SKULEDEBATT: Anne Merete Fjeldstad starta diskusjonen om klassestrukturen ved Onarheim skule i formannskapet tysdag.
SKULEDEBATT: Anne Merete Fjeldstad starta diskusjonen om klassestrukturen ved Onarheim skule i formannskapet tysdag.

– Me har ein skule som strider med læringsmål

Formannskapet drøfta om Onarheim skal vera skule for 7. klassingar eller ikkje.
Publisert 29.11.2018 kl. 06.01. Oppdatert kl. 11.01.

Tysdag var det formannskapsmøte med både budsjettvedtak og behandlingssaker på agendaen. Ei av sakene som vart diskutert handla om kommuneplanen sin samfunnsdel. Planen har vore ute på høyring, og eit endeleg planframlegg vart lagt fram til formannskapsmøtet.

I diskusjonane kring planen kom Anne Merete Fjeldstad frå Arbeidarpartiet med eit innspel som handla om skulen på Onarheim.


1.–7. trinn?

– Me har ein konkret ting me vil diskutera. Me ser at alle lag og foreiningar på Onarheim, og Onarheim FAU har eit innspel om at dei ikkje har 7. trinn på skulen. Pedagogisk sett er dette noko som eigentleg ikkje finst. Enten er det 1.–7. trinn, eller 1.–4. trinn, sa Fjeldstad.

Onarheim skule er i dag ein skule for 1. til 6. skuletrinn. 7. klassingane byrjar i Våge.

Fjeldstad sa at ho oppfatta bakgrunnen for systemet slik det er i dag, å vera eit økonomisk spørsmål.

– Viss det er slik som det kjem fram her, at det er ei budsjettforhandling som i si tid gjorde at det vart slik det er i dag, foreslår me faktisk at skulesjef og administrasjonen sjølve kan ivareta det spørsmålet. Me oppfatter ikkje at dette heng saman med struktur, men med kva som er pedagogisk mest formålstenleg for barna på Onarheim, sa Fjeldstad vidare.

Oppvekstsjef Aud Kaldefoss var til stades på møtet. Ho kunne bekrefta bakgrunnen for at Onarheim skule i si tid vart gjort om til ein 1.–6.-trinnsskule.

– Det var eit kommunestyrevedtak som var delt på midten. På den tida hadde me skular på Reksteren og i Lunde, som også vart ramma av same vedtak. Det var eit reint økonomisk spørsmål som låg bak vedtaket, fortalde ho.


Administrasjonen kan bestemma

Det var vidare opplyst om at kommuneadministrasjonen har høve til å ha 7. trinnet på Onarheim.

– Det har skjedd eitt år at me har fått søknad om å la 7. trinn verta verande på Onarheim. Den gongen vurderte me det slik at det gjekk greitt, sa Kaldefoss.

– I realiteten har oppvektstsjefen gjort tilpasningar tidlegare, men eg tenkjer at det eigentleg er naturleg at det ikkje berre vert avklart administrativt, men at det også vert gjort ei skikkeleg avklaring i forbindelse med rullering av skulebruksplanen, sa rådmann Steinar Dalland vidare.

Det vart drøfta om dette skulle inn som eiga sak, eller om det skulle inn i samfunnsdelen av kommuneplanen.

– Det eg eigentleg meiner er at me burde kunne gi administrasjonen høve til å gjera årlege vurderingar, så me ikkje heng fast med ei løysing som verken gagnar barna eller måla dei skal nå for si læring. Eg meiner at det kunne vore lagt inn ei setning i samfunnsdelen om at administrasjonen, i samråd med skuleadministrasjonen, har fullmakt til å vurdera frå år til år om 7. trinnet skal gå på Onarheim eller i Våge, sa Fjeldstad.


Rullering av skulebruksplanen

Arne Leite frå Senterpartiet heiv seg på diskusjonen, og utfordra formannskapet på rulleringa av skulebruksplanen.

I framlegget til samfunnsdel står det i punkt 2.3.3.1A:

«Tysnes kommune skal rullera kommunedelplan for skulebruk og struktur for barnehagane»

– Me har ein skulebruksplan. Skulebruksplanen er god. Eg meiner at den ikkje treng å rullerast. Den kan me leggja til grunn vidare, og praktisera slik Anne Merete foreslår, sa Leite.

Han fremma dermed forslag om at heile punkt 2.3.3.1A skulle fjernast frå kommuneplanen. Dette vart einstemmig vedteke av formannskapet.

Føreseieleg

Diskusjonen fortsette kring innspelet, og ordførar Kleppe sette fokuset på den usikkerheita som kan følgja med dersom det skal vurderast årleg kvar 7. klassingane skal gå.

– Det er heilt greitt at me kan gjera ei vurdering frå år til år, men det vert kanskje litt lite føreseieleg for elevane å ikkje vita korti dei skal gå i Våge og korti dei vert på Onarheim, sa ordføraren.

Fjeldstad svarte med å presisera hennar syn.

– Det me først og fremst tenkjer på, er at me har ein skule som strider med læringsmål med den inndelinga som er no, og det er ønskje frå FAU og lag og foreiningar på Onarheimssida at me skal sjå på det. Me har ikkje lyst til å sitja fast i ei ordning som ikkje følgjer kunnskapsløftet, sa Fjeldstad.

– Men er det ikkje slik det er praktisert? Eg forstår det slik at administrasjonen har høve til å gjera slik at det blir best for elevane, skaut Arne Leite inn.

– Me har opplevd å behandla søknadar, og at me har hatt fullmakt i slike saker. Spørsmålet er om dette skal setjast inn i eit fast system. I så fall bør det vera noko kommunestyret avgjer, svarte rådmann Dalland.

Magne Skartveit tok opp att tråden til Kleppe om ein føreseieleg struktur.

– Det bør vera føreseieleg for elevane. Eg tenkjer at elevane i 6. klasse skal førebuast på ein overgong, så dei ikkje kjem i mai og ikkje veit kor dei skal gå eit år seinare, spelte KrF’aren inn.

Magnar Solheim frå FrP hang seg på Skartveit.

– I utgangspunktet er det berre å laga ei sak for Onarheim skule der me går inn for 1.–7. trinnsskule på Onarheim, så er det ikkje tvil om kor elevane skal vera. 1.–7. trinn er noko mange i Onarheimsbygda vil ha, fortsette Magnar Solheim.

– Eg foreslår me kan bestilla ei sak på ny vurdering av klasseinndelinga på Onarheim, konkluderte Fjeldstad.

Rådmannen oppsummerte med at Fjeldstad sette fram eitt framlegg til tillegg i planen.

– Me innarbeidar det ikkje i planen, men det følgjer som eit tileggsavsnitt i vedtaket, sa Dalland.

Forslaget vart vedteke, og formannskapet ber dermed om at det vert lagt fram ei eiga sak for kommunestyret knytt til inndeling av Onarheim skule.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...