FOR RISIKABELT: – Me klarar ikkje å sjå at det vil vera grunnlag for å driva hotell på Godøysund i framtida, seier Nils-Petter Sivertsen, styreleiar i Godøysund AS.    (Arkivfoto)
FOR RISIKABELT: – Me klarar ikkje å sjå at det vil vera grunnlag for å driva hotell på Godøysund i framtida, seier Nils-Petter Sivertsen, styreleiar i Godøysund AS. (Arkivfoto)

Vil riva det gamle Godøysund Fjordhotel

Selskapet som har teke over Godøysund-eigedomen vil byggja leilegheitsbygg og satsa på fritidsbustader.
Publisert 03.01.2019 kl. 15.00.

Nils-Petter Sivertsen er styreleiar i selskapet Godøysund AS som i dag eig den tidlegare hotelleigedomen.

Han fortel til «Tysnes» at det er altfor risikabelt å satsa på hotelldrift på Godøysund. No har selskapet lagt fram ein ny detaljplan for korleis dei ynskjer å vidareutvikla den tidlegare hotelleigedomen.


Ikkje grunnlag for hotell

– Me klarar ikkje å sjå at det vil vera grunnlag for å driva hotell på Godøysund i framtida. Viss dette hadde vore for ti-femten år sidan, hadde nok Godøysund framleis vore eit merkenamn. Det er det ikkje lenger. No må ein starta heilt på nytt med marknadsføring. Det blir for stor risiko, konkluderer Sivertsen.

Dei nye eigarane på Godøysund ynskjer heller ikkje å leggja opp til ei utbygging som vil konkurrera med Haaheim og Mandelhuset.

– Dei har gjort ein fantastisk innsats. Me vil difor satsa på eit anna konsept.


Leilegheitsbygg

Sivertsen fortel at dei vil riva den gamle hotellbygningen. Bygget er i dag i så dårleg stand at dei ikkje ser noko anna løysing. På hotelltomta ynskjer dei som erstatning å byggja eit heilt nytt leilegheitsbygg. Planen er å selja leilegheitene og oppretta eit sameige for prosjektet.

Sjøbuo ynskjer dei derimot å ta vare på slik den står i dag. Den er i relativt god stand.

– Me håpar at Sjøbuo på sikt skal bli eit samlingspunkt for både båtfolk, hyttefolk og fastbuande, forklarar Sivertsen.

Det kan verta aktuelt å leiga ut Sjøbuo dersom det er nokon som er interessert i å driva konsept, på sommarbasis eller på heilårsbasis.


Ikkje masseturisme

I den nye planen vert det lagt opp til ei forsiktig utbygging. I tillegg til leilegheitsbygget, ynskjer dei også å leggja til rette for hyttebygging. Planen er ifølgje Sivertsen å selja hyttetomter.

– Me ynskjer ikkje masseturisme. Målet er å ta vare på naturen og avgrensa trafikken. Me ser på om me kan få til løysingar utan bilveg fram til fritidsbustadane. Planen er å ha minst mogeleg trafikk over brua, og at me skal ha parkeringsplassar i Gåsevik. Me er opptekne av å ha eit godt forhold til naboar og fastbuande, seier Sivertsen.


Må konsekvensutgreiast

Det er konsulentfirmaet Omega Areal som har fått oppdraget frå Godøysund AS med å utarbeida det nye feriekonseptet. Elisabeth Silde, som er avdelingsleiar plan, fortel at det vert varsla oppstart av planarbeidet, og at planprogrammet er utlagt til offentleg ettersyn.

– Når høyringsfristen er ute, vil me gå i gang med konsekvensutgreiing. Det er eit krav sidan den nye planen er eit nytt konsept som ikkje er i samsvar med tidlegare godkjende planar. No vert det ein vanleg reguleringsplan-prosess med høgkvalitets fritidsbustader på ein stille og roleg plass på øya, seier Silde.Så langt har konsulentfirmaet vore i kontakt med kommunen.

– Kommunen har vore veldig positiv til at det skal skje noko på Godøysund, seier Silde.

Ho fortel at det normalt tek minst eitt års tid for å få godkjent denne type planar. Utbygging og anleggsperiode vil difor truleg ikkje kunna starta opp før i 2020.


Skal rydda turstiar

Men allereie i vinter er det planen å koma i gang med å rydda turstiar.

– Me har engasjert tømmarhoggar for å opna opp dei flotte turstiane på området slik at folk kan nyta den storslåtte naturen på øyane, informerer Sivertsen.

– Ettersom me ynskjer ei miljøvenleg utbygging, har me sett opp bom før brua for å avgrensa trafikken. Fastbuande og andre som har rettar, har fått nøklar til bommen, legg han til.


Dei nye eigarane

Det er skipsreiar Tom Steckmest og ekteparet Rita Steckmest og Nils-Petter Sivertsen som eig hotelleigedomen i dag, gjennom selskapet Godøysund AS. Dei kjøpte hotelleigedomen på tvangssal etter at konseptet til dei tidlegare eigarane gjekk konkurs.

Foreldra til Tom og Rita eigde hotellet i fleire tiår fram til 1982.


Siste saker Gå til framsida

Har du oversikt over kva du eig?

Ei undersøking gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at det berre er 25 prosent av hordalendingane som har dokumentert verdiane i heimen sin. Det kan by på unødvendige utfordringar i forsikringsoppgjeret, dersom du skulle bli råka av til dømes brann eller tjuveri. – Skjer det ein totalskade ved brann, er det nærmast umogleg å klara å hugsa alt ein har hatt av ting. Det same kan vera...

På plass som bibliotekvikar

Med biblioteksjefen ute i permisjon, er det Nicoline Leonhard Drageset som styrer biblioteket fram til midten av april.

Leiar: Kva skjedde med jordmordebatten?

– Eg visste at det har vore utfordringar med oppseiingar og sjukemeldingar. Når desse blir samanfallande, blir ein sårbar. Skulle me koma opp i ein liknande situasjon seinare, må me sjå til at me har gode nok retningsliner.Dette sa ordførar Kåre Martin Kleppe til «Tysnes» i juli, etter at