på i si «framtidsretta» skuledrift.

I 2020 kjem det ny plan for korleis me skal driva skule. Å ha 24-28 elevar stappa inn i eit klasserom er ikkje framtida i skulen. Den framtida er basert på heilt andre kriterium for utforming og drift enn det skulen på Reiso kan tilby. Har KrF sett på kva ombygging i samband med ny opplæringsplan vil kosta ved Uggdal skule? Onarheim skule skal bestå, og kva meinar KrF om kva sum som eventuelt trengst for å tilpassa denne skulen til framtidsretta skuledrift?

Dersom ein les skulebruksplanen, så er det relativt små forskjellar på driftsmessige utgifter i dei ulike alternativa. For å synleggjera omtrentleg kva desse to partia sin politikk vil medføra av investering, vil eg forsøka å setja opp summane desse to partia vil enda opp med (mine tal). Sidan dei ikkje ynskjer å gå for ei omdefinering frå skule til barnehage på Reiso, vil det mest sannsynleg sjå slik ut:

• Ny barnehage Uggdal: 50 mill.

• Ny barnehage Onarheim: 40 mill.

• Ny barnehage i Våge: 50 mill.

• Utviding/ombygging til framtidsretta drift av skulen på Reiso (som er sprengt): 40 mill.

• Nytt 5-7 trinn på Gjerstad: 100 mill. (budsjett 62 mill)

Ap og Krf sin (manglande) plan vil gje oss eit samla investeringsbehov på 280 millionar kroner i nær framtid.

Med Tysnes Senterparti sitt forslag vil det sjå litt annleis ut, og vil gje kommunen eit mykje betre handlingsrom til å nytta pengar til industriutvikling, gangvegar, bustadfelt og andre viktige saker for utvikling av Tysnes:

• Ombygging av skulen på Reiso til barnehage: 10 mill.

• 1-10 skule på Gjerstad: 140 mill.

• Ny barnehage Onarheim: 40 mill.

• Oppgradering Vågsmarka barnehage: 10 mill.

• Sal av modulbarnehage: -2 mill.

• Samla investeringsbehov: 198 mill.

Differansen på desse to løysingane er 82 millionar kroner.

Tala over er mine omtrentlege estimat, og er ikkje kvalitetssikra. På ei anna side viser dei klart at det er stor skilnad på storleik i investering dersom Ap og Krf skal få fortsetja med sin «vente og sjå»-politikk. Senterpartiet er klare over at desse investeringane ikkje lar seg realisera over natta. På ei anna side har me ikkje meir enn tid og veg då me snart ikkje har fleire 1-4-skuleplassar å tilby i Våge og Uggdal. Tysnes Senterparti er tydelege på at dette er målet me skal gå for.

Dersom partia tar seg tid til lesa gjennom den gode skulebruksplanen som vart utarbeidd (som varar fram til 2026), så vil dei sjå at to av tre anbefalte løysingar, inneber felles barnehage for Våge/Uggdal på Reiso. Behandlinga av denne planen, og vedtaket som vart fatta i etterkant av denne, var ei særs dårleg handsaming, både i sak og mot enkelte personar. Dette må me retta opp, slik at me får ein god skule og godt barnehagetilbod med ein fornuftig struktur for framtida.

Me ser no at det vert framlagt gode forslag i forprosjektet med Tysnes skule, og ser fram til eit framtidsretta vedtak i saka.

Når vår politikk er gjennomført, vil me:

• Ha ein bygningsmasse som er tilpassa framtidig skuledrift.

• Ha eit sterkare fagmiljø for framtidsretta skuledrift.

• Kunna utnytta lærarkreftene våre på ein mykje betre måte.

• Ha motiverte lærarar som ser at dei vert satsa på.

• Få eit sterkt miljø med tanke på vidare- og etterutdanning av lærarar.

• Kunna starta eit godt arbeid med SFO i samarbeid med ungdomsskulen.

• Få eit godt samarbeid mellom skule og kulturskule.

• Ha to sterke elevmiljø på Tysnes.

• Få redusert transport av elevar.

• Ha over 50 1.-4. klassingar som kan spasera til skulen.

• Få ein god møteplass for ungdomane våre etter skuletid.

• Få barnehage på Reiso med eigen gymsal.

• Ha motiverte tilsette i barnehagetenesta vår.

• Framleis ha eit desentralisert barnehagetilbod i alle bygder.


Siste saker Gå til framsida

– Det var ein spelemessig god kamp

Trenar Terje Sløgedal skrytte av spelarane sjølv om det blei tap for Viking TIF 2 i Tysneshallen fredag.– Me møtte eit godt lag i dag, fortel trenar Terje Sløgedal.