PRISVINNAR: Magne Storesætre har lagt ned mykje innsats i dugnadsarbeid, mellom anna på den nye skihytta i Solheimsdalen. No har han fått kommunen sin kulturpris for innsatsen.
PRISVINNAR: Magne Storesætre har lagt ned mykje innsats i dugnadsarbeid, mellom anna på den nye skihytta i Solheimsdalen. No har han fått kommunen sin kulturpris for innsatsen.

– Dei som vel å setja av tid til dugnadsarbeid, er kvardagsheltar i mine auge

Lang og tru innsats for idrettslag og musikklag er blant grunnane til at Magne Storesætre er vinnar av Kulturprisen 2018.
Publisert 13.12.2018 kl. 07.07. Oppdatert kl. 10.17.

– Eg såg ikkje for meg at eg skulle få kulturprisen. Det er litt stas, seier Magne Storesætre.

Onsdag ettermiddag, før kommunestyremøtet vart sett i gang, offentleggjorde kommunen han som vinnar av Kulturprisen 2018.

– Eg set stor pris på det. Det er kjekt å bli nominert, og endå kjekkare å bli valt ut til å få prisen. Det er mange i Tysnes som gjer mykje, og som fortener prisen, så det betyr mykje for meg, fortel Magne.


Grunngjeving

I grunngjevinga for prisen, som er basert på eit innsendt forslag, er det lagt stor vekt på Magne sin innsats innan fleire ulike område. Han er mellom anna sterkt engasjert i både idrettslaget og musikklaget på Onarheim, der han for tida er høvesvis nestleiar og leiar.

«Tysnes» møter Magne ved skianlegget i Solheimsdalen, der den nye skihytta nesten står klar for bruk. Det er eit prosjekt Magne og resten av idrettslaget har brukt mange timar på i år, og er ein viktig faktor i grunngjevinga for prisen.

– No er det berre nokre småting som gjenstår på hytta, og me rekner med at den skal vera klar til bruk i vinter, fortel han.


Skihytte

Den nye skihytta er det nyaste tilskotet til skianlegget i Solheimsdalen. Arbeidet med hytta starta i månadsskiftet mai/juni, og mykje av arbeidet er gjort på dugnad.

– Det har nok totalt vore 1.400 dugnadstimar på hytta. Sjølv har eg kanskje 200 dugnadstimar, fortel han, medan han er nøye på å påpeika at dette er eit prosjekt mange skal ha ros for.

– Det er mange som har lagt ned mykje arbeid her, og det har vore mange flinke folk involvert for å få dette til, seier Magne.

Han er oppteken av å trekkja fram andre bidragsytarar.

– Etter at sjølve skianlegget stod klart i 2012, har det vore jobba hardt for å få finansiering til prosjektet. Håvard Singelstad, som var prosjektleiar, og Ole Skaten, som den gong var leiar i idrettslaget, var nøkkelpersonar som stod på barrikadane for å få finansiert prosjektet.

Magne trekkjer òg fram Morten Nordal, som i dag er leiar i idrettslaget, og prosjektleiarane Sverre Singelstad og Magnar Solheim som viktige personar for prosjektet, i tillegg til alle andre som har bidrege.

– Det som er viktig, er ikkje kva eg gjer, men den totale summen av frivilig innsats. Den har vore veldig bra på dette prosjektet. I siste trinn av bygginga har det vore nærare 40 personar med, fortel prisvinnaren.


Betre enn planlagt

Slik skihytta har enda opp, er eit steg opp frå dei opphavelege planane.

– På Tysnes er det god samhandling mellom næringslivet og lag og organisasjoner. Både Alsaker fjordbruk og Lerøy har vore inne og finansiert skihytta slik at me har fått til endå meir på hytta enn planlagt. Me har mellom anna fått lagt eit flott skifergolv, og fått grave etter vatn.

Det neste prosjektet i Solheimsdalen er å utvida parkeringsplassen. Formannskapet i Tysnes har førebels løyvt 400.000 kroner til utviding av parkeringsplassen.

– På flotte vinterdagar, eller når det er arrangement på skianlegget, vert det fort fullt på parkeringa. Det hjelper svært godt at kommunen vil spytta inn pengar til utvida parkeringsplass. Eg er imponert over korleis frivillige, kommunen og næringslivet klarer å trekkja i same retning på Tysnes, fortel Magne.


Breitt arbeid

Vidare i grunngjevinga av prisen, vert det lagt vekt på alle dei ulike prosjekta og områda Magne engasjerer seg i.

«Magne Storesætre fortener kulturprisen 2018 for sitt store engasjement for idrett, musikk og kulturlivet på Tysnes gjennom mange år. Aktivitet som gjer oss rikare på opplevingar og minne», står det i nominasjonsforslaget.

Både innsatsen i idrettslaget og musikklaget vert nemnt. Det vert også innsatsen i Onarheim sokneråd, der han tidlegare har vore leiar. Det er også nemnt at han alltid stiller opp til å leia basarar og konsertar, og er med på dugnadsarbeid på ulike arrangement, som den årlege laksefesten og Blåbærhaugen opp.

– Det er vel sjeldan eg seier nei, fortel Magne.

At han får årets pris er til stor glede og vidare motivasjon.

– Det er ikkje tvil om at eg føler prosjekta eg er med på, og innsatsen eg legg ned vert sett pris på. At eg får denne prisen no, gjer ikkje at eg set meg ned i godstolen av den grunn. Eg vert motivert til å fortsetja med frivillig arbeid, fortel han.


Fellesskap

Å vera engasjert i lag og organisasjonar er noko Magne er van med frå oppveksten.

– Eg var ung då eg vart med i idrettslaget og i musikklaget. Å vera ein del av dei fellesskapa heng att frå oppveksten, fortel han.

– Eg synest det er viktig for heile lokalsamfunnet at ein er engasjert, og det er viktig at det skjer noko i bygda. Samtidig set eg sjølv pris på dei aktivitetane me legg til rette for, enten det er å bruka skianlegget, eller å gå på Blåbærhaugen.

Å finna tid til dugnadsarbeid, handlar ifølgje Magne om å prioritera.

– Me har alle 24 timar i døgnet. Dei som vel å setja av tid til dugnadsarbeid, er kvardagsheltar i mine auge.

Les også: Freddy er den audmjuke vinnaren av Frivilligprisen 2018


NESTEN FERDIG: Det er litt småarbeid igjen på skihytta i Solheimsdalen, men Magne satsar på at hytta er klar til vintersesongen startar.
NESTEN FERDIG: Det er litt småarbeid igjen på skihytta i Solheimsdalen, men Magne satsar på at hytta er klar til vintersesongen startar.
PÅ RÅDHUSET: Prisen vart delt ut av ordførar Kåre Martin Kleppe før kommunestyremøtet onsdag.
PÅ RÅDHUSET: Prisen vart delt ut av ordførar Kåre Martin Kleppe før kommunestyremøtet onsdag.

Siste saker Gå til framsida

Lesarbrev: Hugs valdagen den 9. september

Det er ei dårleg demokratisk innstilling å ikkje stemma ved eit val. Same om du er noko ueinig med dei ulike partia, så er det alltid eit parti det kan vera greitt å gje si stemme til. Me i Tysnes FrP meiner me har eit godt valprogram, som seier noko om det som må bli betre i Tysnes kommune.Tysnes FrP er svært opptatt av at det ikkje må bli reduksjon i talet på ferjeanløp til og frå...

Klar for kommunal praksis

Jon Agnar Leirvik skal det neste halve året bu og arbeida på Tysnes, som ein del av statsvitskapsutdanninga.