UGGDAL SKULE: «På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser», peikar Ingrid Restad (Ap) på.      (Foto: Camilla Korsnes)
UGGDAL SKULE: «På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser», peikar Ingrid Restad (Ap) på. (Foto: Camilla Korsnes)

Debatt: Svar til Sp

Publisert 03.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 12.53.

Sp utfordrer Ap på kapasitet, økonomi og struktur. Hva med barnas ve og vel? Trygg overgang fra barnehage til småskole? Gode oppvekstvilkår? På Reiso er det bra aktivitetsområde/turterreng, lekeområde og trygge omgivelser. Ikke verdt å ta med i betraktningen? Ap mener dette er viktige argument i en slik diskusjon.

Sp konkluderer med at Uggdal skule må utvides og ombygges for 40 millioner for å få en fremtidsrettet drift. Uggdal skule er ganske nylig restaurert for fem millioner for å tilpasses en bedre skolehverdag for de små. Uggdal skule har fått et rykte på seg om at kapasiteten er sprengt. Som Øystein Flakke skriver i sitt innlegg 22.11.2018, var grensen på 110 elever før barnehagen flyttet ut av skolen.

Sp utfordrer videre på tilpasning til fremtidig skoledrift. Hva er en bra fremtidig skolestruktur? Her strides de lærde. I Utdanningsnytt.no finner en f.eks «Mobbing av elever er mest utbredt på grunnskolens ungdomstrinn. Ved 1-10 skoler er det imidlertid mest mobbing. Antall elever som mobber andre elever er betydelig lavere på barneskoler enn på 1-10 skoler.»

Stjernereiso ble i 2012 innleid som midlertidig avlastningsbarnehage grunnet store kapasitetsutfordringer (heldige oss). I årene etter 2012 ser vi at behovet for barnehageplasser ikke minker, så i 2015 fikk vi et enstemmig vedtak i kommunestyret på at Stjernereiso skulle kjøpes ut. Prisen var fem millioner, og oppgradering til en mer brukervennlig barnehage beløp seg samme år til 4,8 millioner, totalt 9,8 millioner.

Hva er så midlertidig? Ap, til liks med andre, kan ikke påregne i hvor mange år Stjernereiso er en hensiktsmessig og god barnehage for barn og pedagoger. Vi mener likevel at Stjernereiso er et godt sted for barna våre i mange år fremover. En skal likevel ikke kimse av de ansattes behov for korrigeringer/justeringer i bygget. Dette er deres arbeidsplass, og arbeidsmiljø er viktig og må ivaretas.

Les også: Debatt: Ope brev til politikarane i Tysnes kommunen

Sp har en portefølje av argument for deres politikk. Og mye av dette kan vi være enig med Sp i. Vi stiller likevel en del spørsmål:

• Sterkere fagmiljø er bra. Kan det organiseres på annen måte som inkluderer alle, også lærere på Onarheim skule?

• Godt arbeid med SFO i samarbeid med ungdomsskolen? Tenker en seg da ungdomsskoleelever som medhjelpere i SFO?

• Redusert transport av elever. I dag har vi én sone på Tysnes, som gir en kostnad på kr. 19,- x 2 (t/rt) pr elev. Også barn i Vågsmarka som går i småskolen har krav på skyss. Dette har å gjøre med avstand til bussholdeplass. Så må vi ikke glemme at 1.-4. klasseelever i Uggdal vil få busstransport til Våge med dette skiftet.

• Barnehage på Reiso med egen gymsal. Gymsalen på Reiso nyttes av barnehagen i dag. Da kan det stille seg verre for kapasiteten i Tysneshallen, som faktisk er i bruk hver time i dag, av elever på mellom- og ungdomstrinnet. Hvem vil vike plassen for 1.-4. klasse?

Planarbeidet for mellomtrinnet på Gjerstad er godt i gang. Vi i Ap mener at bygget gir gode vilkår for læring og aktivitet, både i skoletiden og etter skoletid. Med denne investering vil Tysnes kommune stå inne for et lån på 191,2 millioner (før bruk av havbruksfondet). Ap mener at neste investering er å avhjelpe et skrikende behov for ny og større barnehage på Onarheim. Vi tillater oss derfor å korrigere Sp’s kalkyle av Ap’s påståtte fremtidige investeringsplan.

Økonomi:

• Utbygging av nytt mellomtrinn i Våge: 101 mill

• Ny barnehage på Onarheim: 40 mill

• Ny/utviding av barnehage i Våge på sikt: 50 mill (for å bruke Sp sin kalkulering)

• Ny barnehage i Uggdal: kr. 0 (Behov for oppgradering/justering av Stjernereiso må kostnadsberegnes og legges frem til behandling)

• Utviding av Reiso skule: kr. 0 (til fremtidig barnetallsutvikling viser noe annet enn det vi vet i dag)

• Totalt: kr. 191 mill

I formannskapet har Sp ikke lagt frem krav om justering av skulebruksplanen, og heller ikke lagt inn forslag til justering av fremtidig budsjett. Men Ap går gjerne i diskusjon om skulestrukturen når den saken blir aktuell.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: God dialog med grunneigarane er nødvendig

Over 90 personar på folkemøte om E39-planane viser at det er heilt nødvendig at vegvesenet stiller på Tysnes for å informera om status for den nye stamvegen.Store delar av Tysnes har vore samde om at ein ny E39 bør gå gjennom kommunen vår. Kommunestyret i Tysnes har vore samrøystes på dette. Politikarane var og...