TIGGEFORBOD: Magnar Solheim ville ha ein diskusjon i formannskapet kring punktet om tigging i dei nye politivedtektene.
TIGGEFORBOD: Magnar Solheim ville ha ein diskusjon i formannskapet kring punktet om tigging i dei nye politivedtektene.

Skal vedta nye politivedtekter

Forskrifter om tigging og bruk av heliumballongar er blant punkta som er foreslått i dei nye politivedtektene til Tysnes kommune.
Publisert 07.12.2018 kl. 16.00.

I kommunestyremøtet neste veke skal mellom anna nye politivedtekter for Tysnes kommune vedtakast. Allereie i februar sende politiet ut nye normalpolitivedtekter til kommunane i landet.

Normalpolitivedtektene skal angje kva som kan regulerast i politivedtektene for kvar enkelt kommune.


Tigging

Eit av dei nye punkta i vedtektene omhandlar tigging. Her har kommunane tre moglege formuleringar å velja mellom.

Kommunen kan enten bestemma at «tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode», at «tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet som kan setja vilkår om tid og stad for tigginga» eller at «tigging på offentleg stad eller frå hus til hus, kan berre skje etter at det først er sendt melding til politiet».

I formannskapsmøtet førre veke vart det diskutert kva for ei formulering kommunen skal gå inn for. Innstillinga frå rådmannen var alternativ 2, som seier at tigging berre kan skje etter melding til politiet, og at dei kan setja vilkår om tid og stad.

– Me har reint praktisk ikkje noko problem med tigging. Me har kanskje sett nokon i Våge-området under Tysnesfest, sa ordførar Kåre Martin Kleppe på møtet.


Fremma totalforbod

Framstegspartiet sin representant Magnar Solheim utfordra innstillinga frå rådmannen, og stilte spørsmål om kvifor ein skal opna for tigging i utgangspunktet.

–Tigging bør vera forbode. Eg veit ikkje kvifor dette med politiet er komen inn, sa Solheim.

Frå Arbeidarpartiet vart det stilt spørsmål om kvifor det er naudsynt med eit totalforbud.

– Er det behov for å forby noko som ikkje er eit problem? Innstillinga er lagt på den midtre løysinga. Slik me forstår det, så kan politiet seia nei når dei får melding. Me føler den innstillinga er det mest humane alternativet, sa Anne Merete Fjeldstad, som var einig med rådmannen si innstilling.

Solheim enda opp med å fremja eit alternativt forslag om at kommunen skal gå for alternativ 1, som seier at tigging på offentleg stad eller frå hus til hus er forbode, utan å opna for tigging ved melding til politiet.

– Eg skal ikkje stå på barrikadane i denne saka, men tigging som er knytt til eit kriminelt nettverk er ikkje noko positivt. Eg set fram ei ny innstilling, så får me ein diskusjon i kommunestyret, sa Solheim.

Berre Solheim stemte for sitt eige forslag, medan dei andre stemte for rådmannen si innstilling. Begge forslaga vert lagt fram for kommunestyret neste veke.


Heliumballongar

Eit anna punkt i dei nye politivedtektene handlar om heliumballongar. I eit møte før sommaren gjekk formannskapet inn for eit tilleggspunkt til paragraf 5, som handlar om forsøpling og tilgrising.

Forslaget seier at det på, eller i nærleik til offentleg stad er forbode «å bruka eller selja heliumballongar eller tilsvarande.» Dette er eit punkt ei rekkje kommunar i landet gjekk inn for i løpet av vårmånadane. Argumenta for å forby heliumballongar handlar mellom anna om at ballongane endar opp som forsøpling i naturen, samt at helium er ein truga ressurs.


Viktig møte

Kommunestyremøtet neste onsdag er eit viktig møte, og det siste i 2018. Det er mykje som skal vedtakast før det nye året byrjar.

I tillegg til å vedta nye politivedtekter, skal mellom anna budsjettet for 2019 vedtakast. Det same skal samfunnsdelen av kommuneplanen. Begge delar har vore mykje diskutert i møte gjennom hausten, og er viktige saker med tanke på korleis kommunen skal styrast neste år og i åra som kjem.

I tillegg skal mellom anna moglegheitsstudien for nytt mellomtrinn ved Tysnes skule, støtte til forstudie om Sunnfast-prosjektet, tidleg innsats i skulen og komunedelplan for vass, avløp og vassmiljø diskuterast.

Møtet skal avsluttast med utdelinga av kulturprisen for 2018.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...