PÅ SYNFARING: Grunneigar og tiltakshavar for hytteplanen, Inge Malkenes viste utvalet rundt på området på Malkenes som no skal regulerast. F.v. Inge Malkenes, Magne Skartveit, Lena Vermedal, Morten Anthonessen (planansvarleg i Tysnes kommune), Egil Berge (utvalsleiar), Gjermund Lygre Kongsvik, Arve Belt (bak) og Grethe Barmen.
PÅ SYNFARING: Grunneigar og tiltakshavar for hytteplanen, Inge Malkenes viste utvalet rundt på området på Malkenes som no skal regulerast. F.v. Inge Malkenes, Magne Skartveit, Lena Vermedal, Morten Anthonessen (planansvarleg i Tysnes kommune), Egil Berge (utvalsleiar), Gjermund Lygre Kongsvik, Arve Belt (bak) og Grethe Barmen.

Positive til hytteplanen på Malkenes

Politikarane i landbruk/teknisk hadde ingen negative merknader å koma med då reguleringsplanen for hyttefeltet Malkenestangen stod på saklista tysdag.
Publisert 07.12.2018 kl. 06.00. Oppdatert kl. 07.39.

Den einaste kommentaren som kom fram i møtet var frå Arve Belt (V).

– Det er kjempeflott at grunneigaren har teke tak i denne saka, kommenterte Belt.

Han rosa også den gode dialogen som har vore mellom grunneigar og Tysnes kommune. Grunneigar for reguleringsplanen er Inge Malkenes.


På synfaring

Før saka kom opp til handsaming, tok planansvarleg i Tysnes kommune, Morten Anthonessen, saman med sakshandsamarane ved teknisk etat, politikarane med på synfaring til Malkenestangen. Her møtte dei grunneigar og tiltakshavar Inge Malkenes, som informerte om prosjektet på spaserturen gjennom feltet.

Planområdet er på 81 dekar.

– Utan ein regulert plan ville eg ikkje kunna føreta meg noko i dette området, fortalde Malkenes på synfaringa.

No får han ein regulert plan med seks nye hyttetomter som han kan selja. Ny veg som er planlagt inn i området vil også gjera det mogeleg for grunneigaren å koma til slåtteteigar med traktor og forhaustar etter dagens standard på det maskinelle utstyret.

– På den måten vil eg kunna hausta desse bakkane, og hindra at alt gror att med busk og kratt, fortalde Malkenes.

Då politikarane kom tilbake til rådhuset, vart saka samrøystes godkjent utan ein einaste negativ kommentar.

Saka er no klar for å kunna leggjast ut på høyring og offentleg ettersyn, med minst seks vekers høyringsfrist.


Ein årelang plan

Detaljreguleringsplanen for Malkenestangen, gnr. 121, bnr. 5 med fleire, har vore ei årelang sak for Inge Malkenes. Alt i 1998 tok han til å jobba med planane. Etter kvart vart saka utsett i påvente av den nye kommuneplanen. Sjølve planarbeidet som no ligg på bordet, tok han til med i 2006. Arbeidet stogga opp på grunn av usikre eigedomstilhøve. I 2012 krov kommunestyret at alle tidlegare frådelte hyttetomter i området måtte målast opp og grensesetjast på kartet.

– Det har vore eit omfattande arbeid. Eg har lagt ut over ein halv million kroner så langt. Før eg kan ta til å selja tomter, vil truleg kostnaden passera ein million, seier ein nøktern grunneigar.

Ei av dei store investeringane som står att, er ny veg inn i området.

– Eg håpar no at saka snart er ferdig. Målet er at kommunestyret kan godkjenna planen i 2019, seier Inge Malkenes.


Seks nye hyttetomter

Ifølgje planen er det lagt opp til seks nye hyttetomter med tilhøyrande parkering og grøntområde innanfor planområdet. På to av dei nye tomtene er det regulert plass for to hytter.

I planområdet ligg det frå tidlegare åtte frådelte tomter som det ikkje er bygd på, og som kommunen heller ikkje ville gje byggjeløyve til før planen er endeleg godkjent. Ei av dei tidlegare tomtene er ei bustadtomt.

– Eg håpar at det nye feltet vil føra til vekst og aktivitet i Tysnes, utan at eg i dag veit kor lett det vil verta å selja tomtene, seier Malkenes.

Tre av dei tidlegare tomtene har han kjøpt tilbake til hovudbruket.

– Det viktigaste for meg har vore å få rydda opp i området for neste generasjon, seier han.


God kritikk

Det er ikkje berre politikarane som er positive til planen. Det er også rådmannen.

– Planframlegget er oversiktleg presentert og i samsvar med referat frå oppstartsmelding, heiter det i den kommunale saksutgreiinga.

Rådmannen har registrert at det kan vera usemje mellom tiltakshavar og enkelte tomteeigarar i området.

– Rådmannen kan ikkje gå inn i denne diskusjonen, men vurderer det som positivt at området vert regulert gjennom ein prosess der alle partar får høve til å uttala seg, heiter det i sakspapira.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes Kraftlag er eit historisk namn som bør vidareførast

Tysnes Kraftlag er eit gamalt og godt innarbeidd namn så vel i lokalsamfunnet som utanfor kommunen sine grenser. I over 70 år har Tysnes Kraftlag eksistert som straumleverandør og netteigar på Tysnes. No har selskapet gått inn i ein ny epoke. Spørsmålet som no har meldt seg, er om selskapet bør skifta namn. Det bør det ikkje.Det var ei skikkeleg storhending som skjedde på Tysnes den...