SKUFFA: Inge Malkenes frå Senterpartiet var blant kommunepolitikarane som reagerte negativt på funna i revisjonen av helsetenestene i kommunen.
SKUFFA: Inge Malkenes frå Senterpartiet var blant kommunepolitikarane som reagerte negativt på funna i revisjonen av helsetenestene i kommunen.

– Me er skuffa over det som kjem fram i rapporten

Tysnes kommune kjem dårleg ut revisjon av skulehelseteneste og helsestasjon.
Publisert 21.12.2018 kl. 06.00.

I kommunestyremøtet sist onsdag vart ein forvaltningsrevisjon av helsestasjons- og skulehelsetenesta i Tysnes kommune lagt fram. Rapporten seier at kommunen har fleire manglar knytt til helsestasjonen og skulehelsetenesta.

Les også: Raudt lyst for barnevernet

Deloitte har gjennomført forvaltningsrevisjonen, og ein representant frå firmaet var til stades på kommunestyremøtet for å presentera funna.


Fleire manglar

I rapporten vert det peikt på fleire manglar og problemstillingar i kommunen.

«Undersøkinga viser etter revisjonen si vurdering at Tysnes kommune ikkje har etablert eit tilfredsstillande system for styring av helsestasjons- og skulehelsetenesta (internkontrollsystem)», står det mellom anna i rapporten.

Det vert også sett spørsmålteikn ved manglande system for innhenting av brukarerfaringar, til dømes brukarundersøkingar, samt skulehelsetenesta sitt samarbeid med skulane på systemnivå.

«Undersøkinga viser at skulehelsetenesta i Tysnes kommune i liten grad har eit samarbeid med skulane om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elevane», står det i rapporten.


Reaksjonar frå politikarane

Etter presentasjonen var det fleire kommunestyrerepresentantar som bad om tid på talarstolen. Blant dei var Inge Malkenes.

– Me synest at det er utført ein grundig forvaltningsrevisjon. Me er glad for at den vart bestilt, og det viser seg at det var heilt på sin plass med ein revisjon. Me i Senterpartiet er både overraska, og ikkje minst veldig skuffa over det som kjem fram i rapporten. Det er avdekka store avvik i helsetenestene som skal leverast til skulebarna på Tysnes, sa Malkenes på møtet.

Han sit til vanleg i tenesteutvalet, og følgde opp med å stilla spørsmålsteikn kring informasjonen utvalet har fått frå administrasjonen.

– I tenesteutvalet har me regelmessig stilt spørsmål om tenesta vert teke i vare. Me har fått svar om at det har vore utfordringar med sjukemeldingar, men at dei har kontroll på det viktigaste. Konklusjonen i revisjonen tyder på det motsette, fortsette Malkenes.


Tiltak

Revisjonen kjem også med tilrådingar om tiltak som kommunen bør setja i verk. Seks punkt er lista opp i tilrådinga.

Det fyrste punktet handlar om å etablera eit heilskapleg styringssystem for helsestasjonen og skulehelsetenesta. Det inneber mellom anna ei tydeleg fordeling av roller og ansvar, og system for oversikt over kompetanse og opplæringsbehov blant medarbeidarane.I dei andre punkta vert det mellom anna tilrådd å sikra at barn og ungdom i kommunen har eit lett tilgjengeleg lågterskeltilbod i helsetenestene, og at skulehelsetenesta har eit systemretta samarbeid med skulane i kommunen.


Tek det alvorleg

– Eg synest det er ein god rapport, og eit viktig verktøy for oss, seier oppvekstsjef Aud Kaldefoss.

Ho fortel at dei har vore klar over nokre av problemstillingane som er lagt fram i rapporten.

– Me har allereie byrja å sjå på dei viktigaste tinga kring rapporten, og rett over nyttår set me oss umiddelbart ned for å arbeida med problemstillingane, seier oppvekstsjefen.

Kaldefoss fortel at det er ei viktig sak for kommuneadministrasjonen, og at dei tek rapporten på alvor. Ho er samtidig klar på at det er utfordringar knytt til å vera ein liten kommune.

– Me har små tenester, og dei er sårbare, mellom anna for sjukemeldingar, fortel Kaldefoss.


Siste saker Gå til framsida

Leiar: Tysnes bør få meir enn 400.000 i grasrotmidlar

Norsk Tipping har fordelt grasrotmidlane for 2018. Den viser at lag og organisasjonar i Tysnes har fått heile 433.568 kroner inn på bankkontoane sine frå tippeselskapet på Hamar. Det er eit svært bra tilskot til økonomien til ulike lokale lag og organisasjonar i kommunen vår.Det er idrettslaga som ser ut til å...

Debatt: – Vi kjøpte ikke for å drive hotell

Vi har satt i gang en prosess hvor vi ønsker å regulere eiendommen til hyttetomter og et leilighetsbygg. Prosjektet er fortsatt i en veldig tidlig fase. I forbindelse med den påbegynte reguleringsplanen hadde bladet Tysnes en artikkel om prosjektet. Vi redegjør der i korte trekk for hva vi ønsker med...