UTBYGGING: Krokjen er eit godt lokalt namn, som bør vidareførast, meiner «Tysnes». (Foto: Camilla Korsnes)
UTBYGGING: Krokjen er eit godt lokalt namn, som bør vidareførast, meiner «Tysnes». (Foto: Camilla Korsnes)

Leiar: Lokale stadnamn handlar om identiteten vår

Publisert 16.12.2018 kl. 06.00.

Det var ein grundig og til dels heftig debatt då Tysnes kommune for nokre år sidan skulle handsama saka om stadnamn og vegadresser.

I kommunestyret vart det stort fleirtal for å nytta o-endingar i lokale stadnamn. Det vart ikkje godt motteke hjå Statens Kartverk.

Kartverket krov at lokale stadnamn som Årbakkaheio, Skåte, Eiabrekko og Skåravågen vart endra til Årbakkaheia, Skotet, Eidabrekka og Skoravågen. Men det møtte stor motstand hjå kommunestyret. På det fyrste kommunestyremøtet i 2016 sa alle dei 21 representantane nei til klagen frå Kartverket. I staden røysta alle for eit framlegg frå Egil Berge (H) om ikkje å ta klagen frå Kartverket til følgje. I kommunestyret den gongen siterte Berge lovverket, og gjorde det klart at det er rom for å nytta lokale skrivemåtar for stadnamn i visse situasjonar.

All honnør til politikarane i Tysnes som reiste rygg mot byråkratane i Kartverket. I lokale stadnamn-saker må det vera dei som kjenner lokalmiljøet best som må få bestemma.

No skal Tysnes få to ny vegnamn; for det nye byggjefeltet på Onarheim og det nye byggjefeltet i Tysnesbygda.

På Onarheim har Henningshagen vorte brukt om det nye feltet heilt sidan planarbeidet tok til. Henningshagen er eit innarbeidd namn allereie. Det vart også påpeika av utvalsmedlem Grethe Barmen då landbruk/teknisk handsama saka i sist møte.

Henningshagen bør verta det offisielle namnet, og det bør koma på plass så snart som mogeleg som vegadresse for dei som allereie har sett opp bustad i feltet og flytta inn. Så langt har desse nemleg ikkje fått vegadresse.

Det nye bustadfeltet i Tysnesbygda, som blir liggjande på gardane Lande og Krokjen, skal og få eige vegnamn. Eit framlegg som var kome inn til kommunen om å bruka Vodlavegen som vegnamn, vart avvvist av politikarane i landbruk/teknisk. Arve Belt (V) meinte at vegnamnet bør vera Krokjen eller Kroken, og det fekk full støtte i utvalet.

Krokjen er eit godt lokalt namn, som bør vidareførast. Og det bør førast vidare med «j» i namnet. Det er Krokjen med «j» det heiter i daglegtale, og det bør også vegnamnet verta. Utbyggjar av bustadfeltet, Tysnes Bolig AS, har allereie brukt namnet Krokjen i salsprospektet sitt. All honnør til dei for det.

Det bør Tysnes kommune og Statens Kartverk følgja opp i det vidare arbeidet.

redaksjonen@tysnesbladet.no


Siste saker Gå til framsida

Godøysund var draumeplassen for mange

Rita Steckmest Sivertsen (52) vaks opp med somrane på Godøysund og hotellet der då familien eigde det. No har ho, broren Tom og mannen hennar, Nils Petter Sivertsen, kjøpt tilbake Godøysund og vil rydda og leggja til rette for at mange igjen kan bruka øyane der til gode naturopplevingar.