BUDSJETT: Formannskapet vedtok tysdag eit budsjettframlegg for 2019. Fleire endringar frå det opphavelege framlegget vart vedteke.
BUDSJETT: Formannskapet vedtok tysdag eit budsjettframlegg for 2019. Fleire endringar frå det opphavelege framlegget vart vedteke.

Vedtok framlegg til budsjett og økonomiplan

Formannskapet vart tysdag einige om kommunebudsjettet for 2019.
Publisert 29.11.2018 kl. 15.00.

Tysdag var formannskapet samla til eit av dei viktigaste møta i året. I kommunestyremøtet 12. desember skal budsjettet for neste år vedtakast, og tysdag måtte formannskapet koma til semje om eit budsjett som no vert lagt ut på høyring.

Det har i fleire tidlegare møte vore drøfta endringar i rådmannen sitt opprinnelege budsjettforslag. I møtet tysdag gjekk ordføraren punktvis gjennom budsjettet og innspela som er komen frå partia, før formannskapet einstemmig vedtok budsjettet.

Les også: – Me har ein skule som strider med læringsmål


Nokre endringar

Budsjettforhandlingane har gått føre seg utan dei store diskusjonane. Punkt som inneheld enkeltkostnader for kommunen har vorte drøfta, og det har også vorte vurdert å mellom anna auka bemanninga innan pleie og omsorg-sektoren. Innspela som Arne Leite og Magnar Solheim tidlegare har lansert om å leggja inn ekstra årsverk i helsesektoren vart ikkje fylgd opp.

Derimot vedtok formannskapet å auka stillingsprosenten i frivilligsentralen til 100 prosent, med føresetnad om at nye ressursar fyrst og fremst skal brukast på tiltak opp mot eldreomsorga.

– Ein stillingsauke der kan generera mange hender. Eg trur me får mykje att for pengane, kommenterte Else Marit Særsten, som var vara for Ingrid Restad på møtet.

Eitt av dei nye punkta i budsjettet handlar om leigekostnadar frå Tysneshallen, der det vart vedteke å løyva 130.000 kroner til reduserte leigeutgifter. Det skal seinare setjast føringar for kven som kan få redusert leige av hallen.

Nokre tidlegare innspel vart ikkje følgd opp. Arbeidarpartiet kom tidlegare med innspel om å løyva pengar til ein reiselivsplan, men partiet kom ikkje med eit offisielt framlegg om dette.

– Me har ein følelse av at det ikkje er fleirtal for det no. Me har eigentleg lytta til kva folk rundt oss har sagt, og held fast på at me ein gong skal ha reiselivsplan, sa Anne Merete Fjeldstad under møtet.

Ei av handsamingssakene som vart vedteke tidlegare i møtet, vart også innlemma i budsjettet for neste år. Det handla om støtte til Sunnfast-prosjektet.

– Eg vurderer at eit brusystem til Kvinnherad er ekstremt attraktivt. Viss denne støtta vil føra til realisering, så er det klart at det er veldig gunstig for Tysnes, sa rådamnn Steinar Dalland.

Støtta inneber at Tysnes løyver 250.000 kroner til ein forstudie knytt til Sunnfast-prosjektet. Forstudien vil gje inntrykk om prosjektet er realistisk. Det ligg ein føresetnad i støtta om at både Kvinnherad og Stord også løyver penger til studien. Stord løyver same sum som Tysnes, medan Kvinnherad løyver 500.000 kroner.


Tidleg barnehageoppstart

Budsjettdiskusjonane vaks då ein kom til investeringsplanane. Dei store investeringane som er lagt inn i økonomiplanperioden er nytt mellomtrinn på Tysnes skule og ny barnehage på Onarheim.

Skulen er prioritert fyrst, og får investeringsmidlar dei neste tre åra, medan barnehagen får investeringsmidlar fyrst frå 2021. Det ville Magne Skartveit og Magnar Solheim endra på.

– Når det gjeld Onarheim barnehage, så hadde det vore grådig kjekt å fått inn ein oppstartsum eitt år tidlegare. Då får ein markera at ein vil koma i gong med eit anlegg, og kanskje ein kan verta ferdig eitt år tidlegare. Eg kunne reint konkret tenkt meg at me flyttar ein million får 2021-summen til 2020 for å markera at me ynskjer å framskunda planlegging, sa Skartveit.

– Eg ser tanken bak, men har det noko reell betydning for planlegginga? spurde ordførar Kleppe.

Magnar Solheim heiv seg på, og fortalde at han gjerne kunne tenkt seg oppstart av prosjektet allereie neste år.

– Eg held på forslaget om å flytta ein million frå 2021 til 2020.

– Spørsmålet er om det vil gje noko praktisk forskjell? spurte Kleppe.

– Det vil visa seg, svarte Skartveit kontant.

– Eg ser ikkje at det flytta ein million fram eitt år vil ha noko praktisk betydning, men eg kan godt vera med på det som eit signal på at det er det neste prosjektet me skal fullføra, fortsette ordføraren.

Arne Leite skaut inn med si meining.

– For meg høyrest det berre ut som symbolpolitikk, og eg vil ikkje stemma for det.


Vedtak

Formannskapet vart til slutt samde om forslaget frå Skartveit, og det vart einstemmig vedteke. Også Senterparti-gruppa gjekk med på forslaget etter ein tenkjepause.

Etter ein lang budsjettdiskusjon vart politikarane einige om dei ulike punkta og nye innspela i budsjettet. Punkt etter punkt var einstemmig vedteke, før heile budsjettet vart vedteke til slutt.

Forslaget som no vert sendt ut på høyring, er i stor grad likt rådmannen sitt opphavelege forslag, men med ein del mindre punkt inkludert.

Det inkluderer støtta til Sunnfast, auka stilling i frivilligsentralen og redusert leigeutgifter i Tysneshallen. Det vart også vedteke å støtta utviding av parkeringsplassar i Solheimsdalen med 400.000 kroner.

Ein del verbale tillegg vart også inkludert i det endelege vedtaket. Mellom anna med å starta arbeidet med å leggja om til femdagarsskule i barneskulen, og å arbeida vidare med ein vikarpool-ordning.

Eit endeleg vedtak kjem i kommunestyremøtet om to veker.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...