INVESTERING: «Nybygg til mellomtrinnet på Tysnes skule er eit behov og ynskje me har hatt i mange år», skriv kommunestyregruppa til Høgre. (Arkivfoto)
INVESTERING: «Nybygg til mellomtrinnet på Tysnes skule er eit behov og ynskje me har hatt i mange år», skriv kommunestyregruppa til Høgre. (Arkivfoto)

Debatt: No byggjer me for framtida

Publisert 19.11.2018 kl. 10.58. Oppdatert kl. 13.33.

Det har i dei siste vekene gått ein debatt angåande skulestruktur i Tysnes kommune. Her har blant anna ulike politiske parti, samt tilsette i barnehagen i Stjernereiso, deltatt. Diskusjonen har gått på kva som er den rette skulestrukturen for Tysnes kommune, og korleis dette i tillegg skal sjåast i samanheng med barnehagane.

For å gjera det klart: Tysnes Høgre står inne for økonomiplanen me vedtok i fjor. I økonomiplanen vedtok me å bruka pengar på nytt mellomtrinn på Tysnes skule, samt nytt garderobeanlegg i bassengbygget. I tillegg til dette, vart det lagt inn pengar til ny barnehage på Onarheim. Desse tiltaka ynskjer Tysnes Høgre å vidareføra i budsjett og økonomiplan som skal vedtakast i år.

Onarheim barnehage var opphavleg barnehage med 14 plassar. I dag har barnehagen 42 plassar, og har i fleire år nytta seg av skulen sine lokale. I dei seinare åra har det kome nye byggjefelt, og nye arbeidsplassar som gjev ein auke i busetnad på austsida av Tysnes. Dette gjer at kommunen må følgja etter. Ny barnehage vil sørgja for fleire barnehageplassar, og ikkje minst betre plass i skulen. Dette er naudsynt for å evna å ta imot den gledelege auken i elevtalet ved Onarheim skule.

Les også: Eit steg nærmare nytt mellomtrinn

Nybygg til mellomtrinnet på Tysnes skule er eit behov og ynskje me har hatt i mange år. No skal me endeleg gjennomføra det. Mellomtrinnet blir eit stort løft for elevane på både mellom- og ungdomsskuletrinna. Med nye lokale til kulturskulen, amfi, kjøkken og kantine, vil skulen leggja opp til ei ny og moderne skuledrift.

Alt dette kostar, og budsjett og økonomiplan for 2019-2022 er ambisiøs. Me er heldig som har fått midlar frå havbruksfondet, og at me i dei seinare åra har betalt godt ned på lån, og samtidig gått med overskot som er sett på fond. Dette vil gjera oss i stand til å gjennomføra tiltaka me ynskjer.

Når me er ferdig med desse investeringane, er det naudsynt å sjå på korleis me ynskjer å fornya barnehagen på Reiso, og ikkje minst kva me ynskjer å gjera med skulestrukturen. Tysnes Høgre ynskjer, i likskap med Tysnes Senterparti og Tysnes Venstre, å byggja vidare på Tysnes skule, slik at ein får 1-10 skule på Gjerstad. På den måten samlar me fagmiljøet på skulane, og sikrar at flest mogleg elevar får nytta seg av fellesareala i det moderne skulebygget me byggjer på Gjerstad. I tillegg er det lettare å leggja opp til aktivitetar i Tysneshallen og kulturskulen etter skuletid. Tysnes Høgre vil også føreslå å innføra femdagars veke for elevane på barneskulen. Dette for å sørgja for kontinuitet for elevane, gjera kvardagen lettare for foreldra, og for å styrka SFO-tilbodet.

Stjernereiso barnehage er ei mellombels løysing, og me ynskjer at den blir flytta inn i Uggdal skule, og byggjer den om til barnehage. På den måten sikrar me vidare aktivitet på Reiso, og ein barnehage med god plass til barna.

Men: Det aller viktigaste for oss no, er å sørgja for at me startar bygginga av mellomtrinnet, og legg til rette for vidare utbygging. Etter det, ynskjer me å byggja ny barnehage på Onarheim. Slik me oppfattar det, er dette noko alle partia står bak. Vidare skulestruktur blir ei stor sak i samband med kommunevalet til hausten, og difor er det på alle måtar opp til tysnesingane kva løysing Tysnes kommune går for i framtida.


Siste saker Gå til framsida

TIX til Tysnesfest 2020

Tysnesfest ligg ikkje på latsida. Dagen etter at festivalen er over, slepper dei den første artisten til neste års festival.