OPPGITT: Ordførar Kåre Martin Kleppe er oppgitt over forfallet på Godøysund. Samstundes er han nøgd med at dei nye eigarane har planar for Godøysund.
OPPGITT: Ordførar Kåre Martin Kleppe er oppgitt over forfallet på Godøysund. Samstundes er han nøgd med at dei nye eigarane har planar for Godøysund.

Oppgitt over forfallet på Godøysund

Ordførar Kåre Martin Kleppe er samd i at hotellet bør rivast. No håpar han på ny aktivitet som vil gjera Godøysund meir tilgjengeleg for både tysnesingar og turistar.
Publisert 10.01.2019 kl. 06.00. Oppdatert kl. 07.17.

Etter ei synfaring på den gamle hotelleigedomen på Godøysund denne veka, er ordførar Kåre Martin Kleppe ikkje i tvil.

– Standarden på eigdomen i dag er ikkje denne plassen verdig, slår han fast.


Ny detaljplan

I «Tysnes» sist veke fortalde Nils-Petter Sivertsen, som er styreleiar i Godøysund AS og talsmann for dei nye eigarane, om endringar i planane for utbygginga på Godøysund. Ifølgje Sivertsen er planane om hotell lagt på is. Godøysund AS vil i staden riva den gamle hotellbygningen og byggja eit leilegheitsbygg for fritidshusvære på hotelltomta. Sjøbua skal takast vare på, i denne er det planar om drift vidare. Småbåthamn og tilbod til båtturistar ligg også inne i dei nye planane.

I tillegg til leilegheitsbygget vil dei byggja fritidsbustader på Godøysund-området. Det er meldt oppstart av planarbeid, for å endra eksisterande reguleringsplan. Oppstartsmeldinga ligg for tida til offentleg ettersyn. Dei reviderte planane er og lagt ut til offentleg ettersyn.

Truleg vil det gå eitt års tid før dei nye planane vil kunna endeleg godkjennast av kommunestyret i Tysnes. Før den tid skal det lagast planprogram, konsekvensutgreiing og endeleg planframlegg.


– Trist å sjå forfallet

Ordføraren blir trist når han vandrar rundt det gamle hotellet.

– Dette er eit «begredeleg» syn, slår han fast.

Det er ikkje berre naturen som har «herja» med den gamle hotellbygningen, innbrot og hærverk har sett sine tydelege spor på ein gamal bygning som korkje har vore i bruk eller vedlikehalde på mange år.

Ordføraren forstår godt at folk som opplevde glanstida på Godøysund er uroa over forfallet som har vore dei seinare åra.

– Sjølv er eg for ung til å ha opplevd denne tida, men det er mange som har eit eigarskap til Godøysund. For dei er det nok ekstra trasig å sjå tilstanden i dag, seier han.

Ordføraren er samd med dei nye eigarane i at tilstanden på den gamle hotellbygningen er så dårleg at det ikkje er noko anna utveg; den må rivast. Utedører er øydelagde, her er det fritt fram.

På kaikanten konstaterer han at ei av dei tidlegare flytebryggjene framleis ligg på botnen.


Positiv til nye planar

Kleppe gler seg over utbyggingsplanar på Godøysund.

– Eg synest det er kjempepositivt at dei nye eigarane vil gjera noko her ute. Det er det viktigaste no, at det skjer noko, og at Godøysund-området på ny vert attraktivt og ope for allmenta vidare, seier ordføraren.

Han støttar eigarane sine planar om å leggja eit nytt hotell på is i fyrste omgang. Men han utelukkar ikkje at det kan bli plass til å regulera inn eit område for hotelldrift i framtida.

– For at det skal skje noko, må me vera viljuge til å endra på både reguleringsplanen og ikkje minst rekkjefølgjekrava i planen. Den nye planen må vera i samsvar med marknadssituasjonen i dag, seier ordføraren.

Han har fått reaksjonar frå folk som fryktar at Godøysund-området vil bli eit lukka område når det ikkje blir sett krav om å byggja hotell fyrst.

– Eg har forståing for at nokon kan frykta dette, men det skal ikkje skje. Det vil me som kommune kunna setja krav om i planen. Det er heller ikkje eigarane sin tanke at Godøysund skal bli eit lukka område, seier han.


Næringsareal må med

At Godøysund-området skal bli eit reint hytteområde, er han ikkje redd for.

– I dei planane som er godkjende i dag, er det også sett av rikeleg areal til næringsområde. Område for næring må også prioriterast i dei nye planane. Delar av det som er næring i dag, må verta næring også i framtida. I tillegg er det svært viktig at det blir sett av område for rekreasjon, for at folk kan få nyta Godøysund som den naturperla som Godøysund faktisk er, presiserer ordføraren.

Men Prinsehytta som i dag ligg som ein eigen eigedom midt inne på Godøysund-området, vil framleis verta ein eigen eigedom med andre eigarar. Den frådelinga var ei løysing som eit tidlegare kommunestyre i Tysnes godkjende.


LIGG NEDE: Dei ambisiøse planane for Godøysund vart aldri noko av. Skiltet ligg nede, og illustrerer det som fall i grus.
LIGG NEDE: Dei ambisiøse planane for Godøysund vart aldri noko av. Skiltet ligg nede, og illustrerer det som fall i grus.
UNDERVERK: «Velkommen til et av Norges naturlige undererker» står det på skiltet like etter at ein er komen inn på øya. Utbygginga som aldri vart noko av var kostnadsrekna til fleire hundre
 millionar kroner.
UNDERVERK: «Velkommen til et av Norges naturlige undererker» står det på skiltet like etter at ein er komen inn på øya. Utbygginga som aldri vart noko av var kostnadsrekna til fleire hundre millionar kroner.

Siste saker Gå til framsida

Idar satsar på anleggsbransjen

Idar Ebbesvik (20) styrer gravemaskinsspakane med sikker hand på det nye parkanlegget i Fusa. Til sommaren er han ferdig med læretida hos Runes maskin.