NEDKOPLING: Frå 1. april legg Telenor ned to koparsentralar i Flatråker-området. Då vert det slutt på dei tradisjonelle fasttelefon-løysingene. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)
NEDKOPLING: Frå 1. april legg Telenor ned to koparsentralar i Flatråker-området. Då vert det slutt på dei tradisjonelle fasttelefon-løysingene. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)

Legg ned koparsentralar på Flatråker

Telenor-kundar på Flatråker mistar den noverande fasttelefon-løysinga.
Publisert 11.01.2019 kl. 06.00.

I desember sende Telenor eit brev til Tysnes kommune der det vert opplyst at dei vil leggja ned to koparsentralar i Flatråker-området. Det vert opplyst at dette er ein del av selskapet sitt arbeid med modernisering og vidareutvikling av telenettet.

I brevet, som er signert av Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor, står det at Telenor sitt koparnett over dei neste åra vil verta erstatta med framtidsretta teknologi som fiber- og mobilnett.


Råkar 13 kundar

– Allereie no vil enkelte koparsentralar leggjast ned. Dette gjeld i område der det er eit fåtal kundar igjen, og vidare drift av gamal teknologi er lite hensiktsmessig og framtidsretta. I din kommune vil derfor 13 kundar få erstatta fasttelefon med ny teknologi i området Flatråker, står det i brevet frå Telenor.

Det vert vidare opplyst at nedkoplinga av den tradisjonelle fasttelefonen i området er planlagt til 31. mars 2019. Det står også skrive at kundane som vert råka av nedlegginga vil verta varsla i eige brev om alternative fasttelefon-løysingar og tidspunkt for overgang til ny løysing.

LES OGSÅ: Oppgitt over forfallet på Godøysund


Nye tilbod

Telenor skriv at dei 13 råka kundane får tilbod om nye løysingar for å behalda fasttelefon i heimen. Desse løysingane vil verta kopla opp mot mobilnettet eller breibandsnettet.

– Det er ikkje slik at fasttelefonen forsvinn, den vil snarare bestå i ei meir moderne utgåve, skriv Telenor.

I brevet vert også ein mogleg problematikk knytt til tryggleiksalarmar nemnt.

– Nokon av kundane kan ha tryggleiksalarm som er basert på fasttelefon. Dette er ei oversikt Telenor ikkje har, står det i brevet.

Telenor skriv at dersom kommunen har tryggleiksalarmar som vert påverka av nedlegginga, må leverandør kontaktast slik at ein alternativ løysing kjem på plass i god tid før nedkoplinga av sentralane.

LES OGSÅ: Smiler breitt etter namnekamp med vegvesenet


Ber om tilbakemelding

I brevet ber Telenor kommunen om å koma med tilbakemelding dersom det er knytt problemstillingar til dei nye løysingane.

– Viss kommunen ser problem med nedkoplinga av sentralane i Flatråker-området, ber me om at de tek kontakt med oss, står det skrive.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har sett brevet frå Telenor, men vil førebels venta med å kommentera innhaldet til han har sett seg inn i eventuelle problemstillingar knytt til nedkoplinga.

LES OGSÅ: Nyhendeåret 2018


Siste saker Gå til framsida

Ingen sommar utan is

Kva is smakar best i sommarvarmen? «Tysnes» har spurt dei som kanskje er mest glade i is – barna.