SISTE MØTE FOR ÅRET: Førre onsdag var kommunestyret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjettet vart vedteke. Dei fleste partia lufta tankane sine om budsjettet frå talarstolen, mellom anna Øystein Dalland frå Senterpartiet.
SISTE MØTE FOR ÅRET: Førre onsdag var kommunestyret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjettet vart vedteke. Dei fleste partia lufta tankane sine om budsjettet frå talarstolen, mellom anna Øystein Dalland frå Senterpartiet.

Semje om kommunebudsjett

Førre onsdag var kommune- styret samla for siste gong i 2018, og kommunebudsjett og økonomiplan vart vedteke.
Publisert 19.12.2018 kl. 13.49. Oppdatert kl. 16.24.

Den største kommunepolitiske debatten i Tysnes denne hausten har handla om budsjett for 2019, og om økonomiplan fram til 2022. Økonomisjef Rolf Johan Lunde starta hausten med å presentera administrasjonen sitt budsjettforslag, og kalla det «eit stramt budsjett».

I det opphavelege forslaget vart det ikkje presentert store kutt i budsjettet, og det er lagt opp til at drifta skal fortsetja som i 2018. I investeringsbudsjettet er det sett av pengar til nytt mellomtrinn på Tysnes skule, og etterkvart til ny barnehage på Onarheim.


Politisk semje

Alle partia har i prosessen kome med innspel til budsjettforslaget. Enkelte ting har vorte teke med, medan andre ting er sett på vent. Det var likevel eit samd og einstemmig kommunestyre som vedtok budsjettet i kommunestyremøtet sist onsdag.

Dei fleste partia gjekk på talarstolen for å lufta sine tankar kring budsjettarbeidet. Fyrst ute var varaordførar og Senterparti-representant Kristin T. Gjerstad Kleppe.

– Det er ganske kjekt å vera politikar i Tysnes, der ein slepp å driva med kutt, og kan gjera investeringar for framtida. Me i formannskapet har diskutert oss fram til det som ligg her i dag, og me i Senterpartiet synest at me har vorte einige om mykje bra, sa ho.

Både ho og andre kommunestyremedlemmar trekte fram inntektene frå Havbruksfondet som eit viktig bidrag til kommuneøkonomien.

– Frie midlar og mindre utgifter til avdrag og renter gjev oss handlingsrom i åra som kjem med viktige investeringar i skule og barnehage, sa Gjerstad Kleppe.

Ordførar Kåre Martin Kleppe var også nøgd med budsjettarbeidet.

– Me i Høgre er veldig fornøgd med det framlegget som ligg på bordet i dag. Me er nøgd med at me legg fram eit budsjett som står seg i tida framover. Det er viktig for oss å bruka midlane rett, uttalte han på møtet.


Auka frivilligstilling

Eit av punkta som har vorte innlemma i budsjettet, er ei auka støtte til frivilligsentralen. Der vert det ein stillingsauke frå ein noverande 50 prosent stilling, til 100 prosent.

– Dei som driv med frivillig arbeid i kommunen er til uvurderleg hjelp på mange aktivitetar. At det vert ei dobling av støtta til frivilligsentralen, er ei god prioritering, sa Gjerstad Kleppe frå talarstolen.

Per Verner Aase er tilsett som leiar i frivilligsentralen, og han er glad for auka stilling i tenesta.

– Det gjer at me kan klara meir, og bruka meir tid på å motivera fleire frivillige, fortel han.

Det er frivilligsentralen sjølv som har søkt om auka stillingsprosent. Ynsket er å auka Aase si stilling til 60 prosent, og tilsetja ein ny person i 40 prosent stilling.

– Me må tenkja langsiktig. I den nye stillinga hadde det vore fint å fått inn nokon med god kontakt med dei unge i kommunen, seier Aase.


Helsespørsmål

Magne Skartveit frå KrF gjekk også på talarstolen då budsjettet var diskutert.

– Det er god økonomistyring i kommunen, og det er fordi ein har vore nøktern i drifta tidlegare. Me ser nabokommunar som slit vesentleg meir med budsjetta enn det me gjer, sa Skartveit.

Han nytta også høvet til å stilla spørsmål kring helsetenestene i kommunen, og påpeika at ein må vera obs på bemanninga kring helse og omsorg.

– Har helsestasjonen gode nok rammer, arbeidsvilkår og organisering? Det er lagt opp til mange administrative planar når det gjeld organiseringstruktur. Når me får det på plass, vil det gjera arbeidet enklare, eller vil det føra til meir administrativt pålagt arbeid? Omsorg har me også våre auge på. Har dei det godt nok dei som bur på omsorgssenteret? Har legekontoret nok bemanning? var blant dei retoriske spørsmåla Skartveit stilte frå talarstolen.


Kreftkoordinator

Det vart samtidig uttrykt glede blant kommunestyrerepresentantane over at det i budsjettet er tydeleggjort ein kreftkoordinator-stilling i kommunen.

– Det gler meg at ein kreftkoordinator er komen på plass. Dette viser at det er viktig at innbyggjarane våre gjer beskjed når dei ser at me har manglar. Eg er veldig glad for at det vart tverrpolitisk semje om denne saka, sa Arve Belt frå Venstre.

Det var han sjølv som i eit tidlegare kommunestyremøte i år uttrykte ynskje om å få på plass ein kreftkoordinator i kommunen.


Meir bemanning i barnehagane

Det har vore kjent at det vert ein auke i bemanninga i tysnesbarnehagane, som eit resultat av nye reglar for teljing av barna. Medan det er krav om éin tilsett per tredje barn under tre år, er det krav om éin tilsett per sjette barn over tre år. Tidlegare har ein kunna telt barna både i august og januar, og dermed fått justert tilsettekravet i januar på dei barna som fyller tre år om våren.

Dei nye reglane seier at barna berre kan teljast i august, og dermed vil ein ikkje kunna justera talet på treåringar i januar. Dette fører til at det vert fleire nye årsverk i barnehagane, og ei ekstra utgift på driftsbudsjettet.

Anne Merete Fjeldstad frå Arbeidarpartiet trekte fram dei positive sidene ved bemanningsauken.

– I driftsbudsjettet i år kan me utropa barnehagebarna til dei store vinnarane. Nye statlege reglar gjev mange fleire hender til å ivareta dei minste gjennom lange barnehagedagar. Sjølv om det kostar mykje pengar, kan barnehagebarna feira i dag, sa ho i kommunestyresalen.


Fleire saker

I tillegg til det endelege vedtaket av budsjett og økonomiplan, var det også andre saker som vart diskutert i møtet. Dei fleste av sakene har vore drøfta i andre utval tidlegare.

Den prinsipielle bruken av midlane frå Havbruksfondet vart vedteken, og politikarane var einige om at minimum 70 prosent av pengane skal brukast på å nedbetala lån.

Også nye politivedtekter vart vedteke. Dette inneberer mellom anna at det vert forbode å selja og å bruka heliumballongar på offentleg stad.

– Eg er nøgd med at det er teke inn forbod mot bruk og sal av heliumballongar, som eg ser på som ei stor forureiningskjelde i nærmiljøet og i naturen. Eg meiner også at helium, som det vert sagt at er mangelvare i verda, må brukast til viktigare føremål enn ballongar, sa Høgre-representant Egil Bjarne Berge frå talarstolen.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Lokale entusiastar sikrar framtida for Spelet om Olavsgildet

Spelet om Olavsgildet kan bli ført vidare. Det er gull verdt for Tysnes.Det var i fjor sommar, i samband med markeringa av Johannes Heggland sin hundreårsdag i slutten av juni, at Spelet om Olavsgildet blei framført for fyrste gong. Urframføringa blei ei storslått markering, som på ny sette Tysnes på...