VIKTIGE FOR SPRÅKET: «Mange nynorske lokalaviser er små og sårbare, og regjeringa må sikra desse gode rammevilkår, skriv Magne Aasbrenn. (Foto: Noregs Mållag/Camilla Korsnes)
VIKTIGE FOR SPRÅKET: «Mange nynorske lokalaviser er små og sårbare, og regjeringa må sikra desse gode rammevilkår, skriv Magne Aasbrenn. (Foto: Noregs Mållag/Camilla Korsnes)

Debatt: Avisa skal fram

Publisert 17.12.2018 kl. 06.00.

Det er viktig at regjeringa legg til rette for distribusjonsløysingar som er føreseielege på ein slik måte at det er råd for avisene å tilpassa utgjevingane sine.

Regjeringa vil no kutta ned på postomberingsdagar til 2,5 dag i snitt kvar veke. Framlegget er at eine veka er det postlevering måndag, onsdag og fredag, og andre veka er tysdag og torsdag. Det gjer at avislevering ikkje er mogleg, ifølgje Landslaget for lokalaviser. Nesten 400.000 nordmenn står i fare for å mista tilgangen til daglege aviser. Eit titals aviser står i fare for å leggja ned.

Les også: Postkort-kampanje mot ny lov

Avisene driv dagleg språkopplæring, ikkje berre for born, men like mykje for vaksne. Avisspråket formar skriftspråket vårt og skaper ideal både i vår formelle og uformelle kommunikasjon. Trass i at det er klart flest aviser på bokmål, vil Noregs Mållag peika på at for nynorsken er nynorskavisene svært viktige for sine lesarar og i sine nedslagsfelt.

I 2014 kom det ut 235 aviser. Av desse var 66 redigerte på nynorsk, 20 på begge språka. I tillegg kjem regionavisene, og dei meiningsberande riksavisene, som har ein del artiklar på nynorsk. Den einaste nynorske riksavisa er Dag og Tid. Nye vilkår for postomdeling kan føra til av fleire av desse nynorskavisene lyt leggja ned.

Noreg er i verdstoppen når det gjeld avislesing og talet på aviser per innbyggjar. Mangfaldet i aviser er med og fremjar demokrati og meiningsmangfald og gjev rom for kulturelle ytringar frå ulike geografiske og sosiale lag av folket. Dette mangfaldet ser me også på nettet. Men sjølv om lokalavisene satsar digitalt, så kjem dei viktigaste annonseinntektene framleis frå papiravisa.

Difor vert desse avisene sett i ein svært alvorleg situasjon om dei nye framlegga til kutt i postomdelinga vert gjennomførte no. Mange nynorske lokalaviser er små og sårbare, og regjeringa må sikra desse gode rammevilkår og setja både redaksjonane og lesarane i stand til å møta den digitale framtida.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...