NY PARKERINGSPLASS: Delar av området «Sagtomta» blir også i dag nytta til parkering. No søkjer Alsaker Fjordbruk om å laga ny parkeringplass for 25 bilar på tomta. Tomta ligg attmed Onarheimselva, vis a vis kyrkjegarden.
NY PARKERINGSPLASS: Delar av området «Sagtomta» blir også i dag nytta til parkering. No søkjer Alsaker Fjordbruk om å laga ny parkeringplass for 25 bilar på tomta. Tomta ligg attmed Onarheimselva, vis a vis kyrkjegarden.

Onarheim kyrkje får bruka ny privat parkeringsplass

Alsaker Fjordbruk vil byggja ny parkeringsplass på sørsida av Onarheimselva. Her tilbyr dei parkering også for Onarheim kyrkje.
Publisert 14.12.2018 kl. 10.00.

Delar av området som Alsaker Fjordbruk ynskjer å bruka til ny parkeringsplass, blir også i dag nytta til parkering. Alsaker Fjordbruk vil no utvida denne plassen, den såkalla «Sagtomta», slik at det vert plass til 25 bilar. Dei søkjer også om å få setja opp ein gråsteinsmur i lengde 45 meter mot skråning i sør.

Saka vart handsama i utval for landbruk/teknisk i sist møte. Rådmannen hadde tilrådd at søknaden vart imøtekomen. Det same gjekk politikarane samrøystes inn for.

Det vert søkt om både dispensasjon frå plankravt i kommuneplanen, dispensasjon frå byggjegrense på 50 meter frå Onarheimselva og dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for Alsaker Fjordbruk.

– Ut frå ei heilskapsvurdering finn ein å vera positiv til omsøkt tiltak og gje dispensasjon frå plankrav, byggjegrense mot Onarheimselva og vist avkøyrsle i reguleringsplanen for gnr. 152, bnr. 99, står det å lesa i sakspapira, der det også heiter at tiltaket ikkje vil medføra vesentlege endringar utover slik situasjonen er i området i dag.Saka går no til Fylkesmannen og fylkeskommunen for uttale. Søknaden vert også sendt Statens vegvesen for uttale for plassering av avkøyrsla til parkeringsplassen. Dersom det ikkje kjem inn vesentlege merknader, har fagetaten fått fullmakt til å handsama saka på delegasjon.

Alsaker Fjordbruk tilbyr parkering for kyrkja. I søknaden skriv Alsaker: «Utanom Alsaker Fjordbruk sin bruk vil sjølvsagt parkeringsplass også kunna avlasta parkeringssituasjonen ved kyrkja i aktuelle periodar, kor det i dag føregår parkering langs (og i) vegbana til Fv 78 med følgjande innsnevring. Parkeringssituasjonen ved Onarheim kyrkje har mellom anna vore tema i trafikksikringsplanen for Tysnes 2017-2024».


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.