NEDKOPLING: Frå 1. april legg Telenor ned to koparsentralar i Flatråker-området. Då vert det slutt på dei tradisjonelle fasttelefon-løysingene. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)
NEDKOPLING: Frå 1. april legg Telenor ned to koparsentralar i Flatråker-området. Då vert det slutt på dei tradisjonelle fasttelefon-løysingene. (Illustrasjonsfoto: Camilla Korsnes)

Legg ned koparsentralar på Flatråker

Telenor-kundar på Flatråker mistar den noverande fasttelefon-løysinga.
Publisert 11.01.2019 kl. 06.00.

I desember sende Telenor eit brev til Tysnes kommune der det vert opplyst at dei vil leggja ned to koparsentralar i Flatråker-området. Det vert opplyst at dette er ein del av selskapet sitt arbeid med modernisering og vidareutvikling av telenettet.

I brevet, som er signert av Arne Quist Christensen, moderniseringsdirektør i Telenor, står det at Telenor sitt koparnett over dei neste åra vil verta erstatta med framtidsretta teknologi som fiber- og mobilnett.


Råkar 13 kundar

– Allereie no vil enkelte koparsentralar leggjast ned. Dette gjeld i område der det er eit fåtal kundar igjen, og vidare drift av gamal teknologi er lite hensiktsmessig og framtidsretta. I din kommune vil derfor 13 kundar få erstatta fasttelefon med ny teknologi i området Flatråker, står det i brevet frå Telenor.

Det vert vidare opplyst at nedkoplinga av den tradisjonelle fasttelefonen i området er planlagt til 31. mars 2019. Det står også skrive at kundane som vert råka av nedlegginga vil verta varsla i eige brev om alternative fasttelefon-løysingar og tidspunkt for overgang til ny løysing.

LES OGSÅ: Oppgitt over forfallet på Godøysund


Nye tilbod

Telenor skriv at dei 13 råka kundane får tilbod om nye løysingar for å behalda fasttelefon i heimen. Desse løysingane vil verta kopla opp mot mobilnettet eller breibandsnettet.

– Det er ikkje slik at fasttelefonen forsvinn, den vil snarare bestå i ei meir moderne utgåve, skriv Telenor.

I brevet vert også ein mogleg problematikk knytt til tryggleiksalarmar nemnt.

– Nokon av kundane kan ha tryggleiksalarm som er basert på fasttelefon. Dette er ei oversikt Telenor ikkje har, står det i brevet.

Telenor skriv at dersom kommunen har tryggleiksalarmar som vert påverka av nedlegginga, må leverandør kontaktast slik at ein alternativ løysing kjem på plass i god tid før nedkoplinga av sentralane.

LES OGSÅ: Smiler breitt etter namnekamp med vegvesenet


Ber om tilbakemelding

I brevet ber Telenor kommunen om å koma med tilbakemelding dersom det er knytt problemstillingar til dei nye løysingane.

– Viss kommunen ser problem med nedkoplinga av sentralane i Flatråker-området, ber me om at de tek kontakt med oss, står det skrive.

Ordførar Kåre Martin Kleppe har sett brevet frå Telenor, men vil førebels venta med å kommentera innhaldet til han har sett seg inn i eventuelle problemstillingar knytt til nedkoplinga.

LES OGSÅ: Nyhendeåret 2018


Siste saker Gå til framsida

Har studert tilstanden til den store eika i Våge

«Festivalkontoret» i Våge skal utvidast. Derfor trong Fonna AS meir info om den gamle eika ved kontoret.– Eg kom med ei anbefaling om å finna ut litt om vitaliteten og helsetilstanden til treet, og gjerne òg finna ut risikoane med treet, seier arborist Kristoffer Nerhus, dagleg leiar i Hardanger Hagehjelp.Han kom i kontakt med Sigvard Madsen i Fonna AS, som følge av...

Tommy stod på og lukkast

Endeleg, etter fire års innsats av fleire gode krefter, og ikkje minst Tommy Gundersen (24) sjølv, har han fått lærlingeplass og er nærast sikra jobb i framtida.