BRYGGA: Slik ser brygga ut når den er i bruk under Tysnesfest. (Dronefoto: Mikal Asbjørnsen)
BRYGGA: Slik ser brygga ut når den er i bruk under Tysnesfest. (Dronefoto: Mikal Asbjørnsen)

Kan bli utvida kapasitet i Våge gjestehamn

Våge Hamn AS har søkt kommunen om midlar til å rusta opp E-brygga som til vanleg har vore i bruk under Tysnesfest. Formannskapet ønskjer ein tilstandsrapport.
Publisert 20.11.2018 kl. 13.25.

Då formannskapet møttest sist tysdag, var saka «søknad om tilskot til prosjekt E-brygge ved Våge Hamn» oppe til diskusjon.

Bakgrunnen for saka er at Våge Hamn søkjer om 500.000 kroner i kommunal støtte, for å rusta opp ei brygge. Brygga det er snakk om har dei siste åra blitt brukt for å auka kapasiteten i Våge gjestehamn under Tysnesfest.


Fleire inhabile

Varaordførar Kristin Teigland Gjerstad Kleppe (Sp) erklærte seg inhabil, ettersom ho sit i styret til Våge Hamn AS. Også Ingrid Restad (Ap) blei erklært inhabil, grunna ei tidlegare tilknytning til selskapet.

Dermed var det berre fem medlemmar igjen med røysterett.

– Det er jo litt beskrivande for prosjektet Våge Hamn. Det er jo eit dugnadsprosjekt, sa ordførar Kåre Martin Kleppe (H).


Ikkje solid økonomi

Med i rekninga er òg økonomien til Våge Hamn AS. Årsresultata i 2016 og 2017 viser eit underskot på over 200 tusen.

Også i perioden 2011-2015 viste rekneskapen eit samla underskot på over 200 tusen.

– Det er Våge Hamn som eig brygga. Me kjenner til at det har vore ulike problemstillingar knytt til selskapet sin økonomi, og ut ifrå rekneskapstala er ikkje selskapsøkonomien botnsolid, orienterte rådmann Steinar Dalland.

Vidare meinte han at prosjektet likevel ville kunna gjera Våge gjestehamn meir attraktiv.


Moglegheit for kjøp

– Om kommunen gir tilskot, må det gå frå driftsbudsjettet. Ei anna moglegheit er at Tysnes kommune kjøper E-brygga. Då vil den vera vår eigedom, og me er sikra at den ligg der uavhengig av kva som skjer med Våge Hamn AS, sa rådmannen.

Magnar Solheim uttrykte at det ville vera positivt, dersom brygga kom i kontinuerleg bruk.

Fleire i formannskapet var positive til å kjøpa E-brygga, men mange var likevel skeptiske til brygga sin tilstand.

– Når du kjøper ein bil, vil du ha ein statusrapport. Før me går inn for noko, må me ha ein tilstandsrapport, sa Øystein Flakke.

Formannskapet vedtok at ein uavhengig tilstandsrapport må gjennomførast.


Siste saker Gå til framsida

Fylte gymsalen med song

Viss nokon lurte på kva dei høge lydane på Reiso var rundt lunsjtider sist fredag, var det berre elevane ved Uggdal skule som song så taket nesten løfta seg.

Leiar: Bomskot å føreslå nedlegging av landbruk/teknisk

Framstegspartiet sin representant i formannskapet, Magnar Solheim, føreslår å leggja ned utval for landbruk/teknisk. Det er eit bomskot.I sist møte i formannskapet fortalde Solheim at hovudårsaka til at han har sendt inn ein slik førespurnad, eller eit ønske, er saksmengda og måten å behandla saker i...