DISKUTERTE BUDSJETTET: Kåre Martin Kleppe og resten av formannskapet var samla måndag for å diskutera kommunebudsjettet for 2019. Om tre veker skal eit vedtak fattast i kommunestyret.
DISKUTERTE BUDSJETTET: Kåre Martin Kleppe og resten av formannskapet var samla måndag for å diskutera kommunebudsjettet for 2019. Om tre veker skal eit vedtak fattast i kommunestyret.

– Det er viktig at me legg fram eit budsjett som står seg dei neste åra

Kommunepolitikarane nærmar seg vedtak av nytt budsjett og økonomiplan.
Publisert 22.11.2018 kl. 16.00.

I slutten av oktober presenterte rådmann Steinar Dalland sitt forslag til budsjett for 2019, samt økonomiplan fram til 2022. I formannskapsmøtet tysdag i førre veke kom dei fyrste innspela frå partia til budsjettet.

I eit nytt møte måndag fortsette diskusjonen, og økonomisjef Rolf Johan Lunde hadde rekna på kva dei nye innspela vil bety for den totale rekneskapen.

Neste tysdag skal formannskapet vedta eit budsjettforslag. Det skal då ut på høyring i to veker før politikarane skal gjera det endelege vedtaket i kommunestyremøtet 12. desember, som er siste møte i år.


Auke i omsorgsbemanning

Det har kome fleire innspel frå dei ulike partia i budsjettdebatten. Frå FrP og Sp kom det innspel om å auka bemanninga innan helse- og omsorgssektoren.

Magnar Solheim frå FrP sitt framlegg handla om å auka med ei stilling for heimebuande og/eller institusjon. Frå Arne Leite og Sp kom det framlegg om å følgja opp tilrådinga frå einingsleiar for institusjon om å auka med 1,5 årsverk på ettermiddag, og 0,5 årsverk til kultur, aktivitet og liknande.

I økonomisjefen sine nye utrekningar vart desse forslaga lagt inn som to nye årsverk innan pleie og omsorg, medan eit anna forslag om 20 prosent frikjøp av ein kreftkoordinator vart lagt inn som 0,2 årsverk i open omsorg.

Av andre framlegg vil Ap styrkja frivilligsentralen med eit halvt årsverk, noko frivilligsentralen sjølv har hatt ynskje om. Vidare er det foreslått å redusera leigeinntektene frå Tysneshallen med 130.000 kroner årleg, basert på ein søknad frå Tysnes IL.

Det ligg også eit par framlegg som vil gje mindre eingongsutgifter i 2019. Dette inkluderar 500.000 i tilskot til e-bryggja i Våge, og 200.000 kroner til ny reiselivsplan. Sistnemnte er noko mellom anna Patrick Russell Madsen i Mandelhuset har hatt ønske om.

Til slutt var det lagt inn ei stilling som kommunepsykolog frå 2020, basert på krav i årets statsbudsjett.


Store utslag i økonomiplanen

– Eg synest det er gode innspel som er kome inn, men om alle ynskjer blir tatt med, så budsjetterer me med minus allereie i år. Når kostnadane med skulen slår inn, pluss Onarheim barnehage, i tillegg til alle ynskjer me har i drift, ligg me an til å mangla 3,5 millionar i året etter 2021. Dette gjeld til og med viss me får penger frå havbruksfondet i 2020, fortel ordførar Kåre Martin Kleppe.

I ei tid med store investeringar manar han til nøysemd i budsjettvedtaket.

– Det er dumt at me ikkje kan få alt me vil, men eg er redd for å spenna bein under dei store investeringane me har framfor oss. Det er viktig at me legg fram eit budsjett som står seg dei neste åra, fortel ordføraren.

I rådmannen sitt forslag til økonomiplan ligg kommunen an til eit netto driftsresultat på 2,2 millionar kroner i 2019, 1,1 millionar i 2020, drygt 400.000 i 2021 og nesten 1 million i 2022. Med alle dei nye forslaga, utan at ein kuttar andre stadar, har økonomisjefen rekna ut eit underskot desse åra.

Driftsresultatet vil då enda nesten i null neste år, men endar 2 millionar i minus året etter, og 3,5 millionar i minus i 2021.


Store investeringar

Ein av grunnane til det stramme driftsbudsjettet er at det allereie neste år er lagt inn store midlar til investeringa i nytt mellomtrinn på Tysnes skule. Det er eit prosjekt som totalt vil kosta over 100 millionar kroner. Seinare i økonomiplanperioden er det sett av pengar til oppgradering av Onarheim barnehage.

– Skulen gjer at me får vårt andre prosjekt i 100 millionarsklassen på få år, noko som er mykje til Tysnes å vera. I tillegg til dette veit me at me har naudsynte investeringar på skule og barnehage også etter at me er ferdig med Onarheim barnehage, seier Kleppe.

Sjølv om store investeringar er med å stramma inn driftsbudsjettet, er ordføraren framleis optimist på kommunen sine vegner.

– Me har hatt positiv vekst i inntektene dei siste åra, og gått med overskot. Også 2018 ser betre ut enn det me budsjetterte med. Me har nokre verktøy me kan bruka. Eit eventuelt overskot i år kan for eksempel førast tilbake til drifta, seier ordføraren.

No går formannskapsrepresentantane tilbake til partigruppene sine før endelege forslag vert lagt fram til vedtak i neste møte.

– Eg trur me skal få lagt til nokon av desse tinga som har vorte foreslått, men me må tenka oss litt om. Me har ansvar for å etterlata oss handlingsrom for det komande kommunestyret, fortel Kleppe.


Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.