SJUKDOM: Langtidssjukemelde tilsynsførarar gjorde at barnevernstenesta i Tysnes fekk raude lys i ei undersøking av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Arkivfoto)
SJUKDOM: Langtidssjukemelde tilsynsførarar gjorde at barnevernstenesta i Tysnes fekk raude lys i ei undersøking av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Arkivfoto)

Sjukdom i barnevernet gav raude tal

Barnevernet i kommunen fekk før jul raudt lys av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Eva Grov i barnevernet forklarar kvifor.
Publisert 10.01.2019 kl. 15.00.

Før jul skreiv «Tysnes» om ei oversikt som viser risikobiletet i kommunale barnevernstenester i landet. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som står for undersøkinga.

Kvar kommune får enten grønt, gult eller raudt lys i ulike indikatorar knytt til kommunen si oppfølgjing av barn i fosterheimar, og overhalding av fristar i undersøkingssaker. Tysnes hamna i raud kategori på to av tre parametre. Ifølgje undersøkinga inneber raudt lys det at det er betydelege og vedvarande avvik i forhold til lov om barnevernstenester.


Sjukemeldingar

Ein av indikatorane som vart målt, viser mangel på tilsyn i fosterheimar. Etter lovkrava skal kvart fosterbarn førast tilsyn med minimum fire gongar i året. Ifølgje undersøkinga har Tysnes si barnvernsteneste gått frå å oppfylla krava i 2016 og 2017, til å ikkje oppfølgja krava i 80 prosent av tilfella i 2018.

Barnevernskonsulent Eva Grov, som i 2018 var konstituert einingsleiar i eining barn og familie i Tysnes, fortel at dette skuldast sjukdom.

– Me har hatt to tilsynsførarar som har vore sjuke, og som derfor ikkje har fått gjennomført tilsyna, seier Grov.

Barnevernstenesta prøvde å få inn erstattarar, utan hell.

– Det er viktig at barna kjenner dei som kjem på tilsyn. Då tilsynsførarane vart sjukemeldt over lengre tid, kontakta me personar som har vore tilsynsførarar tidlegare, men desse hadde ikkje høve til å ta på seg oppdraga, fortel Grov.

At prosenttalet vert såpass høgt, har sine forklaringar.

– Når det gjeld tilsyna, brukar me same tilsynsførar i fleire fosterheimar, og derfor vert me hardt råka og får høge utfall når det fyrst vert sjukdom, seier ho.

LES OGSÅ: Legg turen til Sognefjorden


Halvårstal

Den andre indikatoren Tysnes scorar raudt på, viser mangel på oppfølgingsbesøk frå saksbehandlar i fosterheimane. Også i denne delen av undersøkinga går Tysnes frå to år der alle krav er oppfylt, til for høg mangel på oppfølging. Mangelen på besøk ligg her på 17 prosent.

Som ved tilsyna, er krava for oppfølgingsbesøk fire gongar i året. Grov fortel at desse krava vart følgde i 2018, men ikkje på det tidspunktet tala i undersøkinga er teke ut.

– Direktoratet har telt talet på besøk pr. 30. juni 2018. Rapporteringssystemet er slik at me får mangel dersom det ikkje er utført to besøk pr. 30. juni, sjølv om me klarar fire besøk i løpet av kalenderåret. Det var ein saksbehandlar som berre hadde eitt oppfølgingsbesøk innan denne datoen, og derfor fekk me eit utslag på 17 prosent mangel, seier ho.

Grov opplyser at pr. 31. desember 2018 er krava på oppfølgingsbesøk følgde. Ho påpeikar også at prosenttala fort vert høge, i ein liten kommune med få barn under omsorg.

– At me berre mangla eitt oppfølgingsbesøk gav eit utslag på 17 prosent, fortel ho.

Grov er også tydeleg på at ho ikkje vil avfeia undersøkinga, og resultata derifrå.

– Me tek absolutt undersøkinga på alvor, og målet er sjølvsagt at me skal enda på null prosent på målingane, avsluttar Grov.

I tillegg til dei to raude lysa, scora Tysnes grønt på den siste indikatoren, som handla om fristbrot i undersøkingssaker. Her får Tysnes grønt lys, og null prosent brot på tidsfristar i slike saker.

LES OGSÅ: Jobbar for femdagarsskule


Siste saker Gå til framsida

– Eg trudde eg skulle spy

Sterke kjensler har vore i sving på Tysnes skule i dag. Der har nemleg elevane i 10. klasse hatt sin aller siste eksamen på grunnskulenivå.